Celkem nalezeno 1961 dokumentů. (2. strana, celkem 131 stran)

KódReferenceNázevStav
 8114/20COM(2020) 187 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazuNavrženo k projednání
 8078/20COM(2020) 205 finalNávrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1838, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 v Baltském moři, a mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 ve vodách Unie a mimo UniiNavrženo k projednání
 8046/20COM(2020) 196 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci Světové celní organizace (WCO), pokud jde o přijímání vysvětlivek, stanovisek k zařazení zboží nebo ostatních pokynů pro výklad harmonizovaného systému a doporučení potřebných k zajištění jednotného výkladu harmonizovaného systému podle úmluvy o harmonizovaném systémuNavrženo k projednání
 8038/20COM(2020) 195 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve smíšeném výboru zřízeném Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii k rozhodnutí smíšeného výboru o změně uvedené dohodyNavrženo k projednání
 7986/20COM(2020) 193 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství, zřízeném Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, v souvislosti s přijetím seznamu rozhodcůNavrženo k projednání
 7984/20COM(2020) 192 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru dohody o hospodářském partnerství, zřízeném Prozatímní dohodou o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, v souvislosti s přijetím postupů řešení sporů a kodexu chování rozhodcůNavrženo k projednání
 7975/20COM(2020) 218 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of the International Civil Aviation Organization in respect of the envisaged adoption of Amendment 91 to Annex 10, Volume III and on the notification of difference from the date of application of Amendment 13 to Annex 14, Volume 1, Amendment 40C to Annex 6, Amendment 77B to Annex 3 and Amendment 39 to Annex 15 - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v radě Mezinárodní organizace pro civilní letectví s ohledem na plánované přijetí změny 91 k Příloze 10, část III, a o oznámení odlišného data uplatňování změny 13 k Příloze 14, část 1, změny 40C k Příloze 6, změny 77B k Příloze 3 a změny 39 k Příloze 15Navrženo k projednání
 7973/20COM(2020) 194 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), pokud jde o dobrovolnou účast v systému kompenzací a snižování emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) od 1. ledna 2021 a zvolenou možnost výpočtu kompenzačních požadavků vztahujících se na provozovatele letounů pro období 2021–2023Navrženo k projednání
 7971/20COM(2020) 222 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o druhém posouzení uplatňování dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutnéNavrženo k projednání
 7931/20COM(2020) 191 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění některých nových prvků zavedených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“)Navrženo k projednání
 7920/20COM(2020) 188 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVVNavrženo k projednání
 7916/20COM(2020) 182 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Úmluvě o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku k začlenění Makaronésie do mořské oblasti OSPARNavrženo k projednání
 7899/20COM(2020) 185 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru CARIFORUM-EU pro obchod a rozvoj v rámci Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, pokud jde o zřízení Zvláštní komise pro službyNavrženo k projednání
 7887/20COM(2020) 198 finalNávrh rozhodnutí Rady, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v důsledku vypuknutí krize covid-19Navrženo k projednání
 7886/20COM(2020) 199 finalNávrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/2026, pokud jde o data použitelnosti v důsledku vypuknutí krize covid-19Navrženo k projednání

<<123456>>ISP (příhlásit)