(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než pan ministr dorazí k mikrofonu, tak vás seznámím s omluvou. Pan poslanec Jelínek se nám omlouvá od 16.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi zrekapitulovat situaci, které se týká mýta a mýtného systému.

Dne 20. září 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jednotlivá správní řízení vedená v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku s názvem Systém elektronického mýtného zastavil a jednotlivé návrhy navrhovatele zamítl. Téhož dne se zadavatel vzdal svého práva podat rozklad proti všem výrokům rozhodnutí a požádal v souladu se správním řádem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o vyhotovení stejnopisu výroku spolu s vyznačením takzvané doložky právní moci. Vzdání se práva podat rozklad a s tím spojené nabytí právní moci tohoto rozhodnutí umožnilo téhož dne uzavřít smlouvu o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu systému elektronického mýtného s vybraným dodavatelem, a to se společnostmi CzechToll, s. r. o. a SkyToll, a. s. A na tom se nic nemění. Smlouva platí, je účinná.

Dne 21. září 2018 byla tato smlouva v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna v registru smluv. Tímto okamžikem nabyla tato smlouva účinnosti, což umožnilo, aby dodavatel zahájil práce na dodávce systému elektronického mýtného. Tyto práce nadále pokračují a příští týden se předpokládá takzvaný kontrolní den, kdy za účasti médií budeme zveřejňovat veřejnosti, jakým způsobem pokročily práce na zavádění mýta a jaké budou další kroky směrem k 1. prosinci a k 1. lednu 2020.

Následně dne 24. září 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil řízení na základě návrhu z téhož dne na uložení zákazu plnění smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu systému elektronického mýtného. Dne 10. prosince 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl v tomto řízení o návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu systému elektronického mýtného tak, že tento návrh zamítl.

Dne 18. prosince 2018 navrhovatel podal rozklad do rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který dne 25. února 2019 předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl, a prvostupňové rozhodnutí tak potvrdil. Současně dne 14. prosince 2018 rozhodl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o rozkladu proti výrokům 2, 3, 4 a 6 rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 20. září 2018 tak, že jej zamítl.

Proti oběma rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podala společnost Kapsch Telematic Services žalobu ke Krajskému soudu v Brně současně s návrhem předběžného opatření, kterým by soud zakázal plnění smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu systému elektronického mýtného do dobu pravomocného skončení řízení o žalobě. Oba návrhy předběžných opatření byly Krajským soudem v Brně zamítnuty. V první žalované věci Krajský soud v Brně rozhodl tak, že rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušil a věc vrátil předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k dalšímu řízení. To jsou události teď roku 2019.

Ministerstvo dopravy zanalyzovalo tento stav, zkonstatovalo, že smlouva je platná a je účinná, a podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Současně předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přerušil řízení, jehož se rozhodnutí Krajského soudu v Brně týkalo, do doby rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. V této věci je tedy přerušeno řízení a čeká se na rozhodnutí před Nejvyšším správním soudem.

Pokud jde o dnešek, tak dnes Krajský soud v Brně rozhodl o druhé žalobě společnosti Kapsch tak, že žalobě vyhověl a rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušil. Ministerstvo dopravy také v tomto případě podá kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu společně s návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a s žádostí o přednostní projednání a rozhodnutí této věci. Takže to je, pokud jde o to dnešní rozhodnutí.

Vyjma podaných žalob ke Krajskému soudu v Brně podala však společnost Kapsch žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 o určení neexistence právního vztahu, a to v souvislosti s údajným neuveřejněním kompletní smlouvy v registru smluv. Zde se na rozsudek soudu teprve čeká.

Společnost Kapsch se tak všemi možnými prostředky a způsoby snaží zvrátit výsledek zadávacího řízení, ve kterém uspěla. Naopak Ministerstvo dopravy vázáno svými povinnostmi (upozornění na čas) dělá maximum pro to, aby účinně hájilo majetkové zájmy České republiky při výběru mýtného systému od 1. prosince 2019 a od 1. 1. 2020.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec bude mít zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Já z úcty k panu ministrovi položím doplňující otázku, aby to mohl doříct. Protože má otázka zněla, jak, kdo a kde bude od 1. 1. příštího roku vybírat mýto. Mně v tom výčtu těch jednotlivých soudních sezení, respektive zasedání soudu, chybělo ještě i to policií zdokumentované jednání pana Faltýnka s ředitelem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Protože to taky proběhlo a on si vzal sám mandát, jak nám říkal, a v podstatě v době, kdy probíhal celý tendr, jednal s někým, kdo měl tendr nějakým způsobem řídit a regulovat, tak aby byl v souladu s právním systémem. To znamená podle mě, neoprávněný systém zástupce zadavatele do celého tendru, a tím pádem si myslím, že je to celé docela na hraně. Ale to ať posoudí jiní, to já teď posuzovat nebudu.

Já bych ovšem nezlehčoval to dnešní rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Ministerstvo zcela jistě podnikne nějaké kroky (upozornění na čas), ale myslím si, že výsledek zdaleka není předvídatelný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím pana ministra, jestli má zájem o odpověď na doplňující dotaz. Má, prosím.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Jenom velmi krátce. Mně nikterak nepřísluší hodnotit kroky orgánů činných v trestním řízení. Trestní řízení je v zásadě neveřejné. K tomu se vyjadřovat jakkoliv nebudu. Pokud jde o to, kdo bude vybírat mýto, tak jak jsem zde řekl, je platná účinná smlouva mezi Českou republikou a společnostmi SkyToll a CzechToll. Ministerstvo dopravy činí všechny kroky k tomu, aby mýtný systém a mýto bylo vybíráno s tímto dodavatelem od 1. prosince 2019. A pokud jde o rozšířené zpoplatnění na jedničkách, tak to bude od 1. 1. 2020.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Váchu, který bude interpelovat paní ministryni Benešovou ve věci náhrad přísedících. Připraví se pan poslanec Profant. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, já jsem se průběžně obracel na všechny vaše předchůdce, když jsem byl poslanec, ve věci navýšení paušální náhrady za den výkonu funkce přísedícího u soudu, která je v současné době pouhých 150 korun na den. Důležité je zmínit, že naposled byla zvýšena před 23 lety v roce 1996. Jako první jsem žádal o pomoc paní ministryni Válkovou, která odpověděla, že o navýšení neuvažuje. Potom jsem třikrát interpeloval pana ministra Pelikána a až počtvrté při ústní interpelaci mi slíbil, že by se, až bude vyjednávat další rozpočet, pokusil každému přísedícímu na tuto paušální náhradu přidat. Ten potom odstoupil a následně jsem tedy interpeloval vašeho předchůdce pana ministra Kněžínka, který rovněž slíbil, že pokud nezruší přísedící, tak by se pokusil navrhnout navýšení.

V současné době se jedná o státním rozpočtu a já bych vás tedy poprosil, jestli byste se nezaměřila právě na navýšení těchto paušálních náhrad. Já si uvědomuji, že v principu to je náhrada, že to není odměna, že se jedná o čestnou funkci. Nicméně ve většině případů už ta částka 150 korun za den není žádnou náhradou a může být mnohdy považována za nedostatečnou. Takže bych se vás rád zeptal na váš názor jak na institut přísedících, tak zda byste byla ochotna pokusit se ve spolupráci s právě přicházející paní ministryní financí najít v rozpočtu prostředky na navýšení těchto náhrad. Jak říkám, naposled byly navýšeny v roce 1996.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP