(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Rozumím vaší připomínce, ale v každém případě, pokud namítáte postup předsedajícího, že jsem nejdříve neotevřel rozpravu, to je pravda, protože pan předseda klubu KSČM má přednostní právo a on to přednesl mimo rozpravu. Přesto je to legitimní návrh ve třetím čtení. Takže tolik asi k tomu.

S přednostním právem nyní předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Jsme mimo rozpravu, mohu udělit slovo jenom těm, kteří mají přednostní právo. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji moc. Já jen aby veřejnost nebyla úplně matena. To, že tady k tomuto tisku je určitý počet pozměňovacích návrhů, to je pravda, ale nevybočuje to nad rámec jiných tisků s podobnou problematikou. Nejsou jich tam desítky, těch pozměňovacích návrhů, jsou k nim - myslím si, že zemědělský výbor to projednával - jasná stanoviska. Osobně nevidím důvod, proč se musí opakovat druhé čtení. Pokud to byla politická dohoda současné vládní koalice, ANO, ČSSD a komunistů, tak je dobré a férové říci, že se takto rozhodli, že se rozhodli novelu mysliveckého zákona, kterou připravilo Ministerstvo zemědělství, je to vládní návrh, že se rozhodli ho neprojednat. Bylo by to férové říct, protože kdo je trochu příčetný a ví, v jakém datu jsme dnes, kdy jsou volby, jaké jsou termíny, tak se tato novela mysliveckého zákona do konce volebního období této Sněmovny už neprojedná.

To, že tam byl i v tom ministerském návrhu posun, který znamenal zlepšení, zlepšení současného stavu, aby se daly lépe vymáhat škody zvěří, lépe plánovat plány lovu, tak to tam bylo. To se tady tímto hlasováním odmítlo, shodilo se to pod stůl. Mě to mrzí, protože tady lidé i na Ministerstvu zemědělství na tom pracovali dva roky a teď jste to tady tímto jedním hlasováním poslali k šípku. Běžte to říct majitelům lesních pozemků, běžte to říct zemědělcům, že ten posun, který by znamenal to, že když se způsobí škody, je možné ovlivnit prokazatelně plán lovu na příští rok, státní úředník tak musí konat podle zákona nebo mohl by konat... To jste dneska zabili. Dneska jste to opravdu vrátili zpátky a ten progres, který potřebujeme všichni, protože v některých lokalitách stavy zvěře nejsou adekvátní, tak tuto možnost jste dneska odmítli. Jestli mě přesvědčíte, že jste schopni v červenci stihnout druhé a třetí čtení... Nepřesvědčíte. Takže mě to mrzí, že tady ten krok byl udělán. Rozhodli jste se tak, ale pak to choďte vysvětlovat majitelům lesních pozemků, lesnické, ale i zemědělské veřejnosti. Díky. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: S přednostním právem se ještě hlásí pan místopředseda Pikal. Máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Musím setrvat na svém stanovisku, že jste postupoval v rozporu s jednacím řádem, protože návrh na opakování druhého čtení lze podat ve třetím čtení, ale v rozpravě třetího čtení, a o tomto návrhu se hlasuje před blokem hlasování ve třetím čtení. Aspoň takhle se tady postupovalo celou dobu a já jsem dalek toho tady zavádět nějaké novoty, takže mně asi nezbývá nic jiného než podat námitku proti vašemu postupu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlasím, to je legitimní námitka. Ještě s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Pardon. Ono to tady nezaznělo na mikrofon, tak aby to zaznělo na mikrofon - § 95 odst. 2: "Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu data účinnosti návrhu zákona, legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakování druhého čtení." Čili v § 95 odst. 2 je napsáno, že ten návrh na opakování druhého čtení lze podat pouze v rozpravě. V odst. 3 jednacího řádu se následně píše: "Nerozhodla-li Sněmovna po ukončení rozpravy o opakování druhého čtení..." Takže nejdříve se musí ukončit rozprava a pak se hlasuje o opakování druhého čtení. Je to jednoznačně v § 95 odst. 2 a 3.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak nevím, jak to udělat, ale přihlásil se kolega Marek Benda... No, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Já se kloním k tomu, co říkají páni kolegové, nemám žádnou námitku proti tomu. Většina Sněmovny samozřejmě může rozhodnout, ale měla případně přerušit projednávání tohoto bodu nebo ho někam odložit. Ale v okamžiku, kdy zazněl návrh na opakování druhého čtení, ten se opravdu hlasuje až po rozpravě. Poprosím pana předsedajícího - při vší úctě, já chápu, že není vždycky jednoduché řídit - aby uznal tuto svoji chybu, aby připustil revokaci takového hlasování a bude se o něm hlasovat po rozpravě, která proběhne ve druhém čtení, pardon ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Padla legitimní námitka, o té já nechám hlasovat nejdřív. Já jsem tolerance sama, kolega Benda ví, že neměl vystupovat, ale v pořádku.

 

Námitka pana místopředsedy Pikala spočívá v tom, že jsem dal hlasovat o opakování druhého čtení z návrhu, který nepadl v rozpravě, čili je to námitka proti postupu předsedajícího. Kdo souhlasí s námitkou, rozhodneme v hlasování číslo 480. Já vás nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci, a jakmile se ustálí počet přítomných, dám hlasovat o námitce kolegy Pikala. (Gong.)

Zahájil jsem hlasování číslo 480. Kdo souhlasí s námitkou? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 480, z přítomných 143 pro 111, proti 6. Námitka byla přijata.

 

V tom případě budeme postupovat standardním způsobem a já se zeptám pana ministra zemědělství Miroslava Tomana, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem. (Velký hluk v sále.) Pane ministře, já se pokusím uklidnit Sněmovnu... Ještě chviličku. Požádám Sněmovnu o klid! A prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, hosté. V rámci dnešního vystoupení bych nejprve rád v základních rysech shrnul účel a principy navrhovaných změn zákona o myslivosti, a to nejdříve pokud jde o vládní návrh novely zákona, a posléze bych se rád vyjádřil k některým uplatněným pozměňovacím návrhům.

Základním cílem předložené novely je umožnit efektivní úpravy početních stavů spárkaté zvěře a tím snížit škody především na nově zalesněných kalamitních holinách v lesích vzniklých v důsledku sucha a následků kůrovcové kalamity, ale současně i zemědělství.

Vládní návrh zákona počítá s nahrazením stávajícího periodického zpracování posudků a nového procesu tvorby plánu mysliveckého hospodaření na každou honitbu, sledováním stavu lesa organizační složkou státu, což je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, na základě něhož bude vypracován plán lovu. Připomínám, že toto vládou navrhované řešení přinese úsporu, nejen pokud jde o snížení administrativní zátěže, a to především snížení dopadů na státní rozpočet, protože vládní návrh novely představuje minimální finanční dopady oproti periodickému zpracování posudků představující více než miliardu korun nejméně jednou za pět let.

Druhou oblastí je digitalizace oblasti myslivosti, a to včetně kontroly provedeného lovu. Je navrhováno zřízení elektronického systému evidence myslivosti, který bude zjednodušovat administrativu a komunikaci spojenou s myslivostí. Systém by měl obsahovat kompletní myslivecké plánování a informace o škodách způsobených zvěří a jeho součástí bude samozřejmě i aplikace do mobilních telefonů pro pořízení záznamů a fotodokumentace ulovené zvěře namísto předkládání částí těl ulovené zvěře, takzvaných markantů. Orgány státní správy myslivosti budou mít možnost nejen kontinuálně z elektronických hlášení nahrazujících stávající papírovou formu vyhodnocovat plnění plánu lovu, ale současně v případě potřeby operativně zasáhnout do mysliveckého hospodaření uložením navýšení lovu. Je evidentní, že tento systém bude přínosem jak na straně uživatelů honiteb, tak na straně orgánů státní správy myslivosti, Státní veterinární správy a tak dále. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP