Digitální knihovna

Národní shromáždění republiky Československé
1920 - 1925


Tisky


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55

č. 1Návrh poslanců Dra Theodora Bartoška, Františka Housera, Landové-Štychové, Fr. Zeminové a spol., aby vydán byl zákon, kterým se zavádí v republice československé odluka církve od státu.
č. 2Návrh poslanců Tučného a spol., aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích. Zákon ze dne ................ 1920 o nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích.
č. 3Vládní návrh Zákon ze dne ................ 1920, jímž se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého.
č. 4Vládní návrh. Zákon ze dne ................ 1920, kterým se zabraňuje úplatkům.
č. 5Vládní návrh. Zákon ze dne ................ 1920, jímž se mění přechodně zák. čl. LIII. z r. 1913 o jednotné soudcovské a advokátní zkoušce.
č. 6Vládní návrh. Zákon ze dne ................ 1920, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 110,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
č. 7Vládní návrh. Zákon ze dne ................ 1920, jímž se mění zákon ze dne 27. prosince 1909, č. 98 mor. z. z., kterým upravena jest zdravotní služba v obcích.
č. 8Návrh členů posl. sněm. J. Slavíčka, Jos. Netolického a soudruhů, aby vládě bylo uloženo vypracovati a předložiti posl. sněmovně návrh zákona, jímž vydává se řád volení do živnostenských korporaci podle sedmé hlavy řádu živnostenského v rep. Československé zřízených, a to jak do živnostenských společenstev, tak do jejich svazů.
č. 9Dotaz členů poslanecké sněmovny Národního shromáždění R. Mlčocha, J. V. Najmana a soudruhů na pana ministra veřejných prací pro nedostatečné zásobování mistrů kovářských, podkovářských, zámečníků, strojníků a t. d. kovářským uhlím.
č. 10Interpelace poslance Josefa Šamalíka, Fr. Navrátila, Fr. Janalíka, Jana Rýpara a soudruhů na ministra financí o zjednodušení způsobu přiznání a placení daně z obratu zboží u zemědělců.
č. 11Interpelace poslanců Fr. Petrovického, Dr. Rašína a soudruhů na ministra vnitra o svémocných prohlídkách v živnostech i soukromých domácnostech z organisované strany socialistické v Českých Budějovicích.
č. 12Návrh posl. Dra Al. Rašína a soudr. na změnu § 7. uv. zák. k obchodnímu zákoníku ze dne 17. prosince 1862, č. I. ř. z. pro rok 1863.
č. 13Návrh poslanců B. Bezděka, A. Čuříka, Sedláčka a soudr. na vydání zákona o zastoupení menšin ve správách nemocenských pokladen.
č. 14Návrh poslance Igora Hrušovského a spol., aby bol vydaný zákon o odstrojení druhých kolajníc železničnej trati Nové Mesto pod Šiatorom-Vidrany. Zákon zo dňa ................ 1920 o odstrojení dvojkolajnej železničnej trati Nové Mesto pod Šiatorom-Vidrany.
č. 15Návrh poslance Tučného a spol., aby byl vydán zákon o převzetí poštovních kočí (postilionů) do stálé služby státní.
č. 16Návrh poslance F. Svobody, Skaunicové a soudruhů na zřízení osobního nádraží v Židenicích.
č. 17Interpelace. poslance Vil. Votruby a soudr. na ministra pro zásobování lidu o přídělu a cenách rostlinného tuku.
č. 18Interpelace poslance Slavíčka, Drobného, Netolického a spol. na ministerského předsedu ohledně složení Poradního sboru pro otázky hospodářské.
č. 19Interpelace poslanců Votruby, Petrovického, Veverky a soudruhů k ministru financí, proč nebyly dosud zaplaceny maloživnostenské dodávky, odvedené starému Rakousku před 28. říjnem.
č. 20Návrh poslance Modráčka, Hudce, Stejskala a soudr. o společnostech s dělnickým podílnictvím.
č. 21Vládní návrh. Zákon ze dne ................ 1920 o úřadu pro zahraniční obchod.
č. 22Vládní návrh. Zákon ze dne ................ 1920 kterým se pozměňují ustanovení zákona ze dne 7. července 1871, 112 ř. z. o zkouškách a periodických přehlídkách parních kotlů.
č. 23Interpelace poslance Dra Rašína a soudruhů na ministerského předsedu a ministra zásobování o hospodářství ve státním ústavu pro tuky, oleje a mléko.
č. 24Dringliche Interpelation der Abgeordneten Dr. Kafka, Kostka und Genossen an die Regierung der tschechoslovakischen Republik.
č. 25Antrag der Abgeordneten Seliger, Dr. Czech, Čermak und Genossen betreffend die Einbringung einer Gesetzesvorlage durch die Regierung über die Reform des Wehrsystems.
č. 26Antrag der Abgeordneten Seliger, Dr. Czech, Čermak und Genossen, betreffend die Einbringung einer Gesetzes vorlage durch die Regierung über die Verfassungsreform.
č. 27Návrh poslance Bradáče a druhů v záležitosti živelní pohromy.
č. 28Vládní návrh. Zákon ze dne ................ 1920 o odškodnění majitelů dluhopisů rakouských a uherských válečných půjček a o čtvrté státní půjčce republiky Československé.
č. 29Vládní návrh. Zákon ze dne ................ 1920, kterým se upravuje z důvodů války promlčení práva ku předpisu a vymáhaní pojistného.
č. 30Vládní návrh Zákon ze dne ................ 1920 o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských.
č. 31Vládní návrh. Zákon. ze dne ............... 1920, kterým se rozšiřuje obor působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku.
č. 32Vládní návrh. Zákon ze dne ................ 1920 o odčinění odsouzení vojenskými soudy.
č. 33Návrh poslanců Tučného, Laube, Hrizbyla a spol., aby byl vydán zákon o účasti zaměstnanců na správě a čistém zisku podniků.
č. 34Návrh poslanců Jos. Šamalíka, prof. Šrámka, Jos. Adámka, Fr. Navrátila, J. Rýpara, Ant. Čuříka, Al. Kaderky, M. Tomika, B. Bezděka, M. Záruby a soudruhů na zabezpečení výživy obyvatelstva Československé rep. z nové sklizně, na zrušení ústředen, rekvisičního systému a pozvolné uvolnění obchodu se všemi životními potřebami.
č. 35Návrh posl. Fr. Petrovického a soudr., by k zákonu ze dne 27. května 1919 č. 305 sb. z. a n., jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů, byl připojen tento dodatek: "Občan československý, i ten, jehož bydliště po čas války bylo mimo oblast Českoslov. státu, má v Čs. rep. nárok na prioritu své patentní přihlášky, učiněné ve kterémkoli státě ode dne 26. července 1913, předloží-li pouhý věrohodný opis této patentní přihlášky. Čs. legionáři mohou uplatniti svá prioritní práva v Čs. rep., když věrohodně prokáží, kdy vynález učinili."
č. 36Návrh poslanců Václava Koška, Václava Myslivce a soudruhů v příčině živelních pohrom v okresu novopackém.
č. 37Návrh poslanců Záruby, Adámka, Adamovského a soudruhů v záležitosti živelních pohrom.
č. 38Návrh poslanců Františka Mašaty a soudruhů v záležitosti živelní pohromy na českomoravské vysočině.
č. 39Návrh poslanců Fr. Petrovického, V. Veverky, V. Votruby a soudr., aby bylo zavedeno starobní a invalidní pojištění živnostnictva a malorolnictva současně s pojišťováním dělnictva.
č. 40Interpelace poslanců Jana Pelikána, L. Pechmanové a soudr. na ministerského předsedu o postupu pomocné hospodářské akce ve prospěch státních zaměstnanců podniknuté v důsledcích přijatého návrhu poslance Frant. Buřívala v býv. Nár. shromáždění.
č. 41Interpelácia poslanca Igora Hrušovského a spoločníkov na ministerského predsedu ako poverenému s vedením ministerstva Národnej obrany vo veci zatknutia legionárov Františka Votavu a Stanislava Pužeja a hanebného výroku nadporučíka Obruču.
č. 42Interpelace poslance Jana Pelikána a soudruhů na ministry obchodu, vnitra a zásobování v záležitosti nedosti rázného postupu úřadů při zjišťování a stíhání vinníků na podloudnických aférách, a ohledně důsledků právních, vyplývajících pro železniční zaměstnance z těchto okolností.
č. 43Interpelace poslance Nejezchleba-Marchy a soudruhů na ministra školství a národní osvěty je-li ochoten postarati se o to, aby svoboda politického přesvědčení českého kněžstva byla proti šikanám se strany biskupů, jejich konsistoří a generálních vikářů chráněna a zabezpečena.
č. 44Interpelace poslance Nejezchleba-Marchy a soudruhů na ministra zásobování v záležitosti vojenských rekvisic v obci Bošovicích, okres Klobouky na Moravě.
č. 45Interpelace poslance A. Remeše a soudruhů na ministra financí ohledně aktivního odporu provozovaného berní odhadní komisí v Plzni proti předpisování daní pod patronancí berní správy tamže.
č. 46Interpelace poslanců Josefa Pastyříka, Rudolfa Mlčocha, Udržala a soudruhů na ministra veřejných prací pro nepřidělování potřebného množství benzinu pro maloživnostníky a zemědělce ku pohánění benzinových motorů.
č. 47Interpelace poslanců J. V. Najmana, Rudolfa Mlčocha a soudruhů na ministra zásobování stran zabavování obilní kávy v obchodech, jakož i nedostatečného přídělu k výrobě této kávy vůbec.
č. 48Interpelace poslanců Čuříka, Bezděka, Rýpara a soudr. na ministerského předsedu, ministra vnitra a ministra spravedlnosti o násilném přepadení dělníků v kloboučnické továrně Häklově v Novém Jičíně na Moravě.
č. 49Návrh poslanců A. Čuříka, B. Bezděka, Vrabce, Dr. Mazance, Dr. Dolanského a soudr. na vydání zákona o ochraně dělnictva proti teroru. Zákon ze dne ................ 1920 o ochraně dělnictva proti útisku (teroru).
č. 50Návrh. poslance Josefa Šamalíka a soudruhů na vybudování elektrické dráhy Brno-Jedovnice-Sloup v Moravském Krasu.
č. 51Interpelace poslanců Rudolfa Mlčocha, J. V. Najmana a soudruhů na ministra vnitra, o zdlouhavém vyřizování živnostenských odpovědí, rekursů a podobných, okresními a zemskými politickými správami.
č. 52Interpelace poslanců V. Sladkého, Dra Uhlíře a soudruhů na ministerského předsedu neudržitelných poměrech na Těšínsku a o brzkém a svobodném provedení plebiscitu.
č. 53Naléhavá interpelace poslanců Dra K. Kramáře, Dra A. Hajna a spol. na vládu ve příčině Těšínska.
č. 54Návrh poslanců Berana, Jaroslava Hálka a soudr. v příčině zajištění expedice strojených hnojiv z továren před podzimním osevem.
č. 55Návrh poslanců Berana, Jaroslava Hálka a soudruhů v příčině opatření hnojivého vápna pro podzimní hnojení.
č. 56Návrh poslanců R. Berana, Jaroslava Hálka a soudruhů, aby zajištěna byla výroba strojených hnojiv v tuzemských továrnách na strojená hnojiva.
č. 57Návrh poslanců Prokůpka, Mašaty a spol., aby vládě bylo uloženo bezodkladné, mimořádné tlumení slintavky a kulhavky a další opatření s tím nutně související.
č. 58Návrh poslanců Tučného, Špatného a spol., aby byl vydán zákon na upravení poměrů kupeckých učňů a praktikantů. Zákon ze dne ................ 1920 na upravení poměrů kupeckých učňů a praktikantů.
č. 59Interpelácia. poslanců Floriána Tománka a společníkov na ministra vnútra a na ministra plnomocníka pre Slovensko o neslýchanej tyranii a úradnom teroru hlavného slúžneho holičského, Dr. Leo Hirscha na Slovensku.
č. 60Interpelace poslance Josefa Kříže a soudruhů na ministra železnic o nepřístojnosti při osobní dopravě na Košicko-Bohumínské dráze.
č. 61Interpelace poslanců Tayerle, Kleina, Svetlíka a soudruhů na vládu o bezprávích v Uhrách za přechodnou vládu dělnickou.
č. 62Návrh poslanců F. Svobody, F. Skaunicové a soudruhů na zrušení systému vojenské policie.
č. 63Antrag. der Abgeordneten Dr. Lodgman, Křepek, Böhr, Dr. Kafka und Genossen auf Revision sämtlicher seit dem 28. Oktober 1918 im tschechoslovakischen Staate erlassenan Gesetze.
č. 64Antrag der Abgeordneten Dr. Ernst Schollich, Dr. Heinrich Brunar und Genossen wegen Änderung des Artikels I des Gesetzes vom 29. Februar 1920, No. 123 Ges.-Slg. (Wahlordnung für das Abgeordnetenhaus).
č. 65Interpellation der Abgeordneten Dr. Feyerfeil, Dr. Brunar und Genossen an den Minister für nationale Verteidigung betreffend gleichmässiges Vorgehen gegenüber deutschen und tschechischen Turnvereinen.
č. 66Interpellation des Abgeordneten Dr. Ernst Schollich und Genossen an den Minister des Innern, betreffend das Tragen der schwarz-rot-gelben Farben.
č. 67Interpellation. des Abgeordneten Dr. Ernst Schollich und Genossen an den Minister Des Innern, betreffend die staatsrechtliche Sonderstellung des Hultschiner Gebietes.
č. 68Interpelation der Abgeordneten Dr. Edwin Feyerfeil, Leonhard Kaiser, Ing. Kallina und Genossen an den Minister für Schulwesen und Volksaufklärung über Roheitsakte des Leiters der Gratzner tschechischen Volksschule Johann Franz Svoboda gegen ein deutsches Schulkind
č. 69Interpelace poslance Al. Kaderky, Čuříka, Bezděka a soudr. na ministra spravedlnosti v záležitosti dlouholetých pachtů.
č. 70Interpellation des Abgeordneten Josef Mayer und Genossen an der Herrn Finanzminister in Angelegenheit der Haltung des Regierungskommissärs der tschechoslovakischen Republik in der Generalversammlung der öst.-ung. Bank.
č. 71Dringliche Interpellation der Abgeordneten Dr. Hanreich Dr. Spina und Genossen an den Minister des lnnern bfd. die unverzügliche Ausschreibuug von Gemeindewahlen in mehreren Gemeinden des politischen Bezirks Nikolsburg.
č. 72Dringliche Interpellation der Abgeordneten Dr. Hanreich, Dr. Spina und Genossen an den Unterrichtsminister betreffend die Einflussnahme auf die Einschreibungen in die Schulen
č. 73Interpelace poslanců Fr. Maška, R. Bergmana, F. Zavřela na vládu ve věci vázaného hospodářství zemědělskými produkty a ve věci zásobování obyvatelstva.
č. 74Interpelace poslanců Fr. Maška, R. Bergmana, F. Zavřela a soudr. k ministru pro zásobování lidu ve věci prodeje ovoce za stanovené ceny na stromech.
č. 75Interpellation des Abgeordneten Dr. Ernst Schollich und Genossen an den Minister für nationale Verteidigung betreffend das Benehmen des Oberstleutnant Bruno Kleiber in Bölten (Ger. Bez. M. Weisskirchen).
č. 76Antrag der Abgeordneten Heller, Mayer, Dr. Hanreich, Kaiser, Zierhut, Windirsch, Böllmann, Schubert und Genossen betreffend Aufhebung der Zwangswirtschaft
č. 77Antrag der Abgeordneten Seliger, Dietl, Pohl, Schäfer und Genossen betreffend Massnahmen zur raschesten Beseitigung der gegenwärtigen schweren Ernährungskrise.
č. 78Interpelace poslanců J. V. Najmana, Rudolfa Mlčocha a soudruhů na ministra železnic stran opozděných výplat dobírek drahou.
č. 79Interpelace poslanců Josefa Sajdla, Jana Slavíčka, Emila Špatného a soudruhů na ministerského předsedu co správce ministerstva národní obrany pro nesprávné přidělování vojenských koní živnostníkům, zemědělcům a podnikatelům.
č. 80Interpelace poslanců Tausika, Tadlánka, Daruly a soudruhů na ministra národní obrany o nezákonném popravování občanských osob ve východním Slovensku vojenskými orgány a o nezákonném postupu velitelů vojenských oddílů.
č. 81Interpelace poslance Anny Malé a soudr. na ministra zahraničí v záležitosti zajatců ze Srbska.
č. 82Interpelace poslance Anny Malé a soudr. na ministra vnitra v záležitosti dražebního rozprodeje ovoce.
č. 83Interpelace poslance Fr. Petrovického a soudruhů na ministry vnitra a obchodu o nedostatečném stíhání nelegitimního obchodu.
č. 84Interpelace poslanců Fr. Petrovického, V. Veverky, Vil. Votruby, Sedláčka a soudr. na ministry zemědělství a obchodu o nedostatečném prodeji dříví živnostem je zpracujícím.
č. 85Interpelace poslance Václava Sladkého a spol. na ministra vnitra o nevyplácení zvláštních příspěvků tak zvaných plebiscitních, výpomocným kancelářským silám u okresní politické správy v Mor. Ostravě.
č. 86Interpelace poslanců Petrovického, V. Veverky, Vil. Votruby a soudruhů na ministry národní obrany, financí a obchodu o náhradě za rekvirované kovy živnostnictvu a obchodnictvu.
č. 87Interpellation. der Abgeordneten Dr. Edwin Feyerfeil, Dr. Spina und Genossen an die Regierung wegen der Zustände in der Gemeinde und Bezirksverwaltung Rokitnitz.
č. 88Dringliche Interpellation der Abgeordneten Dr. Hanreich, Dr. Spina, Budig und Genossen, an den Minister des Innern betrettend unverzügliche Auschreibung von Neuwahlen für die Gemeindevertretung Pohrlitz.
č. 89Návrh poslanců J. V. Najmana, R. Mlčocha a soudruhů na zaplacení bankovek s falešnými kolky obchodnictvu a živnostnictvu.
č. 90Návrh poslanců J. V. Najmana, Rudolfa Mlčocha a soudruhů na zvýšení provise z prodeje poštovních známek z 1 % na 3 %.
č. 91Interpelace poslanců F. Horáka, V. Vávry a společníků na ministra zásobování o zastoupení příslušníků československé živnostensko-obchodnické strany středostavovské v občanské kontrole.
č. 92Vládní návrh, kterým se předkládá ke schválení Národnímu shromáždění smlouva uzavřená v Brně dne 7. června 1920 mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin.
č. 93Interpelace poslance Josefa Kříže a soudruhů na ministra železnic ohledně nevyplacení služebních požitků vyplývajících ze zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 sb. zák. a nař. zaměstnancům Košicko-Bohumínské dráhy.
č. 94Interpelace poslance Lud. Pechmanové a spol. na vládu v příčině jmenování ad personam poštovního úřednictva dopravního Skupiny D do VII. a VIII. hodnostní třídy.
č. 95Interpelace poslanců Lud. Pechmanové, Jana Pelikána a spol. na vládu v příčině zařadění měst do vyšší třídy místních přídavků státních úředníků.
č. 96Interpelace poslance Josefa Kříže a soudruhů na ministra pošt a telegrafů stran nesprávného zařadění poštovních zaměstnanců při poštovním úřadě v Růžomberku na Slovensku.
č. 97Interpelace poslance dra Lukavského a soudruhů na ministra spravedlnosti pro porušování práva jazykového.
č. 98Interpelace poslanců Dra Ant. Uhlíře, J. Trnobranského, Al. Tučného a soudruhů na ministra obchodu o krisi v textilním průmyslu.
č. 99Návrh poslanců Luďka Pika, Antonína Remeše, E. Kasíka a soudruhů na úpravu provozování pohřebnictví.
č. 100Antrag des Abgeordneten Josef Mayer und Genossen in Angelegenheit der Verhagelung der Gemeinde Pilmersreuth, Bez. Eger, ...

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55


Přihlásit/registrovat se do ISP