Ústavně právní výbor
Usnesení

č. 241Vládní návrh stavebního zákona (tisk 1008) (9. prosince 2020) 
č. 242Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona (tisk 1009) (9. prosince 2020) 
č. 243k postupu při projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 545) (22. prosince 2020) 
č. 244Návrh poslanců Petra Sadovského, Věry Kovářové, Jana Chvojky, Taťány Malé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 956) (6. ledna 2021) 
č. 245Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 630) (6. ledna 2021) 
č. 246Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 624) (6. ledna 2021) 
č. 247Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk 984) (6. ledna 2021) 
č. 248Projekt e-Legislativa a e-Sbírka (6. ledna 2021) 
č. 249Projekt Elektronický monitorovací systém (6. ledna 2021) 
č. 250Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (3. února 2021) 
č. 251Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 911) (3. února 2021) 
č. 252Vládní návrh stavebního zákona (tisk 1008) (3. února 2021) 
č. 253Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona (tisk 1009) (3. února 2021) 
č. 254Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1152) - projednání ve stavu legislativní nouze (10. února 2021) 
č. 255Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 793) (17. února 2021) 
č. 256Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 911) (17. února 2021) 
č. 257Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 699) (17. února 2021) 
č. 258Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 545) (17. února 2021) 
č. 259Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tisk 984) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ (17. února 2021) 
č. 260Vládní návrh zákona o lobbování (tisk 565) (17. února 2021) 

<<9101112131415>>
ISP (příhlásit)