Sněmovní tisk 823
Novela z. o územních finančních orgánech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 823/0 dne 18. 11. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2004 (usnesení č. 363). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1484).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 823/5, který byl rozeslán 16. 6. 2005 v 11:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 241, usnesení č. 1735).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 7. 2005.
  Návrh zákona 5. 8. 2005 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 823/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 823/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 70, usnesení č. 1881).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 10. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 11. 2005.

Zákon vyhlášen 11. 11. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 444/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: celní právo, daňová kontrola, daňové orgány, finanční instituce, finanční kontrola, fiskální politika

Navržené změny předpisů (67):

CitaceZměnaPředpisOd
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci823/0
62/1988novelizujeZákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu823/0
505/1990novelizujeZákon o metrologii823/0
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech823/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)823/0
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny823/0
229/1992novelizujeZákon o komoditních burzách823/0
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu823/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků823/0
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele823/0
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením823/0
200/1994novelizujeZákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením823/0
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů823/0
219/1995novelizujeDevizový zákon823/0
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)823/0
61/1996novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů823/2
91/1996novelizujeZákon o krmivech823/0
97/1996novelizujeZákon o ochraně chmele823/0
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů823/0
252/1997novelizujeZákon o zemědělství823/0
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů823/0
156/1998novelizujeZákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)823/0
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)823/0
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)823/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů823/0
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)823/0
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)823/2
48/2000novelizujeZákon o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Taliban823/0
98/2000novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti823/0
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů823/0
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)823/0
154/2000novelizujeZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)823/0
156/2000novelizujeZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů823/0
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)823/0
241/2000novelizujeZákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů823/0
242/2000novelizujeZákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů823/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů823/0
307/2000novelizujeZákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů823/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů823/0
408/2000novelizujeZákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)823/0
164/2001novelizujeZákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)823/0
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů823/0
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)823/0
449/2001novelizujeZákon o myslivosti823/0
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)823/0
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)823/0
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)823/0
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)823/0
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů823/0
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)823/2
148/2003novelizujeZákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)823/0
149/2003novelizujeZákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)823/0
219/2003novelizujeZákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)823/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních823/5
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů823/0
38/2004novelizujeZákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)823/0
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)823/0
100/2004novelizujeZákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)823/0
185/2004novelizujeZákon o Celní správě České republiky823/0
321/2004novelizujeZákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)823/0
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů823/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti823/4
480/2004novelizujeZákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)823/2
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů823/2
501/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu823/2
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích823/2
4/2005novelizujeZákon o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice823/2


ISP (příhlásit)