Celkem nalezeno 2040 dokumentů. (1. strana, celkem 136 stran)

KódReferenceNázevStav
 5442/20COM(2020) 24 finalProposal for a Council Decision authorising Member States to ratify, in the interest of the European Union, the Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190) of the International Labour Organization - Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o násilí a obtěžování z roku 2019 (č. 190)Navrženo k projednání
 5396/20COM(2020) 17 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 63. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o doplnění na seznam látek v tabulce I Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkamiNavrženo k projednání
13184/13COM(2013) 597 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Evropská unie zaujmout v Radě ministrů AKT-EU k revizi přílohy IV dohody o partnerství AKT-ESVzato na vědomí bez projednávání
13182/13COM(2013) 594 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva z roku 2013 o politikách Evropské unie v oblasti rozvoje a vnější pomoci a jejich provádění v roce 2012Vzato na vědomí bez projednávání
13169/13COM(2013) 571 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve SpolečenstvíVzato na vědomí bez projednávání
13157/13COM(2013) 601 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se Komise zmocňuje ke sjednání úmluvy o používání pravidel transparentnosti na stávající smlouvy pro účely urovnávání sporů mezi investorem a státem pod záštitou Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL)Vzato na vědomí bez projednávání
13151/13COM(2013) 602 finalNávrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se schvaluje makroekonomický ozdravný program pro Kypr a zrušuje rozhodnutí Rady 2013/236/EUVzato na vědomí bez projednávání
13140/13COM(2013) 585 finalNávrh PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje dále uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnotyVzato na vědomí bez projednávání
13121/13COM(2013) 560 finalNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o finanční příděl z Evropského sociálního fondu pro některé členské státyVzato na vědomí bez projednávání
13115/13COM(2013) 583 finalNávrh ROZHODNUTÍ RADY o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federaceVzato na vědomí bez projednávání
13109/13COM(2013) 598 finalNávrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se pro rok 2014 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském mořiVzato na vědomí bez projednávání
13083/13COM(2013) 593 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění opatření týkajících se odvětví včelařství podle nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 
13068/13COM(2013) 576 finalNávrh nařízení Rady, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace - Návrh předkládaný podle článku 31 Smlouvy o Euratomu ke stanovisku Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboruVzato na vědomí bez projednávání
13029/13COM(2013) 574 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sedmá zpráva o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS)Vzato na vědomí bez projednávání
13002/13COM(2013) 566 finalVýroční zpráva o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012Vzato na vědomí bez projednávání

12345>>ISP (příhlásit)