(11.10 hodin)
(pokračuje Toman)

Za zásadní přínos považuji, že elektronický systém bude obsahovat kompletní myslivecké plánování a informace o škodách způsobených zvěří, tedy ty atributy, které naprosto zásadním způsobem budou ovlivňovat možnost regulace početních stavů zvěře. Zavedením povinnosti uživatele honitby již při vypracování plánu lovu zohledňuje mimo jiné výši škod na lesích a v zemědělství. Pokud tak neučiní, tak orgán státní správy myslivosti operativně zvýší plán lovu tak, aby nedocházelo k nadměrným škodám. Nesplní-li plán lovu, je nově navrhováno podrobit sankci, což v praxi nepochybně bude fungovat jako velmi účinný nástroj pro tolik potřebné snižování stavů spárkaté zvěře.

Jsem přesvědčen, že pro omezení negativního vlivu zvěře na obnovu kalamitních ploch je nezbytné formou zákona využít všechny možnosti lovu. Vládní novela zákona zjednodušuje podmínky pro lov, v zájmu bezpečnosti se umožňuje použít termovizí, nočního vidění v návaznosti na technologii rostoucí využívání krajiny.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hosté, vládní návrh zákona o myslivosti jde do konečné fáze legislativního procesu. Pouze bych rád připomněl, že tento návrh je projednáván v době, kdy se lesní hospodářství zásadně a klíčově spojené s myslivostí potýká v důsledku kůrovcové kalamity ve své novodobé historii a existenci. Nelze opomenout, že je naší společnou povinností zasadit se o obnovu lesních porostů, které jsou decimovány v rámci celé republiky podkorním hmyzem. Je však nutno počítat s tím, že to bude stát nemalé finanční prostředky jak na straně jednotlivých vlastníků, tak i pokud jde o státní rozpočet, tedy vlastně nás všech. Za zásadní považuji to, že pro efektivitu vynaložených finančních prostředků, to znamená na obnovu lovu v lesích České republiky je nutno vytvořit potřebný zákonný rámec, to znamená projednat zákon o myslivosti.

Pokud jde o dosavadní průběh projednávání návrhu zákona, novely zákona o myslivosti v Poslanecké sněmovně, byla přijata a uplatněna řada pozměňovacích návrhů zemědělského výboru i výboru pro životní prostředí, které se týkají věcných úprav či úprav legislativně-technického charakteru. Z větší části Ministerstvo zemědělství souhlasí. Současně však musím uvést některé pozměňovací návrhy, s nimiž zásadně nesouhlasíme, a jejich společným jmenovatelem je skutečnost, že jsou v rozporu s cílem a účelem nyní projednávaného návrhu novely a ve svém důsledku zasahují do systematické právní úpravy myslivosti, jako například povinné vystavení povolenky k lovu pro vlastníka 5 a 50 hektarů. Současně musím upozornit, že některé z uplatněných pozměňovacích návrhů přímo směřují k otevření procesu tvorby honiteb, což znamená, že všichni budou řešit honitby, a nebude se lovit. (Hluk v sále.)

V současné době, resp. v situaci, v níž se lesní hospodářství a myslivost nachází jde a šlo by o naprosto nesystémový a nežádoucí krok, který je v rozporu s cílem nyní projednávané novely. K jednotlivým bodům se v průběhu jednání dostaneme, nicméně připomínám, že tyto pozměňovací návrhy se neobjevily v poslední poslanecké novele právě proto, že svou nesystémovostí činí novelizaci zákona velmi obtížně průchozí, a lze je považovat za návrhy, které by mohly projednávání vládního návrhu zákona zablokovat.

Závěrem mého vystoupení bych, dovolte, pane předsedající, abych poděkoval kolegům, kteří se podíleli na zpracování tohoto zákona tak, aby to pomohlo celé myslivecké veřejnosti a hlavně lesům v České republice. Věřím, že pokud se nedomluvíme, tak já budu souhlasit s tím, že se to vrátí do druhého čtení, abychom si některé pozměňovací návrhy ještě mohli znovu probrat. A protože si myslím, že jedině cestou konsenzu bude možné obnovit lesy tak, aby mohly sloužit k užívání i příštím generacím, a proto si dovolím požádat o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Otevírám rozpravu, do které mám přihlášené pana předsedu Mariana Jurečku, pana předsedu klubu Pavla Kováčika a s přednostním právem se stanoviskem poslaneckého klubu Pirátů Radka Holomčíka. Nyní tedy nejdříve pan poslanec Marian Jurečka. Máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Mrzí mě, že se tady sněmovna tak rázným způsobem vyprázdnila. (Před koncem vystoupení ministra Tomana mnoho poslanců opustilo sál a hluk utichl.) Především poslankyně a poslanci, kteří ještě před dvaceti minutami hlasovali pro návrh vrátit tento tisk do druhého čtení. Protože pokud by tady byli a poslouchali by teď to, co řekl ministr zemědělství Miroslav Toman, tak bylo jasné z toho výčtu, byť to bylo řekněme zestručněné, kam ta novela cílí, co má přinést a proč je pro vlastníky lesů, uživatele včetně zemědělců velmi důležitá.

Byl bych rád, aby se tady opravdu to hlasování a vrácení do druhého čtení nerealizovalo. Pokud je potřeba, dá se ten bod přerušit, svolat představitele jednotlivých poslaneckých klubů, jak to děláme v některých jiných případech, a hledat ten konsenzus a ten kompromis tak, abychom tu novelu dokončili ve třetím čtení. Za to já bych se osobně velmi přimlouval. Možná už to mohlo být uděláno předtím, než se ten bod dostal přímo na projednání ve třetím čtení.

A jenom zase pro někoho, kdo nás sleduje a není úplně zasvěcen, tak si jenom řekněme, k tomuto návrhu, k tomuto sněmovnímu tisku podali pozměňovací návrhy, podali dvacet pozměňovacích návrhů a bylo to pět poslanců. Jsou tady tisky, kde třeba těch poslanců je dvacet, pětadvacet a pozměňovacích návrhů jsou třeba desítky, někdy i stovky. Takže pět poslanců podalo dvacet pozměňovacích návrhů. A to byl argument, že je tady velký počet pozměňovacích návrhů a že to je nějakým způsobem nejasné. Já chápu, že některé pozměňovací návrhy jsou velmi diskutabilní, že tím žije i myslivecká veřejnost. Tomu rozumím. Ale opravdu si nemyslím, že je to důvod pro to, aby se opakovalo druhé čtení, protože si nemyslím, že by ti poslanci ty pozměňovací návrhy chtěli podat jinak. Na to tady byl docela dlouhý čas.

Takže prosím pěkně, dokončeme tu debatu, dokončeme to jednání, protože opravdu ani ne tolik my jako poslanci nebo lidé, ale především ta příroda tu pozitivní změnu a ten posun kupředu potřebuje. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, ono to také na pozadí toho dávného sporu, který tématem prochází, co já pamatuji zde v těchto zdech, takže to není jenom, že je těch pozměňovacích návrhů málo. Já jsem nemluvil o počtu pozměňovacích návrhů. Já jsem mluvil o jejich obsahu a že je třeba doopravdy téměř s lékárnickou přesností zvážit co a jak.

Proto teď v rozpravě podávám návrh na opakování druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuju. A teď povedeme další spor, protože když to nechám hlasovat okamžitě, narazím na § 95 odst. 3, že je to po ukončení rozpravy. Vždycky to byl návrh, který byl procedurální a umožňoval to vrátit. Já nemohu vystoupit, abych vysvětlil, proč si myslím, že je důležité ty argumenty, které tady byly sneseny, ale já nemám, jak bych se nechal vystřídat, abych nepřerušil schůzi. Takže abych nenarazil, tak požádám o strpení v tom hlasování o opakování druhého čtení a dám slovo nyní panu poslanci Holomčíkovi, aby vystoupil jménem klubu Pirátů. Máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám přetlumočil stanovisko klubu České pirátské strany. Nicméně v tento okamžik to nebude stanovisko k samotnému návrhu, ale bude to stanovisko k tomu pokusu o jeho navrácení do druhého čtení. Myslím, že je naprosto jasné, že pokud to vrátíme do druhého čtení, tak už se nestane vůbec nic. Ten zákon prostě nestihneme projednat. Pojďme si připomenout, co se dělo v posledních letech a vyústilo to tady v tuto novelu.

V roce 2019 jsme schválili lesní zákon, schválily se dvě novely. A v té druhé, která reagovala na kůrovcovou kalamitu, byla přijata i změna zákona o myslivosti, která reagovala na škody způsobované zvěří, která prostě teď žije na našem území v řadě lokalit ve vyšších počtech, než je únosné. Změna prošla. Já uznávám, že nebyla dokonalá, ale reagovala na tu situaci a měla přinést změny, které by pomohly navodit lepší harmonii, lepší stav a situaci, v rámci které by se snadněji obnovovaly ty kůrovcem poničené lesy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP