Sněmovní tisk 695
Vl.n.z.o změně daňových, pojistných a dalších zákonů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 5. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 695/0.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1168).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 7. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 695/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 695/2, který byl rozeslán 10. 7. 2012 v 17:48.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2012 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 66, usnesení č. 1245).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 7. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 396, dokument 396/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Dagmar Zvěřinová), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 298, které bylo rozdáno jako tisk 396/1 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 235, které bylo rozdáno jako tisk 396/2 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 8. 2012 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 396/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 8. 2012 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 727).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 695/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 695/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2012 na 45. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 40).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3022Michal Babák03745-02427.doc (36 KB) / PDF (84 KB, 3 strany) 10. 7. 2012 v 10:53:03
3023Michal Babák03746-02428.doc (35 KB) / PDF (77 KB, 2 strany) 10. 7. 2012 v 11:17:00
3024Ladislav Šincl03747-02429.doc (33 KB) / PDF (85 KB, 3 strany)
03747-02431.doc (22 KB) / PDF (108 KB, 2 strany)
 10. 7. 2012 v 14:06:44


Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Evropská unie, Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daňová kontrola, daňový systém, pohledávka, rozpočtový schodek, snižování dluhu, umořování veřejného dluhu, veřejný dluh, vybírání daní

Navržené změny předpisů (30):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)695/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád695/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení695/1
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí695/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů695/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti695/1
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění695/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře695/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů695/0
243/2000novelizujeZákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)695/0
279/2003novelizujeZákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů695/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních695/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty695/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti695/1
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce695/1
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách695/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu695/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi695/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění695/1
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů695/1
370/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony695/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)695/0
48/2008rušíVyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě695/0
395/2008rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě695/0
14/2010rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb.695/0


ISP (příhlásit)