(17.00 hodin)

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Další návrh: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby neprodleně poskytla občanům informace, jak žádat o náhradu škody podle krizového zákona, pokud byli přímo poškozeni opatřeními vlády v době krizového stavu, a tím předešla případným zmatkům a soudním sporům. Vyzýváme vládu, aby v souladu s principy dobré správy vůči občanům, kteří byli přímo poškozeni opatřeními vlády, učinila tyto kroky:

a) určila jeden orgán, na který se mohou poškození obracet,

b) připravila online formulář k uplatnění nároků na náhradu škody a

c) připravila metodiku k uplatnění nároků na náhradu škody."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 10. Přihlášeno 149 poslanců, pro 71, proti 3. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Další návrh: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby představila do 1. 11. 2020 plán distribuce, nákupů a očkování populace proti COVID-19."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 11. Přihlášeno 149 poslanců, pro 68, proti 4. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Bartošek: Další návrh zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby urychleně začala řešit současnou situaci na Karvinsku a přijala taková opatření především ve vztahu k fungování chytré karantény, a tedy i dostatečných kapacit hygieny a míst pro testování, aby bylo možné co nejrychlejší trasování pozitivních jedinců a zamezilo se tak dalšímu nekontrolovanému šíření nemoci."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 12. Přihlášeno 149 poslanců, pro 69, proti 13. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Jan Bartošek: A poslední návrh zní: "Poslanecká sněmovna ukládá Ministerstvu zdravotnictví, aby bezodkladně provedlo zátěžové testy systému zdravotní péče s cílem odhalit slabá místa a aby ověřilo, zda jsou připraveny na případnou druhou vlnu pandemie COVID-19 a jakékoliv budoucí zdravotní krize. Zátěžové testy by měly být co do největší míry koordinovány s dalšími státy Evropské unie k zajištění přeshraniční spolupráce a stanovení společných kritérií."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 13. Přihlášeno 149 poslanců, pro 68, proti 15. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. O všech návrzích, přednesených v podrobné rozpravě, bylo hlasováno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Přečtu jednu omluvu. Pan poslanec Ondřej Veselý se omlouvá dnes od 17.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu a tím je

 

3.
Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
/sněmovní dokument 5299/

Tento materiál obsahuje usnesení organizačního výboru číslo 289 ze dne 14. května 2020 a já poprosím místopředsedu Poslanecké sněmovny Vojtěcha Pikala, aby z pověření organizačního výboru předložený návrh uvedl. (Hluk v sále.) Já vás poprosím o slovo a Poslaneckou sněmovnu o klid.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Děkuji za to, že budeme mít v tomto jednacím sále klid. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ještě jednou děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, základní fakta již byla sdělena. Já si na úvod dovolím jistou úvodní zprávu.

Minulý rok Sněmovna odeslala na Hrad 37 návrhů, prezident ocenil 6 z nich. Letos se tedy podvýbor pro přípravu návrhů sešel dvakrát, a to 6. února a 23. dubna. Obdrželi jsme celkem 50 návrhů a Sněmovně jsme postoupili 47 z nich. Tyto návrhy projednal a předložil Sněmovně organizační výbor 14. 5. a já jsem rád, že se na ně konečně dostalo. Zdůrazňuji, že na podvýboru byla taková dohoda, že návrhy, které splnily formální náležitosti a osvojil si je alespoň jeden poslanec, předložíme Poslanecké sněmovně k hlasování jednotlivě, nicméně na grémiu vznikla dohoda, že budeme všechny tyto návrhy hlasovat v bloku, s výjimkou těch, u kterých by někdo výslovně požádal o jejich vyjmutí z tohoto blokového hlasování. Mám také avizováno 7 návrhů, které padnou přímo na plénu, ty potom budeme hlasovat samostatně, stejně jako případné technické změny. To jsem řekl.

Kromě návrhů na vyznamenání jsme také připravili návrh doprovodného usnesení, kterým má Poslanecká sněmovna ocenit zásluhy dobrovolníků a občanské společnosti, které pomohly s krizovou situací, a tento vám nyní přečtu společně s dalšími věcmi z usnesení organizačního výboru. Bod 3 usnesení organizačního výboru zní:

Poslanecká sněmovna

I. oceňuje mimořádné zásluhy všech jednotlivců, dobrovolníků, podniků, spolků a jiných zástupců občanské společnosti, kteří se v době nouzového stavu vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na území České republiky nezištně zapojili do výroby a distribuce roušek, štítů a jiných ochranných pomůcek, vývoje a výroby plicních ventilátorů, sousedské výpomoci a jiné dobrovolnické činnosti zejména v oblasti zdravotních a sociálních služeb;

II. vyzývá obce a kraje, aby ocenily své zástupce občanské společnosti v rámci samostatné působnosti;

III. vyslovuje poděkování všem lékařům, zdravotnickým pracovníkům, krizovým pracovníkům, příslušníkům bezpečnostních sborů, jakož i všem ostatním dotčeným profesím ve veřejných službách i v soukromé sféře, kteří příkladným plněním svých pracovních povinností ve zvýšené intenzitě a za mnohdy výrazně ztížených podmínek pomáhají při zvládání krizové situace spojené s nákazou koronavirem SARS-CoV-2.

A také mě organizační výbor pověřil, abych tyto návrhy přednesl a zdůvodnil, což případně postupně učiním. Děkuji za pozornost, tolik má úvodní slova.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím vás, abyste se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám, a přihlášen je s přednostním právem pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, dovolte mi, abych si v rámci všeobecné rozpravy osvojil návrh, který pan předseda komise, podvýboru, pardon, má k dispozici, a je to návrh, který je od navrhovatele Mgr. Jarmily Machové, předsedkyně Českého svazu včelařů, a navrhovaným na ocenění je MVDr. Miloslav Peroutka, CSc., narozený 3. července 1945, kterého navrhuje Český svaz včelařů, a já si tento návrh osvojuji, k udělení medaile Za zásluhy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP