Celkem nalezeno 2003 dokumentů. (1. strana, celkem 134 stran)

KódReferenceNázevStav
11064/20COM(2020) 590 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A Capital Markets Union for people and businesses - new action plan - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie kapitálových trhů pro lidi a podniky - nový akční plánNavrženo k projednání
11055/20COM(2020) 594 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuované účetní knihyNavrženo k projednání
11053/20COM(2020) 593 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích s kryptoaktivy, kterým se mění směrnice (EU) 2019/1937Navrženo k projednání
11052/20COM(2020) 596 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a (EU) 2016/2341Navrženo k projednání
11051/20COM(2020) 595 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitální provozní odolnosti finančního odvětví, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014Navrženo k projednání
11050/20COM(2020) 592 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro malé platbyNavrženo k projednání
11048/20COM(2020) 591 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU v oblasti digitálních financíNavrženo k projednání
11030/20COM(2020) 576 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění dohody, kterou se mění prozatímní dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o přistoupení Nezávislého státu Samoa a Šalamounových ostrovů a budoucí přistoupení dalších tichomořských ostrovních států k dohoděNavrženo k projednání
10993/20COM(2020) 560 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě posuzující, zda členské státy řádně identifikovaly trusty a podobná právní ujednání, která se řídí jejich právními předpisy, a zda se na ně vztahují povinnosti stanovené směrnicí (EU) 2015/849Navrženo k projednání
10953/20COM(2020) 585 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the 66th session of the Harmonized System Committee of the World Customs Organization in relation to the envisaged adoption of Classification Opinions, classification decisions, amendments to the Harmonized System Explanatory Notes or other advice on the interpretation of the Harmonized System and recommendations to secure uniformity in the interpretation of the Harmonized System under the Harmonized System Convention - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 66. zasedání Výboru pro harmonizovaný systém Světové celní organizace, pokud jde o plánované přijetí stanovisek k sazebnímu zařazení, rozhodnutí o sazebním zařazení, změn vysvětlivek k harmonizovanému systému nebo jiných pokynů k výkladu harmonizovaného systému a doporučení potřebných k zajištění jednotného výkladu harmonizovaného systému podle úmluvy o harmonizovaném systémuNavrženo k projednání
10945/20COM(2020) 567 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus), který se týká mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravy cestujících autokary a autobusyNavrženo k projednání
10942/20COM(2020) 566 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k dohodě o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokary a autobusy (dohoda Interbus), který se týká mezinárodní linkové a zvláštní linkové přepravy cestujících autokary a autobusy, jménem Evropské unieNavrženo k projednání
10938/20COM(2020) 570 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Mezinárodní organizaci pro révu vinnou a víno (OIV)Navrženo k projednání
10928/20COM(2020) 569 finalProposal for a Council Regulation on establishing the European High Performance Computing Joint Undertaking - Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní technikuNavrženo k projednání
10918/20COM(2020) 561 finalZpráva Komise o uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v roce 2019Navrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)