Sněmovní tisk 266
Novela z. o vlastnictví bytů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeňka Horníková, Oldřich Vojíř) předložila sněmovně návrh zákona 31. 7. 2007.
Zástupce navrhovatele: Horníková Z.,Vojíř O..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 266/0 dne 1. 8. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 8. 2007. Vláda zaslala stanovisko 31. 8. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 8. 2007 jako tisk 266/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Ing. Jan Babor a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 26. 10. 2007 na 22. schůzi, projednávání bylo odročeno (hlasování č. 194, usnesení č. 462).
  Projednávání pokračovalo 1. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 614).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 100 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 266/3, který byl rozeslán 10. 6. 2009 v 13:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 362, usnesení č. 1294).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 109, dokument 109/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Žák).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 7. 2009 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 109/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 109/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 266).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 7. 2009 poslancům jako tisk 266/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 7. 2009 poslancům jako tisk 266/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 68, usnesení č. 1343).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 9. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 9. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 10. 2009.

Zákon vyhlášen 9. 10. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 109 pod číslem 345/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika bytová, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytové právo, družstevní dům, převod vlastnictví

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
513/1991novelizujeObchodní zákoník266/0
72/1994novelizujeZákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)266/0
103/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budování a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů266/2
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)266/3


ISP (příhlásit)