Celkem nalezeno 2069 dokumentů. (1. strana, celkem 138 stran)

KódReferenceNázevStav
 5269/20COM(2020) 21 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Sustainable Europe Investment Plan - European Green Deal Investment Plan - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Investiční plán pro udržitelnou Evropu - Investiční plán Zelené dohody pro EvropuNavrženo k projednání
 5259/20COM(2018) 375 final, COM(2020) 23 finalAmended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument - Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a vízaNavrženo k projednání
 5256/20COM(2020) 22 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaciNavrženo k projednání
 5253/20COM(2020) 7 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1076 ze dne 8. června 2016 o uplatňování režimu, stanoveného v dohodách zakládajících dohody o hospodářském partnerství nebo vedoucích k jejich založení, na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (dříve známého jako nařízení o přístupu na trh)Navrženo k projednání
 5232/20COM(2020) 8 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Unie na třináctém zasedání konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů s ohledem na návrhy různých stran na změnu příloh úmluvy a s ohledem na odvolání výhrady vznesené k uvedené úmluvěNavrženo k projednání
 5167/20COM(2020) 4 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů ve znění nařízení (EU) 2015/1775Navrženo k projednání
 5107/20COM(2020) 5 finalNávrh nařízení Rady o změně nařízení Rady (EU) 2018/1977 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu na období 2019–2020Navrženo k projednání
 5052/20COM(2020) 1 finalNávrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikouNavrženo k projednání
 5051/20COM(2020) 2 finalNávrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou a jejího prováděcího protokolu (2020–2026) jménem UnieNavrženo k projednání
 5050/20COM(2020) 3 finalNávrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou a jejího prováděcího protokolu (2020–2026)Navrženo k projednání
 5035/20COM(2019) 653 finalNávrh společné zprávy Komise a Rady o zaměstnanosti, která doprovází sdělení Komise o roční strategii udržitelného růstu 2020Navrženo k projednání
15321/19COM(2019) 650 finalSdělení Komise - Strategie pro udržitelný růst na rok 2020Navrženo k projednání
15320/19COM(2019) 637 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 7-10/2019Navrženo k projednání
15314/19COM(2019) 629 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle článku 278a celního kodexu Unie o pokroku ve vývoji elektronických systémů podle kodexuNavrženo k projednání
15308/19COM(2019) 636 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Správním výboru Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR k návrhu změn úmluvyNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)