Sněmovní tisk 288
Novela zákoníku práce - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 288/0 dne 12. 9. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Ing. Kosta Dimitrov a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 403).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 21 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 288/3, který byl rozeslán 26. 10. 2007 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 392, usnesení č. 485).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 141, dokument 141/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 141/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 264).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 112 pod číslem 362/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Vztahy pracovněprávní, Zákoník práce

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: odstupné, práce v noci, pracovní doba, pracovní podmínky, pracovní právo, přibližování legislativy, zákoník práce

Navržené změny předpisů (18):

CitaceZměnaPředpisOd
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů288/0
183/1994novelizujeZákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995288/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)288/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti288/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce288/0
342/2005novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích288/0
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti288/0
59/2006novelizujeZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)288/0
72/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů288/0
79/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony288/0
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů288/0
179/2006novelizujeZákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)288/0
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)288/3
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění288/0
245/2006novelizujeZákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů288/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce288/0
308/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti288/0
309/2006novelizujeZákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)288/0


ISP (příhlásit)