(10.10 hodin)

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v první řadě bych rád poděkoval zástupcům vojenské zpravodajské služby, kteří komunikovali s námi jako se zástupci parlamentních stran, trpělivě vysvětlovali, případně s legislativci měnili některá sporná ustanovení a body obsažené v návrhu novely zákona o Vojenském zpravodajství. Ačkoliv se s některými názory nemusím úplně ztotožňovat, jejich profesionální přístup oceňuji a podporuji. Snahu napravit stávající neuspokojivý stav, to jest absenci adekvátní obrany proti kybernetickým útokům ze strany státních i nestátních aktérů, považuji za velmi důležitou a klíčovou hlavně do budoucna, protože bezpochyby budeme čelit stále většímu množství útoků v kybernetickém prostoru včetně útoků proti prvkům naší kritické infrastruktury.

Zpět k samotnému návrhu novely zákona. Řada věcí byla oproti původní předloze po vzájemné dohodě zakomponována do kompromisní podoby komplexního pozměňovacího návrhu. Panuje zde všeobecná shoda nejen napříč politickým spektrem, ale i v rámci odborné veřejnosti, že Česká republika tento zákon potřebuje k posílení a doplnění bezpečnostního systému České republiky. Pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy České republiky společně s představiteli sdružení a spolků ICT Unie, CZ.NIC, NIX.CZ, Výboru nezávislého ICT průmyslu, Seznam.cz, AFCEA a samotných představitelů Vojenského zpravodajství i Ministerstva obrany vznikla platforma, v rámci níž se dojednala úprava původního kontroverzního znění. Nakonec se podařilo návrh zákona doladit natolik, že výsledný materiál představuje moderní a funkční právní předpis umožňující důslednou obranu České republiky v kybernetickém prostoru.

V rámci pozměňovacího návrhu došlo mimo jiné:

- K zakomponování méně invazivních variant provádění detekce, než je navrhované umísťování vlastních nástrojů detekce ze strany Vojenského zpravodajství. Dohodou o spolupráci nelze sjednat předávání metadat ve větším rozsahu, než ke kterému by Vojenské zpravodajství mělo přístup v případě umístění vlastních nástrojů;

- K úpravě možnosti Vojenského zpravodajství vyžadovat součinnost: v konkrétních případech a po nezbytně nutnou dobu, pokud by bylo nutné reagovat neprodleně a hrozilo by jinak nebezpečí z prodlení, a to s využitím nástrojů a opatření, které subjekt již provádí;

- K úpravě podmínek provozování vlastních nástrojů detekce Vojenského zpravodajství. K jejich nasazování dojde až v krajním případě, kdy není možné zajišťovat detekci na základě dohody o spolupráci, případně by uzavření takové dohody v konkrétním případě nebylo možné dosáhnout. Bude nutné, aby tuto skutečnost vyžadoval i důležitý zájem obrany státu, to znamená, že dané umístění nástrojů detekce musí být pro zajištění státu zásadní. Splnění těchto podmínek bude součástí odůvodnění správního rozhodnutí o jejich umístění, a tedy bude i předmětem případného rozkladu. Soudní přezkum ve správním soudnictví má pak být dostatečným nástrojem pro kontrolu proti zneužívání tohoto institutu.

- Nástroje detekce nemohou být použity k aktivnímu zásahu. V případě nasazení nástrojů detekce ze strany Vojenského zpravodajství se totiž musí jednat striktně jen o pasivní zařízení, která mohou pouze zaznamenávat zákonem stanovený rozsah metadat. Zohledňuje se postavení národního CERTu a jeho schopností, to znamená Vojenskému zpravodajství se umožní komunikovat přímo s tímto subjektem, který se také výrazně podílí na ochraně českého kybernetického prostoru.

- K úpravě výběru osoby inspektora kybernetické obrany. Má se jednat o osobu jmenovanou z řad odborníků mimo struktury Vojenského zpravodajství. Činnost inspektora může být vykonávaná jak v rámci vojenského služebního, tak i zaměstnaneckého poměru, kdy však vždy bude zařazen ve Vojenském zpravodajství. Tato skutečnost je zásadní pro záměr vykonávání vnitřní kontroly a doplnění tak externích nezávislých kontrolních mechanismů. K inspektorovi pro kybernetickou obranu bude možné podávat podněty, přičemž závěry jejich posouzení budou v případě nespokojenosti těchto osob dokumenty, na jejichž základě se ochrany svých práv budou moci dovolat soudní cestou.

V neposlední řadě se snažíme o naplnění záměru zřídit nezávislou a expertní kontrolu zpravodajských služeb tvořenou z důvěryhodných, bezpečnostně prověřených a veřejností respektovaných osob, abychom mohli garantovat hlubší kontrolu činnosti zpravodajských služeb a zároveň ochránit základní lidská práva a svobody. I zde suplujeme nedostatečnou práci vlády a nabídli jsme jí v tomto konkrétním případě pomocnou ruku.

Přes všechny tyto pozitivní změny, které jsem uvedl, musím konstatovat, že i nadále bude nezbytné neustále analyzovat naplňování tohoto zákona, věcně řešit případné otazníky, zejména ve vztahu ke zmíněné ochraně základních lidských práv a svobod a s tím související kontroly činnosti Vojenského zpravodajství v tomto novém segmentu kybernetické obrany.

Dříve či později také budeme muset vyhodnotit, zda bylo nutné takto výrazně posilovat pravomoci jedné konkrétní zpravodajské služby, anebo zda šlo zvolit jiný model ukotvení kybernetické obrany tak, jako je tomu například u některých našich klíčových spojenců.

Závěrem bych se ještě chtěl stručně vyjádřit k návrhům od kolegy z Pirátské strany. Návrhy předložené poslancem Kopřivou vykračují v jistém smyslu, dokonce popírají důležitá kritéria pro vznik orgánu nezávislé kontroly a zasahují do samotných principů daného orgánu, na něž byl v rámci podrobné diskuze při přípravě zákona v minulosti kladen důraz. Je poněkud zarážející nepochopení role Vojenského zpravodajství v rámci kybernetické obrany, kdy navrhovaná podoba zákona rozhodně neumožňuje provedení aktivního zásahu Vojenského zpravodajství na žádost Policie České republiky, jak by implikoval jeden z pozměňovacích návrhů. Samozřejmě netuším, jak jsou motivovány tyto pozměňovací návrhy, zda jde o neznalost, či záměr, jak znefunkčnit část tohoto mechanismu, který vytváříme, ale v této podobě jsou pro nás nepřijatelné, a proto je nemůžeme podpořit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Žáčkovi. Ještě než dám slovo panu poslanci Radovanu Víchovi, konstatuji omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny od předsedy vlády Andreje Babiše z dalšího jednání z pracovních důvodů.

Nyní pan kolega Radovan Vích. Připraví se pan poslanec Kopřiva. Máte slovo.

 

Poslanec Radovan Vích: Dobré dopoledne, děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi přečíst krátké stanovisko poslaneckého klubu hnutí Svoboda a přímá demokracie k novele vládního návrhu zákona o Vojenském zpravodajství.

Vládní návrh zákona o Vojenském zpravodajství tomuto úřadu svěřuje kybernetickou obranu České republiky. Chtěl bych zdůraznit, že tento návrh sem přechází už z minulého volebního období a v mezidobí byl zřízen Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, nicméně vláda se rozhodla, že tuto gesci bude mít v podřízenosti Vojenské zpravodajství. Novela předpokládá, že Vojenské zpravodajství bude umísťovat na veřejných komunikacích, na veřejných komunikačních sítích takzvané nástroje detekce. Může se stát, že kvůli těmto hrátkám na síti v uvozovkách nastanou mimo jiné výpadky internetového připojení pro domácnosti a firmy.

Vzhledem k rizikovosti této nové pravomoci Vojenského zpravodajství je důležitá její důkladná kontrola. Předkladatel navrhl vytvořit kontrolní orgán - inspektora pro kybernetickou obranu. Ten ale má být podřízený přímo ministrovi obrany a jenom připomínám, že ministrovi obrany je podřízeno i samo Vojenské zpravodajství. On by rozhodoval o použití kybernetické obrany nebo útoku prováděném Vojenským zpravodajstvím. To není podle mého názoru vhodná ani dostatečná kontrola. Je třeba, aby také parlamentní kontrola neobsahovala nějaká zbytečná omezení.

Pozměňovací návrhy k tomuto tisku i v případě jejich přijetí tento návrh zákona vylepšují jen mírně. Legislativní změna, pokud zákon projde, je zásadní a jedná se z našeho pohledu o zásah státu do soukromí občanů. Z těchto důvodů hnutí Svoboda a přímá demokracie novelu tohoto zákona nepodpoří. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radovanu Víchovi. Nyní pan poslanec František Kopřiva, připraví se Ondřej Profant. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, protože, jak už tady zaznělo, tento zákon zde leží skutečně dlouho a prošel velkým, překotným vývojem, budu poněkud zevrubnější. Vezmu to podrobně, co se tam povedlo, co se tam nepovedlo z pohledu Pirátské strany, a děkuji panu ministrovi, že nakonec dorazil. To byla jedna z věcí, co mně přišla škoda, že takhle zásadní zákon by tady neprezentoval ministr obrany, ale ministr životního prostředí, tak jsem rád, že nakonec se to napravilo.

Jak už tady říkali mí předřečníci, leží to tady v podstatě od minulého volebního období, nějaká první verze v tomto období přišla před zhruba třemi lety, takže my na tom pracujeme už poslední tři roky i ve spolupráci s Vojenským zpravodajstvím. My jako Pirátská strana jsme si k tomu založili i pracovní skupinu se zástupci soukromého sektoru operátorů i různých profesních sdružení a nevládních organizací, které řeší internet a kyberbezpečnost, kyberobranu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP