Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Usnesení

č. 101Výjezd poslanců výboru do zahraničí – Španělsko (29. září 1999) 
č. 102Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků, sněmovní tisk 174 (11. listopadu 1999) 
č. 103Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hlavního města Prahy a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 344 (17. listopadu 1999) 
č. 104Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, sněmovní tisk 385. (17. listopadu 1999) 
č. 105k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 268. (17. listopadu 1999) 
č. 106Vládní návrh zákona o investičních pobídkách a o změně některých zákonů/zákon o investičních pobídkách/, sněmovní tisk 377. (17. listopadu 1999) 
č. 107Vládní návrh zákona o veřejné podpoře, sněmovní tisk 378. (17. listopadu 1999) 
č. 108Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků sněmovní tisk 174. (17. listopadu 1999) 
č. 109Návrh na změnu ve složení zahraniční delegace poslanců výboru do Španělska (17. listopadu 1999) 
č. 110Návrh na jmenování obce Olešnice městem (17. listopadu 1999) 
č. 111záměry zahraničních cest poslanců výboru (2. prosince 1999) 
č. 112k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č.89/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 268. (12. ledna 2000) 
č. 113Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 393. (12. ledna 2000) 
č. 114Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení), sněmovní tisk 423. (12. ledna 2000) 
č. 115Vládní návrh zákona o okresních úřadech, sněmovní tisk 424. (12. ledna 2000) 
č. 116Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze, sněmovní tisk 425. (13. ledna 2000) 
č. 117Vládní návrh zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, sněmovní tisk 438. (13. ledna 2000) 
č. 118Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení), sněmovní tisk 422. (13. ledna 2000) 
č. 119Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) (tisk 441) (13. ledna 2000) 
č. 120vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 437. (14. ledna 2000) 

<<2345678910>>
ISP (příhlásit)