(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako poslední je pro tuto chvíli přihlášen do rozpravy pan ... Teď se mi rozsvítila faktická poznámka, pan ministr Zaorálek. Nebo je to náhoda? Tak pan ministr se nám opřel. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych ve stručnosti představil tři své pozměňovací návrhy a požádal o jejich podporu.

Ten vládní návrh, který vlastně dneska přišel do třetího čtení, v něm není nic zásadního, proč bychom jej neměli podpořit. Ale mrzí nás, že se hodně zaměřuje na řešení důsledků, které souvisí se suchem nebo v důsledku sucha, ale nezaměřuje se tolik na řešení těch příčin. Proto jsem předložil tři pozměňovací návrhy, které by tady tu bilanci mohly malinko napravit.

Ten první v podstatě napomůže méně plýtvat vodou ve veřejných budovách. Týká se takzvané šedé vody. V podstatě zjednoduší projektantům, zjednoduší investorům to, aby se tady ty technologie mohly v budovách používat. Zároveň je tam určitý, ale poměrně velký důraz na ochranu veřejného zdraví. V tento okamžik probíhá velký projekt TA ČR, který by měl zhruba v horizontu nějakého roku, roku a něco přinést vlastní čísla, informace o tom, jakým způsobem máme k té šedé vodě přistupovat, tak aby byla skutečně zaručena ochrana veřejného zdraví. Ten návrh má tak posunutou účinnost, aby ministerstva měla dostatek času se vlastně tady s těmito zjištěními popasovat a ta legislativa aby začala platit v okamžiku, kdy budeme mít připravené funkční, nebo bude reálné mít připravené funkční prováděcí předpisy tak, abychom skutečně kladli důraz na ochranu veřejného zdraví.

Druhý návrh se týká digitalizace dat, která ministerstva ze zákona shromažďují o stavu podzemních a povrchových vod. V podstatě je to velice jednoduchá úprava, která k tomu § 21, kde jsou vyjmenované všechny ty informace a data, která mají být evidována, přidává dodatek - a tato data jsou zveřejňována v režimu otevřených dat. Vychází to vlastně i z vládní strategie na digitalizaci, která říká, že veškerá data, která nejsou citlivá, by měla být takovýmto způsobem zveřejňována. Takže kromě věcí, které se týkají sucha, řešíme i, nebo přispíváme k rozvoji digitalizace. Já jsem to podával zejména s důrazem na meliorace a na vlastní odvodňovací systémy, které se týkají zhruba jednoho, jednoho a čtvrt milionu hektarů naší krajiny. A věřím i na základě nějakých zkušeností, konzultací, které vedeme s odborníky, že to pomůže využívat vlastně ty trubky a drenáže, které v české krajině jsou.

A poslední návrh, který na rozdíl od těch dvou předchozích nezískal podporu zemědělského výboru, ale tady bych chtěl velmi, velmi zvážit, nebo velmi požádat, abyste zvážili změnu stanoviska, zejména ti poslanci a ty kluby, které byly proti. A to se týká § 28, který se zaměřuje na ochranu takzvaných chráněných oblastí přirozené akumulace vod, což jsou hydrologicky velmi cenné oblasti zejména z důvodu častého výskytu zdrojů podzemní vody. Já tedy od té doby, co jsem přišel do Sněmovny, řeším s panem ministrem životního prostředí naši lokální kauzu na jihu Moravy, kde hrozí ohrožení zdroje pitné vody pro 140 tisíc lidí v důsledku těžby štěrkopísku. A vlastně tento návrh vyšel tady z těch snah, aby se takovéto věci, které my tam u nás řešíme, prostě neděly. My zavádíme důslednější ochranu těch hydrologicky cenných oblastí. Zároveň ale je nechceme zabetonovat, nechceme je zakonzervovat tak, aby tam nešlo nic dělat. Takže dáváme možnost hospodařit v té krajině, dělat i řadu věcí, ale po nějakém důkladnějším zvážení.

A to je v tento okamžik asi všechno, co bych chtěl říct. Budu rád za podporu všech tří návrhů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Tak nyní s přednostním právem pan předseda Jurečka, poté pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Marian Jurečka: Ještě jednou dobré dopoledne, vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové. Já jsem k vodnímu zákonu připravil více než deset pozměňujících návrhů. Jsem rád, že některé z nich si osvojil i zemědělský výbor.

Já jsem se snažil v těch návrzích, které se týkají této novely vodního zákona, soustředit nejenom na tu přímou ochranu vody, vodních zdrojů, ale také na ten logický zdroj a zásobárnu vody, největší v ČR, která s tím souvisí. A to není žádná vodní nádrž, ale je to půda. A proto jsou tam i pozměňující návrhy, které nebyly přijaty na zemědělském výboru, některé byť těsně. A jenom je stručně připomenu.

Kromě té větší ochrany zemědělské půdy před další zástavbou logistickými centry a podobně bych chtěl připomenout, že jsem se snažil také cílit na oblast meliorací, kdy v ČR máme zhruba víc než jeden milion hektarů meliorovaných pozemků, tak abychom dokázali nastavit systémy, aby buďto vlastník, nebo uživatel, to znamená uživatel lomeno zemědělec, kterému ta půda nepatří, ale hospodaří na ní, aby měl povinnost zajišťovat to, že ta meliorace nezhoršuje vláhové poměry a neodvodňuje půdu nad tu zbytečnou úroveň. Abychom také do budoucna připravili možnost, aby se ty meliorační soustavy zanášely do katastru nemovitostí. Protože dneska když jste jako vlastník půdy nebo si jdete koupit půdu a stanete se vlastníkem, tak se dost často ani nedozvíte, že tam máte meliorační soustavu. Tak aby to bylo v budoucnu zanesitelné do katastru nemovitostí, abyste o tom mohl vědět.

Pak jsem se snažil také těmi pozměňujícími návrhy upravit například i poplatky za vynětí té kvalitní zemědělské půdy. Dále také to, aby také část příjmů z těchto poplatků byla i příjmem Státního pozemkového úřadu, aby ten, který je nejvíce zodpovědný za tvorbu krajiny v tom extravilánu, měl nějaké zajištěné zdroje pro to, aby mohl realizovat ty pozemkové úpravy. Takže to je tam také obsaženo v jednom z pozměňujících návrhů.

No a dále jsem směřoval také do oblasti, abychom i na půdě té první a druhé třídy ochrany, té nejlepší bonity, umožnili pěstovat rychle rostoucí dřeviny. Protože pokud rychle rostoucí dřeviny budou s rozmyslem dobře naplánovány do těch... (Hluk v sále.) - Nechápu, že kolegy to asi moc nezajímá, což je škoda. - Takže abychom mohli ty rychle rostoucí dřeviny využívat například na rozčlenění krajiny, vytváření určitých opatření i proti větrné erozi a tak dále a tak dále.

Pak jsou tam pozměňující návrhy, které se ještě týkaly některých dalších oblastí ochrany vody, vodních zdrojů. Je tam i vetknuta do toho vodního zákona zpřesňující definice z hlediska povýšení ochrany vody, vodních zdrojů nad jiné zájmy, například z hlediska těžby nerostů a podobně.

Takže to jsou pozměňující návrhy, které jsem si dovolil za KDU-ČSL předložit. Budu rád, když ještě zvážíte i podporu těch, které třeba nebyly přijaty zemědělským výborem, a když se nám dneska podaří posunout o obrovský kus ten větší přístup k ochraně vody, půdy, těchto cenných životních surovin pro nás pro všechny, nejenom pro lidi, ale obecně pro celý ekosystém. Děkuji za to.

A samozřejmě jak tady zazněly ještě některé návrhy, které se týkaly vodáků nebo například i ten diskutovaný § 12 z hlediska určitého zachování statu quo pro provozovatele malých vodních elektráren, tak to jsou věci, které my za náš klub také podporujeme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A poprosím pana poslance Munzara.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já budu velice stručný, chci pouze navázat na téma, které tady otevřel můj kolega Petr Bendl, který hovořil o návrhu zemědělského výboru a problematice § 12. Já vás chci pouze informovat o tom, že i hospodářský výbor na svém jednání 29. dubna projednal návrh vodního zákona a de facto přijal a doporučil obdobný pozměňovací návrh jako výbor zemědělský. Myslím, že to tady musí zaznít před hlasováním. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP