(9.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Výborně, děkuji. Tak že nejprve hlasujeme zařadit vratku DPH, tisk 662, po pevně zařazených bodech, těch standardních, před volbami, před volby.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 123 přihlášeno 91, pro 47, proti nikdo. Návrh byl přijat. Takže nebudeme již hlasovat druhé zařazení.

 

Tak pak je zde návrh v reakci na návrh pana předsedy Faltýnka, abychom bod 84, tisk 331, zařadili za bod 83, který jsme před chvilkou posunuli víc dopředu, že to dává logiku. Takže víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 124 přihlášeno 92, pro 81, proti 8. Návrh byl přijat.

 

A nyní návrh pana poslance Kaňkovského, abychom bod 272, tisk 896, zařadili pevně na středu 30. 9. v 18.30. (Připomínka ze sálu.) Prosím? Změny v poskytování dávek postiženým, zkráceně program poskytování dávek. Pan poslanec Kaňkovský to uváděl, týká se to osob s trvalým poškozením zdraví. V úterý v 18.30 - pardon, teď jsem se nechal... Takže ve středu v 18.30, 30. 9.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 125 přihlášeno 92, pro 59, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy k pořadu schůze, které dnes zazněly a budeme pokračovat podle schváleného programu.

 

Otevírám bod 335, kterým je

 

335.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 556/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 16. září a rozprava byla přerušena. Já poprosím, aby se u stolku zpravodajů za navrhovatele posadil pan ministr zemědělství Miroslav Toman a zpravodaj garančního výboru, kterým je zemědělský výbor, a to pan poslanec Karel Tureček. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 556/7, který byl doručen 19. června 2020, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 556/8.

Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě a tady mám poznámku, že pan poslanec Čižinský již nemohl z časových důvodů vystoupit a má tedy slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych jenom rád připomněl, že pozměňovací návrhy E1 a E2 podporují vodáky, ty, kteří jezdí po řekách, a tak jsem chtěl na to upozornit a požádat, abychom to všichni podpořili. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Balcarová.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který se týká ochrany vodních zdrojů, protože v současné právní úpravě je to sice nějak řešeno, ale jsou tam výrazné nedostatky, jako např. že jsou ochranná pásma mnohdy vymezena od stolu bez nutných průzkumů a studií. U podzemních zdrojů vody se mnohdy neřeší ochrana v místě její tvorby, ale pouze v místě jejího jímání, a ochrana se často nelogicky nevztahuje na intravilán měst, nebo dokonce rizikové průmyslové areály, což si myslím, že tam právě může docházet ke kontaminaci vodních zdrojů.

My jsme vlastně k tomu pozměňovacímu návrhu dospěli na základě semináře, který se konal v Poslanecké sněmovně, kde jsme měli mezi panelisty odborníky z Akademie věd ČR, a ti nám vlastně říkali, že oni největší problém právě vidí v nedostatečné ochraně vodních zdrojů a ve vymezení ochranných pásem. Proto jsem ten pozměňovací návrh podala. Děkuji moc za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, pane ministře, já budu stručný, protože jsme měli poměrně výživnou debatu na jednání zemědělského výboru. Chci tady deklarovat, že naprostou většinu těch návrhů, které prošly zemědělským výborem, po poměrně široké debatě jsme připraveni podpořit.

Problém máme s tím § 12, kde je navrženo v tom vládním návrhu tzv. omezování z moci úřední. To znamená, že se úředník v nějaké fázi bez jakýchkoli daných pravidel, dopředu daných pravidel, může rozhodnout, že změní vydaná rozhodnutí na využívání vod v průmyslu a obecně v podnikání a k jejímu dalšímu využívání. Tudíž to my podpořit nechceme. My si myslíme, že ta pravidla, která jsou dnes, jsou dostatečná na to, aby mohlo vodní hospodářství v téhle záležitosti fungovat. Proto velmi podporujeme návrh, který prošel zemědělským výborem valnou většinou hlasů, a navrhuje ho pan kolega Kott. Pro nás je to absolutně zásadní, jak se k tomu zákonu postavíme. Pokud by tento návrh prošel, pak jsme připraveni návrh zákona podpořit. Věřím, že najde většinu v Poslanecké sněmovně stejně jako v zemědělském výboru.

Pak mám jednu poznámku, která se týká využívání šedé vody, to znamená vody, která projde čistírnou odpadních vod a je zachycována. My si myslíme a jsme přesvědčeni, že je škoda, že ji nedokážeme využívat. Evropská unie nám přikazuje, abychom během pár let - teď přesně nevím dokdy, myslím, že v roce 2023 - takovouto vodu využívali, a je škoda, že na to nereagujeme rychleji. Vody není dostatek, byť ten letošní rok z hlediska zemědělské produkce určitě vodou nešetřil, nicméně pořád té vody je nedostatek a měli bychom se k ní chovat obezřetně. Tu šedou vodu můžeme využívat případně k různému zalévání fotbalových hřišť, využívat ji k zalévání nové výsadby stromů a podobně. Zkrátka využít ji tam, kde není potřeba superkvalitní čistá voda, ale voda, která už třeba byla vyčištěna, tzv. šedá voda. Přáli bychom si, aby přišel návrh, nejlépe vládní samozřejmě - pokud to nahradí poslanci, také je to pro nás přijatelné, my se v tom budeme angažovat sami - zkrátka rádi bychom podpořili větší využívání a širší využívání tzv. šedé vody.

A zmíním se ještě o tom, co tady říkal pan kolega Čižinský, to je ten návrh kolegy Jakuba Jandy, který se týká splavnění jednotlivých řek a využívání možnosti dostat se kanoí z jedné strany splavu na druhou. Já za to apeluji i pro ty z vás, kteří podporujete tzv. rybí přechody, protože existuje-li možnost takovéto plavby, je tam snazší pomoct rybě dostat se proti proudu i po proudu a myslím, že v civilizované společnosti bychom takovéto věci podporovat měli. Není to jenom o vodácích a o turistice, ale je to i problematika rybářství a podpory chovu ryb, které jsou tažné a které potřebují migrovat. V okamžiku, kdy vytvoříme překážku, která zabrání té rybě cestovat, zbytečně se ochuzujeme o lepší využívání vodních zdrojů i v této oblasti. Proto pléduji za podporu návrhu pana kolegy Jandy.

Děkuji vám za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP