Ludmila Pechmanová-Klosová

Narozena: v roce 1885

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PECHMANOVÁ Ludmila

IV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonala 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byla členem výb. doprav. - inic. - soc. pol. - stát. zříz. a zdrav.

Návrhy:

na vydání zákona o přejímání a zařaďování býv. uher. stát. zaměstnanců do hodnost. tříd a platových stupňů stát. zřízenců čsl., t. 282.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

aby horní město Příbram bylo zařaděno do vyšší třídy činnostních přídavků pro státní úředníky a zřízence, t. 1603.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

na přiznání průkazek na zlevněnou jízdu pro státní zaměstnance a vojenské gážisty úředníkům poštovního a telegrafního ústavu, pensionovaným před 1. dubnem 1919, t. 1674.

61, 8. III. 1921; 2478. II.

na vydání zákona, jímž se mění ustanovení článku II. zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., o úpravě poměrů státních zaměstnanců, t. 1699.

61, 8. III. 1921; 2478. II.

na přeskupení poštovního úřednictva dopravního skupiny D do skupiny C státních úředníků, t. 1980.

67, 19. V. 1921; 53. III.

na úpravu poměrů žen ve státních úřadech a ústavech, v podnicích a fondech státem spravovaných, t. 3474.

136, 5. IV. 1922; 260. V.

na vydání zákona o sociální a zdravotní pomoci stát. zaměstnancům, t. 3777.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (t. 640).

18, 9. XI. 1920; 240. II.

Resoluce:

k osnově zákona o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (t. 640).

18, 9. XI. 1920; 240. II.

22 resol. k osnově zák. o nemoc. pojištění veřej. zaměstnanců (zpr. t. 5364), týkající se podpory instituce "Sociální ochrana stát. zaměst." a pojištění duchovních stát. uznaných nábož. společností.

378, 15. X. 1925; 1562. XI.

Zpravodajem:

stát. zříz. výb. zpr. ústní (zrušení titulu "sluha" a nahražení jeho titulem "zřízenec") t. 1467.

70, 30. VI. 1921; 279. III.

stát. zříz. výb. zpr. t. 2648 (zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových).

83, 5. VIII. 1921; 1120. III.

soc. pol. výb. zpr. t. 3752 (zákon o sborech stráže bezpečnosti).

156, 26. VI. 1922; 1458, 1461. V.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (t. 640).

18, 9. XI. 1920; 237. II.

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (t. 854).

26, 25. XI. 1920; 541. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.).

96, 22. XI. 1921; 773. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1211. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 502. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

307, 27. XI. 1924; 713. X.

o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců (zpr. t. 5364).

378, 15. X. 1925; 1571. XI.

Interpelace:

v příčině jmenování ad personam poštovního úřednictva dopravní skupiny D do VII. a VIII. hodn. tř.,

t. 94. 8, 16, VI. 1920; 354. I.

odpov. t. 526. 14, 26. X. 1920; 3. II.

v příčině zařadění měst do vyšší třídy místních přídavků stát. úředníků,

t. 95. 6, 10. VI. 1920; 270. I.

odpov. t. 298. 13, 10. VII. 1920; 710. I.

Dotazy:

o úpravě pensí býv. úředníků poštovního a telegrafního ústavu (vrchních poštmistrů, poštmistrů, pošt. adjunktů a oficiantů) na základě zákona ze dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n.

136, 5. IV. 1922; 259. V.

odpov. 140, 26. V. 1922; 437. V.

ve věci 35leté služební doby poštovních úředníků dopravních skupiny D.

175, 29. XI. 1922; 1301. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

co hodlá min. vnitra podniknouti k vyřešení vzmáhajících se obtíží, plynoucích z bezzásadnosti a nejednotnosti postupu státní správy oproti provdaným státním zaměstnankyním.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 733. IX.

o vypovězení úřednice M. Pospíšilové v Brně.

334, 20. III. 1925; 1427. I.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.ISP (příhlásit)