(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Ještě je nějaká přihláška do rozpravy? Není, rozpravu končím, nemusíme hlasovat o provedení tajné volby, takže přerušuji tento bod k provedení tajné volby.

 

Otevírám bod číslo

 

307.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Opět předávám slovo panu předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. V Radě pro rozhlasové a televizní vysílání je uvolněno jedno místo, jsme ve fázi první volby a prvního kola. To místo se uvolnilo 16 června, kdy skončil mandát paní Janě Kasalové. Omlouvám se, upřesňuji informaci pro stenozáznam, mandát končil 30. 6., ale lhůta pro podání návrhů byla volební komisí vypsána s malým předstihem, bylo to do 16. června. Každopádně to místo je v tuto chvíli uvolněné.

Volební komise přijala na své 25. schůzi 16. června usnesení číslo 159, a to se dvěma návrhy. Za prvé, Jan Mrzena, navržen klubem ANO, a Josef Šlerka, navržen poslaneckým klubem Pirátů.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise souhlasila, odhlasovala návrh na volbu tajnou. A za třetí, s tím, že zvolenému členovi započne šestileté funkční období dnem jmenování předsedou vlády. Tady je ustanovení zákona malinko odlišné od jiných takzvaných externích voleb, je to tedy návrh, výběr Poslaneckou sněmovnou, a teprve následné jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání předsedou vlády, ale protože to místo je volné, tak pokud by dnes Poslanecká sněmovna vybrala jednoho z kandidátů, tak předseda vlády ho může jmenovat do funkce okamžitě a v tu chvíli začíná jeho šestileté funkční období.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu a po rozpravě budeme hlasovat o tom, jestli souhlasíme s provedením tajné volby.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Otevírám rozpravu. Do rozpravy žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím a budeme hlasovat o provedení tajné volby.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 62, přihlášeno 187 poslanců, pro 132, proti 24. Návrh byl přijat, tajnou volbu jsme schválili. Přerušuji projednávání tohoto bodu pro provedení tajné volby.

 

Otevírám bod číslo

 

308.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Je to také první volba a první kolo. V Dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu se uvolní jedno místo za několik dnů, 13. července, kdy skončí funkční období našemu kolegovi poslanci Josefu Kottovi. Volební komise vyhlásila lhůtu s předstihem do 16. června a projednala návrhy klubů na své 25. schůzi v usnesení číslo 160. Obdrželi jsme dva návrhy, opět pan poslanec Josef Kott, navržen hnutím ANO, a další nominace je pan Josef Stehlík, který byl navržen poslaneckým klubem ODS.

I v tomto případě zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou, a připomenu, pokud by dnes Sněmovna rozhodla a zvolila, tak zvolenému členovi započne jeho nové čtyřleté funkční období nejdříve dnem 14. července. Takto je to obsaženo v usnesení volební komise.

Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté o hlasování o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím a budeme hlasovat o provedení tajné volby.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 63, přihlášeno 187 poslanců, pro 124, proti 23. Návrh byl přijat. Přerušuji tento bod pro provedení tajné volby.

 

Bod číslo

 

309.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Pan předseda Kolovratník má slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. V Radě Českého rozhlasu, která je devítičlenná, jsou dlouhodobě, přes jaro, neobsazena dvě místa, 26. března a 14. května skončilo funkční období dvěma členům, paní Haně Dohnálkové a Ivanu Vodochodskému. V tom prvním případě už Sněmovna byla v uvozovkách neúspěšná při první veřejné výzvě a následné volbě. Volební výbor tak 1. 6. vyhlásil 14denní lhůtu oprávněným organizacím a sdružením, ta lhůta běžela do 15. června. Následně volební výbor 24. června provedl veřejné slyšení, kde ten celkový počet doručených nominací, bylo jich 16, zúžil podle zákona na trojnásobek počtu neobsazených míst, tedy na 6. Tento zúžený seznam předal svým usnesením číslo 88 volební komisi, a ta ho přijala usnesením číslo 162.

Dnes budeme vybírat ze 6 kandidátů: René Levínský, Ondřej Matouš, Josef Nerušil, Nina Nováková, Jaroslav Šebek a Ivan Vodochodský.

Zvláštní zákon ani zde způsob volby nestanoví, volební komise opět navrhuje volbu tajnou, standardně dvoukolovou s tím, protože místa jsou uvolněna, že zvoleným členům započne šestileté funkční období dnem volby.

I zde prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté o hlasování o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o tajné volbě.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 64, přihlášeno 186 poslanců, pro 121, proti 23. Návrh byl přijat. Přerušuji projednání tohoto bodu, abychom mohli provést tajnou volbu.

 

Poslední volební bod, číslo

 

310.
Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Je to první volba první kolo. V ČTK je neobsazeno jedno místo, když 15. června rezignovala na členství v radě paní Michaela Marksová. Nová lhůta byla do 25. června a volební komise obdržela pouze jeden návrh, a to od klubu sociální demokracie. Je to návrh pana Aleše Marečka.

Volební komise tento návrh projednala a přijala v usnesení per rollam číslo 163 z 26. června. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, i zde je tedy navržena volba tajná, a III. z daného usnesení - zvolenému členovi započne jeho pětileté funkční období dnem volby. Za sebe dodám, že místo je tedy uvolněné, takže pokud by Sněmovna dnes zvolila, funkční období začíná okamžikem dnešního zvolení.

I zde prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté hlasování o návrhu na provedení tajné volby.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu na provedení tajné volby.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 65, přihlášeno 186 poslanců, pro 112, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, a nyní poprosím o přerušení, pane předsedající, tohoto bodu k provedení volby ve Státních aktech. Na vydávání lístků stanovím 17 minut, tedy do 13.05 hodin. A pokud budou předsedové klubů souhlasit, výsledky bych krátce oznámil ve 14.30 hodin na začátku odpolední části jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Ještě dvě informace, nejprve omluvy. Od 16.00 do 21.00, nebo do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Kott z důvodu jednání ve volebním kraji. Pan poslanec Lukáš Kolařík se omlouvá od 11.30 do 12.00 z dnešního jednání. A druhá informace - organizační výbor se sejde ve 13 hodin. Odpolední jednání bude zahájeno ve 14.30 hodin, po vyslechnutí informace o výsledcích voleb budeme pokračovat napevno zařazeným bodem, což je novela zákona o státním rozpočtu.

Končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny.

 

(Jednání přerušeno ve 12.50 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP