Sněmovní tisk 177
Novela z. o platebním styku - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 11. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 177/0 dne 23. 11. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 11. 2010 (usnesení č. 51). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 176).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 1. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 177/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2011 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 177/2, který byl rozeslán 16. 3. 2011 v 13:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2011 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 397).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 4. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 64, dokument 64/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 4. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 4. 2011 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 64/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 4. 2011 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 185).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 5. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 5. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 5. 2011.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 139/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie, Informatika, informační systém
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: bankovní systém, elektronické bankovnictví, elektronické peníze, platba

Navržené změny předpisů (16):

CitaceZměnaPředpisOd
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním177/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád177/0
40/1964novelizujeObčanský zákoník177/0
21/1992novelizujeZákon o bankách177/0
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele177/0
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance177/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů177/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů177/0
254/2004novelizujeZákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů177/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu177/0
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)177/0
69/2006novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí177/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)177/0
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu177/0
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)177/0
284/2009novelizujeZákon o platebním styku177/0


ISP (příhlásit)