(17.10 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Ale když už děláme takovéto věci jako i ty překvapující, tak já bych si také dovolil jednu drobnou změnu ještě načíst a pak se k ní v podrobné rozpravě klidně přihlásím. Já bych si dovolil navrhnout změnu v § 34 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, což jsou - chtěl jsem říct, jak jistě všichni víte, ale to ne, jak možná víte - což jsou promlčecí lhůty. A v tom odst. 1 je ta základní promlčecí lhůta 20 let. A 20 let to je u těch trestných činů, které známe, které lze uložit za zvlášť závažný zločin, a jde uložit výjimečný trest. Nejčastěji to je spojené i s tou vraždou, kde ta základní promlčecí lhůta je 20 let. A už dlouhodobě jsme hovořili o tom, jestli těch 20 let je dostatečných, nebo ne, a jestli nám některý pachatel nepřijde po těch 20 (letech) a jednom dni a neřekne, já jsem tu svoji, někoho příbuzného, známého zabil, a teď už jsem netrestný. Ale samozřejmě tam ještě to "a" za tou čárkou. Jsou tam i ty trestné činy spojené s obdobím velké privatizace a to je to "a", které tam je i pro nás důležité, protože to jsou ty trestné činy z období velké privatizace, té divoké doby po 90. letech.

Takže já si tam dovolím udělat tu změnu, že v tom § 34 odst. 1 písm. a) se číslovka "20" nahrazuje číslovkou "30". Celkem jednoduché a v podrobné rozpravě se k tomu potom přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já jenom aby bylo úplně jasno, § 94 odst. 3 znamená vrácení návrhu garančnímu výboru k novému projednání, ale tento návrh jste zmínil jenom jako možnost, ale nezaznělo to, jako že byste to navrhoval, abychom o tom hlasovali.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: My jsme o tom diskutovali s předsedou ústavně-právního výboru i s předkladatelem a já jsem zmínil na začátku, pane předsedající, ty možnosti, které jsou, protože pan předkladatel toho původního návrhu, pan kolega Bartošek, vlastně načetl dva trestné činy v rámci podrobné rozpravy, což samozřejmě je v souladu s jednacím řádem, a nám při projednání ústavně-právního výboru nezbude nic jiného, než buď potvrdit, tak jak to on načetl, anebo to zamítnout. Ale už tam nemůžeme změnit ani čárku, ani dvojtečku, a to je podstatné, co bychom měli. Takže pokud se s tím budeme chtít změnit, tak nám nic jiného potom nezbude, než to v rámci třetího čtení vrátit zpátky do druhého čtení a znova se k tomu vrátit, což samozřejmě zase prodlouží projednávání celého tohoto sněmovního tisku. Ale zatím jsem to nenavrhl a koukám i na paní zpravodajku. Takže zatím to nenavrhuji. Klidně to vrátíme až v rámci třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tomu rozumím, protože kdybychom uplatnili ten paragraf, tak bychom o tom museli hlasovat už teď po skončení podrobné rozpravy, což se nestalo, tak myslím, že to je vyjasněno.

Paní poslankyně Válková, paní zpravodajka, se přihlásila s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Prosím vás, je možnost ještě se k tomu důkladněji vrátit, a já jsem to říkala i panu poslanci Bartoškovi, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, v rámci sněmovního tisku 624, kde je otevřen také trestní zákoník, trestní řád, kde těch změn je hodně a budeme mít na to prostor. Takže já to beru jako dobrý signál. Mimochodem ta promlčecí doba je také velice dlouze už v kuloárech debatovaný návrh změny, a i mediálně myslím dokonce.

Takže bych to zkrátila a využila té dvouminutové doby efektivně. Já navrhuji, abychom se tím důležitým pozměňovacím návrhem pana poslance Bartoška zabývali v rámci jiného sněmovního tisku a nebrzdili další legislativní proces, který už nám dostatečně zbrzdila koronavirová krize, čili abychom nebrzdili legislativní proces sněmovního tisku 543. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ano, pan poslanec Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já myslím, že to klidně zvládnu ve faktické poznámce. Ono to není možné, protože jestli to pan kolega Bartošek načetl, tak se tím budeme muset zabývat v rámci toho projednání v ústavně-právním výboru po druhém čtení. Pokud by to pan kolega Bartošek stáhl a nechal to na ten sněmovní tisk, a teď číslo mi vypadlo, šest set něco, tak samozřejmě by to asi bylo, ale jinak teď se tím budeme zabývat, stejně tak jako promlčecí dobou, znova na tom ústavně-právním výboru. A já myslím, že se dokážeme s tím nějakým způsobem poprat. A kdyby ne, tak je tady ještě ta možnost, že požádáme o vrácení do druhého čtení a budeme to muset probrat podrobněji. Ale já samozřejmě chápu, že už nám to tady visí dlouho a že bychom chtěli i ten návrh, který původně byl jako sněmovní tisk číslo 466, kde jsem s paní kolegyní Válkovou jedním ze spolupředkladatelů, aby tam do toho vešel, protože ta legisvakanční lhůta potom je od 1. 1. 2021, myslím, a tady máme účinnost psánu, aby se s tím ty jednotlivé orgány činné v trestním řízení a státní zástupci, soudci, dostatečně seznámili. Ale zatím, pokud to pan kolega Bartošek nestáhne, tak stejně se tím budeme zabývat v ústavně-právním výboru po ukončení druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a nyní v rozpravě ještě paní ministryně. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Já velmi krátce. Já bych chtěla hlavně Sněmovnu poprosit, abychom to už nezdržovali. Už se to opravdu vleče dlouho a je to potřeba, ten tisk 453, a k tomu tedy ty nové výše škod, protože to jsou důležité změny, na které se čeká.

Jinak pokud jde o ten návrh pana Bartoška, já se s tím celkem ztotožňuji, protože ty nacistické symboly nás teď trápí. Já jsem mluvila minulý týden s panem nejvyšším státním zástupcem, proč to nestíhají, a budu mu psát dopis na toto téma, ale obávám se, že ty trestní sazby, které tam nastavil, jsou poněkud šokující - v tom druhém odstavci tři až osm let. To je poněkud hodně a myslím si, že to není přiléhavé.

Pokud jde o pana Vymazala, to jsou ty zpětné informace o odposlechu, tak tady pozor. Tady si myslím, že jsou koncepční závady a pochybení. V řízení před soudem je státní zástupce strana, pouze strana, a nemůže zasahovat do toho soudního řízení a nemůže činit úkony, které by zasahovaly do toho soudního řízení. Takže tady bych byla velmi opatrná.

Jinak ostatní návrhy celkem znám, tak k nim se ve třetím čtení vyjádřím. S některými z převážné většiny souhlasíme, s některými nesouhlasíme. Takže děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě se někdo hlásí do obecné rozpravy? Ne, tedy obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě není. Otevírám podrobnou rozpravu. S přednostním právem jsou přihlášeni pan předseda Bartošek, pan předseda Michálek. Pan předseda Bartošek je první na řadě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. V obecné rozpravě jsem uvedl svůj pozměňovací návrh, zde pouze říkám, je v systému uveden pod sněmovním dokumentem 5478 a tímto se k němu hlásím a žádám o projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Michálek neuplatňuje přednostní právo, na řadě je pan poslanec Tomáš Vymazal, připraví se paní poslankyně Helena Válková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 5023, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní zpravodajka, paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Nikoliv teď tedy jako zpravodajka, ale v pozici předkladatelky pozměňovacího návrhu, nebo pozměňovacích návrhů, které byly vloženy do systému a vysvětleny: pod číslem 4891 - doplnění trestu zákazu držení a chovu zvířat do zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, 4892 - doplnění tohoto trestu zákazu držení a chovu zvířat do zákona o soudnictví ve věcech mládeže, a konečně pozměňovací návrh, který jsem vložila do systému společně s panem poslancem Michálkem, který má zabránit nepřiměřené kumulaci trestů, pokud nejde o společný trest nebo souhrnný trest ukládaný za pokračování v trestném činu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Jakub Michálek, připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já se tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 5510, což je pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu, který jsme předložili s kolegyní Válkovou, a dále se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 5494, což je pozměňovací návrh, který se týká revize peněžitých trestů.

A dále bych ještě na místě načetl pozměňovací návrh k části šesté, bod účinnost, článek římská sedm, který nyní zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Nově by to znělo: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního pololetí následujícího po jeho vyhlášení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP