Sněmovní tisk 1189
Novela z. o veřejných dražbách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1189/0 dne 11. 11. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 11. 2005 (usnesení č. 511). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Kala a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2124).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1189/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1189/2, který byl rozeslán 10. 3. 2006 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 339, usnesení č. 2314).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 3. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 315, dokument 315/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 3. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 4. 2006 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 315/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 433).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 4. 2006 poslancům jako tisk 1189/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 4. 2006 poslancům jako tisk 1189/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (usnesení č. 2473).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 22. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 315/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Dražby, Rozpočet, Správa obcí a měst, Subjekty podnikatelské, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC), Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: aukční prodej, elektronický obchod

Navržené změny předpisů (8):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád1189/0
40/1964novelizujeObčanský zákoník1189/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)1189/0
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků1189/2
85/1996novelizujeZákon o advokacii1189/2
82/1998novelizujeZákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)1189/2
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách1189/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů1189/2


ISP (příhlásit)