Sněmovní tisk 281
Novela zákona o Rejstříku trestů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 8. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 281/0 dne 3. 9. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Jan Morava a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 490).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 281/2, který byl rozeslán 30. 1. 2008 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 275, usnesení č. 659).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 205, dokument 205/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Zlatuška).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 3. 2008 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 205/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2008 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 328).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 124/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rejstřík trestů

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, fyzická osoba, informační systém, pořizování dat, správní řízení, trestní rejstřík, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (65):

CitaceZměnaPředpisOd
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči281/0
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě281/0
62/1988novelizujeZákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu281/0
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny281/0
160/1992novelizujeZákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních281/0
523/1992novelizujeZákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky281/0
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance281/0
40/1993novelizujeZákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky281/0
38/1994novelizujeZákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů281/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením281/0
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě281/0
166/1994novelizujeRozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích281/0
200/1994novelizujeZákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením281/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách281/0
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů281/0
114/1995novelizujeZákon o vnitrozemské plavbě281/0
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)281/0
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů281/0
19/1997novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů281/0
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů281/0
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů281/0
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)281/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů281/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí281/0
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)281/0
61/2000novelizujeZákon o námořní plavbě281/0
158/2000novelizujeZákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů281/0
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)281/0
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů281/0
254/2000novelizujeZákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.281/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů281/0
307/2000novelizujeZákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů281/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů281/0
406/2000novelizujeZákon o hospodaření energií281/0
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)281/0
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.281/0
100/2001novelizujeZákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)281/0
117/2001novelizujeZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)281/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů281/0
449/2001novelizujeZákon o myslivosti281/0
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)281/0
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)281/0
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)281/0
139/2002novelizujeZákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů281/0
281/2002novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona281/0
149/2003novelizujeZákon ze dne 18. 4. 2003 o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)281/0
162/2003novelizujeZákon ze dne 18. 4. 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)281/0
276/2003novelizujeZákon o Antarktidě a o změně některých zákonů281/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních281/0
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů281/0
38/2004novelizujeZákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)281/0
78/2004novelizujeZákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty281/0
95/2004novelizujeZákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta281/0
96/2004novelizujeZákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)281/0
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)281/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty281/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti281/0
676/2004novelizujeZákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů281/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)281/0
215/2005novelizujeZákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)281/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti281/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách281/0
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách281/0
312/2006novelizujeZákon o insolvenčních správcích281/0
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)281/2


ISP (příhlásit)