Hospodářský výbor
Usnesení

č. 81k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů - sněmovní tisk 139 (20. června 2018) 
č. 82k Výroční zprávě Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017 - sněmovní tisk 176 (20. června 2018) 
č. 83k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 168 (20. června 2018) 
č. 84k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 51 (20. června 2018) 
č. 85k zahraniční cestě (20. června 2018) 
č. 86k problematice vyhlašování výzev TA ČR (20. června 2018) 
č. 87k problematice rozvoje autonomních aut (20. června 2018) 
č. 88k zákonu o zpracování osobních údajů – obecně (20. června 2018) 
č. 89k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 168 (28. června 2018) 
č. 90k návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - sněmovní tisk 109 (5. září 2018) 
č. 91k návrhu poslanců Lukáše Bartoně, Martina Kolovratníka, Ivany Nevludové, Jana Zahradníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 157 (5. září 2018) 
č. 92ke konferencím a seminářům (5. září 2018) 
č. 93k výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2017 – sněmovní tisk 228 (26. září 2018) 
č. 94k návrhu poslance Jana Birke na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 181 (26. září 2018) 
č. 95k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 9951/18, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014/KOM(2018) 438 v konečném znění/ (26. září 2018) 
č. 96k informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2017 - sněmovní tisk 223 (26. září 2018) 
č. 97k informaci o podpořeném financování za rok 2017 - sněmovní tisk 225 (26. září 2018) 
č. 98k návrhu poslanců Patrika Nachera, Jaroslava Faltýnka, Martina Kolovratníka, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - sněmovní tisk 200 (HMG) (26. září 2018) 
č. 99k návrhu rozhodnutí Rady č. 11537/18 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj CETA zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejím členskými státy na straně druhé, k sestavení seznamu osob, které jsou ochotny zastávat funkci člena panelu podle kapitoly dvacet tři a kapitoly dvacet čtyři dohody /KOM(2018) 580 v konečném znění/ (26. září 2018) 
č. 100k zahraniční cestě (26. září 2018) 

<<123456789>>
ISP (příhlásit)