Hlasování
17. schůze, 10. 12. 1997

Procedurální hlasování
107 (10. 12. 1997)

43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Jeruzalémě dne 23. září 1997 /sněmovní tisk 303/ - prvé čtení
108 - 109 (10. 12. 1997)

44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná v Jeruzalémě dne 2. září 1997 /sněmovní tisk 324/ - prvé čtení
110 (10. 12. 1997)

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank, podepsaná v Praze dne 30. října 1997 /sněmovní tisk 335/ - prvé čtení
111 (10. 12. 1997)

46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (CEATS) a Zvláštní dohoda týkající se realizace Článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (CEATS), podepsané v Bruselu dne 24. září 1997 /sněmovní tisk 306/ - prvé čtení
112 (10. 12. 1997)

47. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu nové znění Protokolu II a Protokolu IV Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky /sněmovní tisk 309/ - prvé čtení
113 (10. 12. 1997)

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, sjednaná v Haagu dne 5. října 1961 /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení
114 (10. 12. 1997)

25. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení
115 - 116 (10. 12. 1997)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními /sněmovní tisk 314/ - prvé čtení
117 (10. 12. 1997)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 331/ - prvé čtení
118 (10. 12. 1997)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - prvé čtení
119 - 123 (10. 12. 1997)

29. Vládní návrh zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a doplnění zákona ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - prvé čtení
124 - 126 (10. 12. 1997)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 330/ - prvé čtení
127 - 130 (10. 12. 1997)

31. Vládní návrh zákona o návykových látkách a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 332/ - prvé čtení
131 - 133 (10. 12. 1997)

32. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k restrukturalizaci nemocnic
134 - 139 (10. 12. 1997)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 320/ - prvé čtení
140 - 141 (10. 12. 1997)

Procedurální hlasování
142 (10. 12. 1997)

49. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na vydání usnesení, kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejich orgánů při volbě prezidenta republiky
143 (10. 12. 1997)

50. Zpráva o schválených výročních zprávách zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky /sněmovní tisk 285/
144 (10. 12. 1997)

51. Zpráva rozpočtového výboru o projednání Informace Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za 1. pololetí 1997
145 (10. 12. 1997)

52. Zpráva rozpočtového výboru o projednání Informace České exportní banky o zvýhodněném financování za 1. pololetí 1997
146 (10. 12. 1997)

53. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 1998 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen za rok 1998 /sněmovní tisk 318/
147 (10. 12. 1997)

Procedurální hlasování
148 - 149 (10. 12. 1997)


ISP (příhlásit)