(10.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat tak, jak jsme upravili program dnešní schůze. Je před námi bod číslo

 

365.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb.,
o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 800/ - třetí čtení

Ještě než udělím slovo s přednostním právem předsedovi vlády České republiky Andreji Babišovi, požádám sněmovnu o klid! Máme před sebou zákon ve třetím čtení, budeme rozhodovat o vážných věcech. Prosím tedy, aby tady byla dostatečně důstojná atmosféra pro projednávání. Ještě chviličku, pane premiére. Děkuji. Máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Chtěl bych pověřit tímto ministra životního prostředí pana Richarda Brabce předložením sněmovního tisku 800, aby v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 ve spojitosti s § 57 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády za toto sdělení. Je to věcí vlády, kdo je pověřen obhajovat vládní návrh zákona. Respektujeme to. Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi, že zaujal místo u stolku zpravodajů, a děkuji také panu poslanci Ratiborskému, který zastoupil zpravodaje výboru pro obranu pana poslance Bělicu. Nyní tedy zahájíme projednávání.

Já ještě počkám. Pokud diskutujete jiná témata, než je Vojenské zpravodajství, prosím v předsálí! Vím, že senátní vratka řadu lidí vedla k zamyšlení, jak dál, ale přesto jsem přesvědčen, že už je potřeba se věnovat novému bodu. Děkuji.

Projednáváme tedy vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 800. Požádám pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby z pověření vlády, které jsme právě slyšeli, tento tisk ve třetím čtení uvedl. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi stručně ve třetím čtení ještě uvést tento tisk, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o Vojenském zpravodajství, byl projednáván na příslušných výborech Poslanecké sněmovny a výsledné řešení v podobě pozměňovacích návrhů je vyústěním společné práce všech zúčastněných, tedy jak Ministerstva obrany, Vojenského zpravodajství, tak i jednotlivých představitelů napříč politickým spektrem, ale i odborné veřejnosti a soukromého sektoru. Významným posunem je zohlednění postavení soukromého sektoru jako partnera při řešení krizových situací. Vojenské zpravodajství bude spolupracovat přímo se subjekty, které se již aktivně na ochraně českého kybernetického prostoru podílejí. Samotné odhalování útoků bude prováděno výlučně cíleně na základě předem definovaných ukazatelů a koordinované spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami a soukromým sektorem.

Případný zásah vůči kybernetickým útokům bude Vojenskému zpravodajství umožněn jen jako krajní řešení národní sebeobrany, když budou ohroženy životy lidí, například z důvodu vyřazení IT systému nemocnice nebo elektrárny, a to navíc jen když to nepůjde řešit jinak a bude nutné konat co nejrychleji. Vždy se ale bude jednat o koordinovaný postup s ostatními prvky systému národní bezpečnosti.

Nové činnosti Vojenského zpravodajství budou podléhat kontrolním mechanismům zaručujícím dodržování zákonných mantinelů, například povinnost vedení auditních záznamů o provozu nástrojů detekce, jež budou plně přístupné kontrolním orgánům. Kromě vnitřní kontroly bude na tuto činnost dopadat systém takzvané trojstupňové kontroly, konkrétně ze strany za prvé vlády, vláda jako celek může žádat informace, za druhé Parlamentu, stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství, a konečně za třetí, orgánu nezávislé kontroly. Zatím není ustaven, ale bude se jednat o druhý stupeň parlamentní kontroly. Nad rámec výše uvedeného bude pro účely kontroly nakládání s daty výraznou novinkou i funkce inspektora kybernetické obrany. Jmenován bude vládou na návrh ministra obrany, a to vždy po projednání ve výboru pro obranu Poslanecké sněmovny. Tato osoba bude při výkonu své funkce nezávislá a při svém rozhodování vázána pouze právním řádem. Jeho primárním úkolem bude dozorovat nad ochranou dat a informací zpracovávaných Vojenským zpravodajstvím a souvisejících postupů při výkonu kybernetické obrany, a to včetně dodržování základních práv a svobod.

Hlavním cílem návrhu je, abychom byli připraveni na moderní hrozby a tím předcházeli možným negativním následkům, respektive abychom byli schopni adekvátně reagovat na ohrožení, která jsou v dnešní době bohužel více než reálná. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi za úvodní slovo z pověření vlády a nyní požádám zpravodaje garančního výboru, pana poslance Ratiborského, aby pozměňovací návrhy, které jsou v tisku 805, případně odůvodnil, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu o projednání ve výboru. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Garanční výbor, výbor pro obranu, přijal na své 41. schůzi 3. února toto usnesení: "Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání Vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk číslo 800, po druhém čtení v Poslanecké sněmovně doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 800/5 v následujícím pořadí:

Za prvé hlasovat o návrzích podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, budou-li ve třetím čtení předneseny.

Za druhé pozměňovací návrh D1 poslance Kopřivy.

Za třetí pozměňovací návrh D2 poslance Kopřivy. V případě přijetí D2 se stávají nehlasovatelnými návrhy A24 a C2, body 5, 6 a 7.

Za čtvrté pozměňovací návrh D3 poslance Kopřivy.

Za páté pozměňovací návrh D4 poslance Kopřivy. V případě přijetí D4 se stává nehlasovatelným C2, bod 4.

Za šesté pozměňovací návrh D5 poslance Kopřivy.

Za sedmé pozměňovací návrh C2, body 1, 2 a 3, usnesení ústavně-právního výboru. V případě přijetí C2 bodu 3 se stane nehlasovatelným A21.

Za osmé pozměňovací návrh C2 bod 4, usnesení ústavně-právního výboru, nehlasovatelné, pokud by byl přijat D4.

Za deváté pozměňovací návrh C2, body 5, 6 a 7, usnesení ústavně-právního výboru, nehlasovatelné, pokud by byl přijat D2.

Za desáté pozměňovací návrhy A1 až A38, usnesení výboru pro obranu. A21 je nehlasovatelné, pokud by byl přijat C2 bod 3. A24 je nehlasovatelné, pokud by byl přijat D2. B2 a C1 jsou nehlasovatelné, protože jsou totožné s usnesením Stálé komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství a ústavně-právního výboru.

Za jedenácté o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Očekával jsem spíš jiné vyjádření, ale dobře, budeme to opakovat. Já jenom konstatuji, že usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 800/6. Vítám mezi námi ministra obrany Lubomíra Metnara a ptám se, jestli před otevřením rozpravy chce ještě nějak doplnit slova pana ministra Richarda Brabce. Nechce. Tak já otevírám rozpravu a požádám o slovo prvního přihlášeného, Pavla Žáčka. Připraví se Radovan Vích. Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP