(17.30 hodin)

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech.

Jak bylo řečeno již v rámci prvého čtení, návrhem zákona se provádějí jednak změny technického charakteru za účelem usnadnění výkladu zákona či zpřesnění resp. doplnění implementace práva Evropské unie. Současně návrh zákona přináší i některé věcné změny. Dovolte mi, abych zmínila čtyři nejdůležitější:

1. posiluje ochranu klientů bank v případech, kdyby došlo k přeměně či jakékoliv dispozici s obchodním závodem banky nebo jeho částí;

2. řeší některé problémy spojené s procesem odnímání bankovní licence a zefektivňuje jej;

3. snižuje administrativní zátěž tržních subjektů a provádí dílčí změny, které souvisejí se zkušenostmi z fungování českého systému pojištění vkladů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Návrh projednával rozpočtový výbor jako výbor garanční. Usnesení výboru máme jako sněmovní tisky 559/1 a 2 k dispozici. Zpravodajem rozpočtového výboru je pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Kolegové, tento návrh zákona by nám tady příští měsíc ležel už celý rok. To, že to tak trvalo, není, myslím, způsobeno tím, že by šlo o tak rozporný materiál, ale zkrátka, jak se říká, plnili jsme naléhavé úkoly. Ale to bankovnictví už také nepočká, takže pak v podrobné rozpravě vás poprosím jako v předchozím bodě, abychom také zkrátili lhůtu na třetí čtení na deset dnů, protože aspoň já subjektivně necítím důvod, proč bychom to nezvládli během této doby, protože příští týden je rozpočtový výbor a za 14 dní máme plénum, takže by to akorát krásně vyšlo.

Pokud jde o samotné projednávání ve druhém čtení, a to na půdě výboru, tak to proběhlo s tím, že diskuse, která byla inspirována především snahou to dotáhnout do nějaké podoby, byla především o účinnosti tohoto zákona, kde si možná vybavíte, že jsme se zavázali, že se budeme snažit koncentrovat účinnosti k určitým pevným termínům, v tomto případě že se můžeme dopustit usnesení takového, že účinnost bude po vyhlášení, čili čím dříve, tím lépe. Zatím jsme se dostali do časového skluzu, tak doufejme, že to vyjde.

Druhá oblast diskuse, které jsme se věnovali, byl pozměňovací návrh, protože rozpočtový výbor přijal usnesení, kterým po zpravodajské zprávě, vystoupení předkladatele a pochopitelně i po vyjádření pana guvernéra - byl přítomen guvernér České národní banky Jiří Rusnok - doporučil schválit zákon ve znění přijatého pozměňovacího návrhu. Ten se týká především již tady zmiňovaného likvidačního procesu k oběma zákonům, to znamená jak k zákonu o bankách, tak k druhému zákonu, kterého se ten tisk také týká, to je změna zákona o spotřebních a úvěrních družstvech. To je o diskusi ve druhém čtení. Byla ve výboru poměrně konsenzuální. Já se pak už jenom připomenu v podrobné rozpravě s onou lhůtou na třetí čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Stanislav Juránek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, protože je zde zákon o bankách a související zákony, tak bych chtěl dát pozměňovací návrh, kterým pomůžeme osobám, které se zabývají distribucí pojištění a zajištění, které je v zákoně č.170/2018 Sb. Tady jde o pomoc těm, kteří v tomto roce měli vykonat svoje zkoušky a nemohli tak učinit kvůli virové infekci. Protože tento návrh byl velmi složitým způsobem dostáván do systému pod číslem 5509, já se k němu potom přihlásím, tak si dovolím tento pozměňovací návrh následně přesně načíst v podrobné rozpravě, ale nyní v rámci důvodové zprávy si dovolím říci, že zákon vychází i z ostatních současných opatření vlády k virové infekci, kdy je žádoucí, aby nedocházelo ke koncentraci osob v uzavřeném prostoru, a v rámci distribuce pojištění pojišťovacím zprostředkovatelům je uložena povinnost vykonání odborné zkoušky.

Podle kategorie mohou být až 2 tisíce otázek. Jen jejich popis zabírá 876 stran textu. Zkoušky musí vykonat přibližně 40 tisíc pojišťovacích zprostředkovatelů plus jejich zaměstnanci. Vzhledem k náročnosti zkoušky jsou pořádány pro pojišťovací zprostředkovatele kurzy, které je mají na zkoušku připravit. Jak konání přípravných kurzů, tak i samotné zkoušky nutně souvisí s opakovaným shromažďováním osob ve školách a učebnách. Zprostředkovatelům, kteří vykonávají svoji činnost dobu kratší než tři roky, je uloženo prokázání všeobecných znalostí. Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. I získání maturitního vysvědčení v této době nebo obdobného vysvědčení záviselo na obnovení výuky na školách a to se povedlo jenom částečně.

Účelem zákona je poskytnutí času na absolvování přípravných kurzů, odložení termínů pro absolvování zkoušek a nabytí dokladu k prokázání všeobecných znalostí. U zkoušek se navrhuje odklad o jeden rok, u získání dokladů prokazujících všeobecné znalosti se navrhuje odklad o 13 měsíců. Důvodem je, že k získání dokladu prokazujícího všeobecné znalosti dojde absolvováním studia na některé ze středních škol. Dosavadní termín pro získání dokladu je do konce května 2022. Protože však školní rok končí v červnu, je navrhován odklad o 13, a nikoliv o 12 měsíců, to je do konce června 2023.

Mám tady zhodnocení souladu navrhované úpravy s ústavním pořádkem. Předložený návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, s Listinou základních práv a svobod, s Ústavou České republiky i dalšími ústavními zákony.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právními předpisy Evropské unie a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, je hodnoceno takto. Předložený návrh zákona je v souladu s právními předpisy Evropské unie a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, jak musí být vždy uvedeno, i ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí. Já jako navrhovatel nepředpokládám žádný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Návrh nebude mít žádné dopady na životní prostředí. Návrh bude mít příznivý dopad na podnikatelské prostředí České republiky a také bude mít příznivý sociální dopad na zaměstnance pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří by z časových důvodů nesplnili povinnosti podle stávajícího znění zákona.

Pak je zde i zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů a existující zpracování osobních údajů nemění. Ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů nemá tedy dopady. I při zhodnocení korupčních rizik konstatuji, že návrh nevyvolá zvýšená korupční rizika.

Následně, až bude ukončena diskuse k celkovému zákonu, si dovolím načíst ten zákon pro jistotu slovo od slova, jinak ho najdete pod číslem 5509. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP