Antonín Čuřík

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČUŘÍK Antonín

XIV. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. im. - ku prozkoum. zpr. o čin. stál. výb. - soc. pol. - úsp. kom. - vyšetřov. a zásob.

Návrhy:

na vydání zákona o ochraně dělnictva proti teroru, t. 49.

7, 15. VI. 1920; 343. I.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě pensijního pojištění na Slovensku a Podkarp. Rusi (zpr. t. 3246) týkající se doplnění § 3.

108, 15. XII. 1921; 1525. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně a doplnění zákona o podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 3309), týkající se změny v úvodním odstavci čl. 1.

115, 20. XII. 1921; 1841. IV.

1 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k osnově zák. o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 93 a 95.

288, 18. IX. 1924; 1711-12. IX.

5 pozměňov. návrhů k osnově zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113) k §§ 1, 4 a 31.

334, 20. III. 925; 1448-50, 1452, X.

3 doplňov. návrhy k osnově zák. o prodlouženou osobnosti zákona o nemocen. pojištění dělníků (zpr. t. 3312) k §§ 6, 12 a 58.

117, 21. XII. 1921; 1935, 1936. IV.

na sloučení rozpravy o zpr. t. 4077, 4078 a 4083 (ochrana nájemníků).

202, 19. IV. 1923; 109. VII.

Resoluce:

k osnově zák. o rozšíření stížnostního práva finanční prokuratury (zpr. ústní), týkající se zřízení právních prokuratur v Bratislavě a Užhorodě.

70, 30. VI. 1921; 293. III.

k osnově zák. o státní záruce dělnickým družstvům (zpr. t. 3314), týkající se poskytnutí výhod v předloze uvedených též družstvům konsumním.

119, 12. I. 1922; 2043. IV.

k osnově zák. o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemoc. pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se urychleného podání zákona o sociálním pojištění.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

k osnově zák. o sociálním pojištění (zpr. t. 4795), týkající se úpravy lékařské péče.

288, 18. IX. 1924; 1732. IX.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 2447 (úprava služebních požitků zřízenců obecních a okresních).

70, 30. VI. 1921; 303. III.

soc. pol. výb. zpráva ústní o t. 3312 (prodloužení působnosti zákona o nemocenském pojištění dělníků).

117, 21. XII. 1921; 1935. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3314 (státní záruka dělnickým výrobním a pracovním družstvům).

119, 12. I. 1922; 2015. IV.

soc. pol. výb. zpr. t. 3951 (prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1991, 2004. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 4672 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

272, 12. VI. 1924; 879, 906. IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. Vl. Tusara z 9. VII. 1920.

12, 9. VII. 1920; 677. I.

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.)

30, 3. XII. 1920; 1162. II.

o změně ustanovení zákonů o nemocenském pojištění dělníků (t. 721).

38, 19. XII. 1920; 1562. II.

o změně ustanovení § 1154 b) obč. zák. o nem. pojištění dělnictva (zpr. t. 1827).

65, 16. III. 1921; 2814. II.

o naléh. interp. A. Pohla t. 3144 (podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala t. 3210 (hornický spor na Ostravsku).

104, 6. XII. 1921; 1413. IV.

o určení obnosu 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění (zpr. t. 3305).

115, 20. XII. 1921; 1823. IV.

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 112. V.

o zákonu o bratrských pokladnách (zpr. t. 3745).

154, 24. VI. 1922; 1381. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

160, 25. X. 1922; 111. VI.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

287, 17. IX. 1924; 1534. IX.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1207. X.

Věcná poznámka:

jíž obhajuje výrok posl. Koška učiněny o posl. Nejezchleb-Marchovi v záležitosti pronájmu státních dvorů v Rakvicích a Šakvicích na Hustopečsku.

193, 28. II. 1923; 2345. VI.

Interpelace:

o násilném přepadení dělníků v kloboučn. továrně Hücklově v Novém Jičíně na Moravě,

t. 48. 6, 11. VI. 1920; 306. I.

odpov. t. 718. 22, 17. XI. 1920; 354. II.

o kartelu bank a vázaném úroku ze vkladu na běžný účet,

t. 134. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 346. 14, 26. X. 1920; 26. II.

o porušení občanské i nábožen. svobody kněží a příslušníků katol. církve v Michálkovicích ve Slezsku,

t. 135. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 551. 14, 26. X. 1920; 12. II.

o zamýšleném obsazení místa přednosty nádraží ve Frenštátě p. Nath. Nelkem,

t. 316. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 614. 16, 4. XI. 1920; 50. II.

o stále se opakujících případech teroru na čsl. dělnictvu křesť. sociál.,

t. 1233. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

odpov. t. 3056. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

o trestuhodném skladování tuků v zásob. skladištích vojenských,

t. 1256. 44, 20. I. 1921; 1778. II.

odpov. t. 2028. 67, 19. V. 1921; 110. III.

o znemožnění práce dělníku Bernardovi u fy Mücke a Medler, továrna na drátěné zboží ve Vítkovicích,

t. 1978. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 2612. 75, 22. VII. 1921; 687. III.

o přepadení čsl. křesť. soc. dělníků, zbavení jich práce na jámě "Šalamoun" a o jiných případech soustavného teroru sociálně-demokratických stoupenců na Ostravsku,

t. 1979. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 2519. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

o nutných opatřeních na zmírnění nouze, která hrozí valašskému kraji následkem velkého sucha a neúrody,

t. 2903. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

Dotazy:

o nesprávném jednání učitelských sil sl. Marákové a p. Marka v Drahotuších na Moravě.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

o agitaci učitelů na obecné škole v Novém Jičíně a v Žilině u Nov. Jičína proti vyučování katolickému náboženství a o zanedbávání povinností okresního výboru školního v Nov. Jičíně.

94, 19. XI. 1921; 565. IV.

o redukci personálu ve stanici Lipník nad Bečvou.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 32. VII.

o stavbě dráhy Vsetín-Bilnice-Brumov.

201, 17. IV. 1923; 32. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o rozpuštění obec. zastupitelstva v obci Solanci u Rožnova na Moravě.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o poměrech personálu, zvláště hradlařů na nádraží v Nezamyslicích.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

ve věci vyklizení místnosti p. Em. Kopeckého v Kateřinkách u Opavy, obsazené vojskem 8. pěší divise.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

ve věci zamítnutí odůvodněné žádosti voj na Rudolfa Prašívky, odd. 3. žen. pl. v Komárně, a neoprávněného potrestání pro podání žádosti jeho otcem Frant. Prašívkou, domkářem ve Frenštátě p. R., na ministerstvo N. O.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

ve věci nezákonného vydání výnosu ministerstva železnic ze dne 18. června 1923, č. 37.421-pres./2, o eventuelním zavedení klidu práce v den 6. července místo 29. června.

217, 28. VI. 1923; 542. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o prohlížení mrtvol obvodním lékařem dr. Pravoslavem Přecechtělem v Hor. Bečvě u Rožnova na Moravě.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

ve věci udržení českých bohoslužeb v Linci v kostele sv. Martina.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o hospodárnosti při nákupu uhlí pro stát. dráhy.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o odpovědi min. želez. na interpelaci proti nezákonnému vydání výnosu minist. železnic ze dne 18. června 1923, č. j. 37.421/pres. 2, o event. zavedení klidu práce v den 6. července místo 29. června.

238, 10. XII. 1923; 1257. VIII.

o nesprávném postupu vůči pensistům.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

ve věci určitých opatření o dani z příjmu.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

o pensionování železničních úřednic podle výnosu min. železnic čís. 37.787 pres. 4-ex 24 ze dne 22. února 1924.

254, 3. IV. 1924; 253. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o bědných hospodářských a sociálních poměrech na Valašsku.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 290, 23. IX. 1924; 1888. IX.

o vyšetřování členů Svazu křesť. soc. železničních zaměstnanců v Čes. Těšíně pro volební leták, místní skupinou Svazu v Čes. Těšíně před důvěrnickými volbami vydaný.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

o nespravedlivém postupu při parcelaci velkostatku v Hrotovicích a Moravě.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

odpov. 337, 31. III. 1925; 4. XI.

o pensích, resp. nárocích, vyplývajících pro některé zaměstnance brněnské Zbrojovky z členství bývalého "Versorgungsinstitut für Zivilbedienstete im k. u. k. Arsenal in Wien".

342, 22. V. 1925; 111. XI.

o zadávání konfekčních prací v zájmu podomáckého dělnictva na Boskovsku.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.ISP (příhlásit)