Sněmovní tisk 930
Novela z. v souv. s přijetím rekodifikace soukromého práva - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 3. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 930/0 dne 5. 3. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Polčák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1573).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 930/3, který byl rozeslán 13. 6. 2013 v 12:54.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 65, usnesení č. 1746).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 8. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 173, dokument 173/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 8. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 9. 2013 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 173/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 9. 2013 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 330).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Zákon z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny nepodepsala předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Zákon vyhlášen 30. 9. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 116 pod číslem 303/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7167Jan Chvojka05227-05174.doc (25 KB) / PDF (89 KB, 2 strany)
05227-05175.doc (29 KB) / PDF (100 KB, 2 strany)
 11. 6. 2013 v 16:54:37
7172Marek Benda05232-05182.doc (31 KB) / PDF (55 KB, 2 strany) 11. 6. 2013 v 18:57:23
7181Marek Benda05236-05185.doc (16 KB) 12. 6. 2013 v 08:55:00
7183Jan Čechlovský05238-05188.doc (55 KB) / PDF (91 KB, 5 stran) 12. 6. 2013 v 09:25:53


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Ochrana protipožární, Soudnictví, Zákoník občanský
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: občanské právo, občanský zákoník, práva jednotlivce, rodinné právo, soukromé právo, vlastnictví

Navržené změny předpisů (76):

CitaceZměnaPředpisOd
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně930/0
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči930/0
526/1990novelizujeZákon o cenách930/0
527/1990novelizujeZákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích930/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)930/0
529/1991novelizujeZákon o ochraně topografií polovodičových výrobků930/0
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii930/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení930/0
21/1992novelizujeZákon o bankách930/0
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)930/0
478/1992novelizujeZákon o užitných vzorech930/0
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky930/0
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele930/0
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.930/0
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu930/0
154/1994novelizujeZákon o Bezpečnostní informační službě930/0
216/1994novelizujeZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů930/0
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů930/0
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů930/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře930/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění930/0
85/1996novelizujeZákon o advokacii930/0
151/1997novelizujeZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)930/0
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů930/0
82/1998novelizujeZákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)930/0
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)930/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů930/0
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech930/0
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)930/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí930/0
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách930/0
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)930/0
122/2000novelizujeZákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů930/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)930/2
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)930/2
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze930/2
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)930/0
207/2000novelizujeZákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů930/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)930/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích930/0
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů930/0
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)930/0
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu930/0
257/2000novelizujeZákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)930/0
117/2001novelizujeZákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)930/0
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů930/0
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)930/0
3/2002novelizujeZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)930/0
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)930/0
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů930/0
201/2002novelizujeZákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových930/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů930/0
441/2003novelizujeZákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)930/0
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech930/0
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu930/0
360/2004novelizujeZákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)930/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti930/0
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů930/0
500/2004novelizujeZákon správní řád930/0
627/2004novelizujeZákon o evropské společnosti930/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)930/3
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti930/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách930/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu930/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi930/0
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách930/0
139/2006novelizujeZákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)930/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění930/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce930/0
125/2008novelizujeZákon o přeměnách obchodních společností a družstev930/0
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu930/0
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky930/0
111/2009novelizujeZákon o základních registrech930/3
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví930/0
408/2010novelizujeZákon o finančním zajištění930/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)930/0


ISP (příhlásit)