(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ještě s upřesněním vystoupí paní poslankyně Válková. Dáme jí prosím slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Moc vám děkuji. Je to moje chyba. Já jsem v té rychlosti nenačetla číslo toho třetího svého pozměňovací návrhu, je to číslo 5478.

A jestli můžu jednu technickou poznámku, tak jenom k tomu, co tady říkal pan poslanec Michálek vaším prostřednictvím, pane předsedající. To se vztahuje, tyto změny, které byly učiněny novelou Sbírky zákonů, až na zákony, které byly do Sněmovny poslancům rozeslány od 31. prosince 2019. A tenhle tisk byl rozeslán, jak mě upozornila legislativa, 3. dubna 2019. Čili můžeme to změnit, nemusíme. Ale nevztahuje se na to ten zpřísněný režim. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Zdeněk Ondráček - zatím poslední přihlášený v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Tak tu druhou část, tu reakci na pana poslance, vyřídila paní zpravodajka.

Já se tedy přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem zde načetl, to znamená změnu číslovky v § 34 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku z číslovky 20 na 30 u nepromlčitelnosti trestných činů, zvlášť závažných zločinů a těch privatizačních. Odůvodnění jsem ve zkratce řekl. Dlouhodobě o tom diskutujeme, jaká má být promlčitelnost u těchto zvlášť závažných zločinů a zločinů spáchaných v období privatizace. Takže materiál není vlastně jako sněmovní dokument, ale načetl jsem to a je to poměrně jednoduché. Číslovka 20 se nahrazuje číslovkou 30. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Válková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Já vám tedy demonstruji, když dává člověk pozměňovák k pozměňováku zákona, který byl vložen, respektive který byl včleněn usnesením ústavně-právního výboru z jiného tisku, jak to může dopadnout. Ten můj pozměňovací návrh, jak mě legislativa teď upozornila, společný s panem poslancem Michálkem, je vložen do systému pod číslem 5301. Čili opravuji, to zabránění té nepřiměřené kumulaci trestů je číslo 5301. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Nemá paní ministryně, nemá paní zpravodajka. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom nyní měli hlasovat. Tedy končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce.

 

Otevírám bod číslo 10. Jde o

 

10.
Vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci
při řešení daňových sporů v Evropské unii
/sněmovní tisk 544/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych předložila návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii, který jsem představila už při projednávání v prvním čtení.

Hlavním cílem tohoto návrhu zákona je poskytnutí dalšího procesního nástroje pro daňové poplatníky, k případnému řešení sporů při výkladu a provádění smluv o zamezení dvojímu zdanění mezi příslušnými úřady členských států EU formou arbitrážního řízení tak, jak je zakotveno ve směrnici EU. Návrh zákona transponuje evropskou směrnici a zásadním způsobem se od ní neodchyluje ani nejde nad její rámec.

Při přípravě finálního návrhu došlo ke zpoždění, jde však o problematiku, která musí být ve všech členských státech řešena pokud možno jednotně, proto byla dána přednost jednání o tom, jak má být jednotný postup podle směrnice aplikován, a vyčkání na vyjasnění pozice ostatních členských států. Transpoziční lhůta uplynula 30. června 2019, a proto se účinnost zákona navrhuje k patnáctému dni prvního kalendářního měsíce v následujícího po vyhlášení zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Konstatuji, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, který byl výborem garančním. Usnesení výboru máme doručeno jako sněmovní tisk 544/1. Zpravodajkou rozpočtového výboru je paní poslankyně Iva Kalátová, kterou prosím, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Iva Kalátová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den vám všem. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii, sněmovní tisk 544.

Dne 5. února 2020 na 35. schůzi rozpočtový výbor přijal usnesení v tomto znění: Po úvodním slově náměstka ministryně financí Stanislava Kouby, zpravodajské zprávě poslankyně Ivy Kalátové a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii, sněmovní tisk 544, schválila bez připomínek;

II. zmocňuje zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Bod II jsem právě splnila. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Jan Volný. Stahuje svoji přihlášku... Aha, v podrobné. Omlouvám se. Takže v obecné není přihlášen nikdo. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě není. Tak teď už dopředu ohlášený pan poslanec Jan Volný v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Kolegové, kolegyně, děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zapsán pod číslem 4377. Je to drobná úprava účinnosti tohoto zákona. A zároveň bych chtěl požádat ctěnou Sněmovnu, abychom odhlasovali zkrácení doby na projednání mezi druhým a třetím čtení na deset dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, tak ji končím. Zájem o závěrečná slova také není. Ale protože zazněl návrh, o kterém musíme hlasovat, a to je zkrácení lhůty pro třetí čtení na deset dnů, tak jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v tuto chvíli v sále, a chviličku počkáme, než přistoupíme k hlasování...

 

Tak pokud jsme připraveni, zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na deset dní, který přednesl pan poslanec Jan Volný.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 134, přihlášeno 177 poslanců, pro 55, proti 6. Návrh jsme nepřijali.

 

Tím končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce.

 

Otevírám bod číslo 11. Jde o

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 559/ - druhé čtení

Paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová je už připravena. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP