Celkem nalezeno 1771 dokumentů. (1. strana, celkem 119 stran)

KódReferenceNázevStav
 9494/20COM(2020) 292 finalProposal for a Council Implementing Decision amending Implementing Decision (EU) 2017/1855 authorising Romania to apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax - Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2017/1855, kterým se Rumunsku povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 287 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyNavrženo k projednání
 9451/20COM(2020) 295 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném na základě Prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu některých ustanovení Protokolu II o definici pojmu „původní produkty“ a metodách správní spolupráceNavrženo k projednání
 9413/20COM(2020) 286 finalZpráva Komise Radě o provádění finanční pomoci poskytované zámořským zemím a územím v rámci 11. Evropského rozvojového fondu v roce 2019Navrženo k projednání
 9364/20COM(2020) 276 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaciNavrženo k projednání
 9349/20COM(2020) 274 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnostNavrženo k projednání
 9346/20COM(2020) 275 finalProposal for a Council Recommendation on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Návrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnostNavrženo k projednání
 9339/20COM(2020) 270 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státyNavrženo k projednání
 9338/20COM(2020) 277 finalProposal for a Council Recommendation on A Bridge to Jobs - Reinforcing the Youth Guarantee and replacing Council Recommendation of 22 April 2013 on establishing a Youth Guarantee - Návrh doporučení Rady o mostu k pracovním místům - posílení záruk pro mladé lidi, kterým se nahrazuje doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidiNavrženo k projednání
 9311/20COM(2020) 273 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod zřízeném podle Prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé, pokud jde o změnu dohody, která má zohlednit přistoupení Nezávislého státu Samoa k dohoděNavrženo k projednání
 9290/20COM(2020) 298 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Dlouhodobá prognóza budoucích přítoků a odtoků prostředků rozpočtu EU (2021–2025)Navrženo k projednání
 9262/20COM(2020) 272 finalZpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamentyNavrženo k projednání
 9260/20COM(2020) 289 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Annual Accounts of the European Commission for the Financial Year 2019 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Roční účetní závěrka Evropské komise za rozpočtový rok 2019Navrženo k projednání
 9259/20COM(2020) 288 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Consolidated Annual Accounts of the European Union for the Financial Year 2019 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Konsolidovaná účetní závěrka Evropské unie za rozpočtový rok 2019Navrženo k projednání
 9257/20COM(2020) 290 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Court of Auditors - Annual Accounts of the European Development Fund 2019 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru - Roční účetní závěrka Evropského rozvojového fondu za rok 2019Navrženo k projednání
 9256/20COM(2020) 271 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o propojení jejich systémů obchodování s emisemi skleníkových plynů, pokud jde o změnu příloh I a II dohody o propojení a o přijetí technických norem pro propojováníNavrženo k projednání

12345>>ISP (příhlásit)