(9.50 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Tak nevím, pane předsedo Michálku, jakou instrukci máte na mysli. Instrukce samozřejmě je jakýsi právní dokument nižší právní síly. Víte, že o něm hovořil i Ústavní soud. Dokonce řekl, že když si vydá orgán veřejné správy nějakou instrukci nebo vnitřní normativní instrukci, tak je jí vázán a její porušení by znamenalo porušení Ústavou zaručených práv a svobod, takové rozhodnutí existuje, hodně už staré. Takže nevím, kterou instrukci máte na mysli. Já si nejsem vědoma, že by nějaká taková instrukce šla. A jinak obecně náhrada škody se řídí předpisy, které vy určitě znáte. Je to náhrada škody za nesprávné rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo nesprávný úřední postup.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda někdo chce vystoupit v rozpravě. Pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Pan poslanec Munzar mi sdělil, že tam je interní pokyn, takže bych byl možná rád, aby to bylo nějakým způsobem doplněno. A jestli byste nás mohla informovat o tom, jestli je to pravda, že tam je nějaký interní pokyn, který tuto záležitost upravuje, nebo podle čeho vlastně mají tedy dneska ti úředníci postupovat. My bychom potřebovali jasnou odpověď, jestli mají postupovat podle toho, jak rozhodl Ústavní soud, anebo jestli je tam něco, co je nabádá k tomu, aby rozhodovali jiným způsobem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Nemám ve svých podkladech žádný interní pokyn. Rozhodně by ho nevydalo Ministerstvo financí. Protože Ministerstvo financí není výkladovým orgánem, je pouze legislativním orgánem. Výklad zajišťuje Generální finanční ředitelství. A samozřejmě já jsem vás informovala o tom, že se ten problém intenzivně řeší.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Já jenom doplnění na pana poslance Michálka prostřednictvím pana předsedajícího. Podle veřejných zdrojů byl vydán generální ředitelkou Finanční správy interní pokyn, aby se nerespektovalo rozhodnutí Ústavního soudu. Aspoň takto hovoří veřejné zdroje. Já jsem se na to ve své interpelaci ptal, nebylo to nějakým způsobem v té písemné odpovědi zpochybněno. Předpokládám tak tedy, paní ministryně, že takový interní pokyn na Finanční správě byl vydán.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Paní ministryně chce reagovat.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Nemohu teď na to reagovat, nemám ho v podkladech. Ale nevěřím tomu, že vyšel pokyn, aby se nerespektovalo rozhodnutí Ústavního soudu. Pokud vyšel nějaký pokyn, a samozřejmě to ověřím, tak maximálně v tom směru, že se ten problém řeší. A že jsou tam problémy typu, které jsem tu v této hodině naznačovala.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem tedy chtěl poprosit, jestli by nás paní ministryně mohla informovat o tom skutečném stavu věcí, až si zjistí podklady k té interpelaci, jestli tam nějaký pokyn šel, jaký byl jeho obsah, a abychom měli ujištění, že se bude postupovat v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu. Protože pokud se dostaneme do stavu, kdy vláda nebude respektovat právní názory dovozené z právního řádu České republiky, tak si myslím, že to bude velmi špatný stav.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Munzara, který chce, aby Sněmovna svým usnesením vyslovila nesouhlasné stanovisko. Všechny vás odhlásím, poprosím vás o opětovné přihlášení. Přivolám kolegy z předsálí. Počet hlasujících se již ustálil. Zopakuji i pro ty, kteří právě vstoupili do sálu.

 

Budeme hlasovat o nesouhlasném stanovisku k odpovědi na písemnou interpelaci paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 74, přihlášeno 83, pro 35, proti 39. Návrh na nesouhlasné stanovisko nebyl přijat. Děkuji vám.

 

Přejdeme k další písemné interpelaci, která je také na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová odpověděla na interpelaci poslance Vojtěcha Munzara ve věci možného zneužívání pravomocí pracovníků veřejné správy. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 497. Pan poslanec už je za řečnickým pultem. Já poprosím o klid v sále. Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já teď budu asi stručnější, než jsem byl v předchozím případě. Já jsem se obrátil na paní ministryni v souvislosti s informacemi, které proběhly v médiích, o tom, že si měla Finanční správa údajně platit informátory a maskovat je jako své zaměstnance, což by byl samozřejmě nepřijatelný postup. Já jsem rád, že mi paní ministryně jednoznačně odpověděla, že takovou praxi Finanční správa nemá, informátory si neplatila a neplatí. To znamená, že tyto informace v médiích se nezakládají na pravdě, jak jsem pochopil. Takže doufám, že byla paní ministryně ze strany Finanční správy jednoznačně a pravdivě informována, nikoliv jako v případě vázání odměn na doměrky daní. A de facto o zařazení tohoto bodu jsem požádal, abyste se mohli s interpelací a odpovědí na ni seznámit. Nepožaduji až tak úplně jinou odpověď, jenom bych chtěl poprosit paní ministryni, protože v médiích se objevila informace, že to šetří policie, zda má nějaké nové informace, které může sdělit, protože to je součástí vyšetřování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji rozpravu. Jako první je přihlášena paní ministryně financí.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, já v podstatě mohu zopakovat to, co bylo předmětem mé interpelace. Mohu to doplnit o to, že Finanční správa, vlastně dneska převážná část zaměstnanců, většina, podléhá zákonu o státní službě, tzn. prostě přesně stanoveným zde uvedeným pravidlům. Nic takového, co se uvádí v médiích, se nezakládá na pravdě. Já jsem opakovaně požádala generální ředitelku o vysvětlení, byla jsem ubezpečena, že nic takového se neděje. Že by to odporovalo i principům zákona o státní službě i zákoníku práce, protože nějaká malá skupina, třeba marginální skupina lidí tam pracuje na dohody. Nezakládá se to na pravdě. Skutečně je tam jeden případ, který šetří orgány činné v trestním řízení. Já nevím nic víc, ani vědět nemůžu, ani paní generální ředitelka nic víc neví. Musíme vyčkat, až to řízení se dokončí.

Vy jste se mě, myslím, ještě ptal, pokud se dobře dívám, na odchod pana Ing. Zbyška Malého, mám pocit, že jste to tam měl v těch podkladech. To byl ředitel sekce rizik na Generálním finančním ředitelství. On podle mých informací, které jsem dostala od paní generální ředitelky, rezignoval. Rezignoval ještě k rukám bývalého generálního ředitele, takže dnes tu funkci nevykonává, údajně z osobních důvodů. Nic bližšího k tomu nejsem schopna říct.

Takže říkám jednoznačně, neděje se to. Byla jsem o tom ubezpečena. A ten případ skutečně tam jeden šetřen policií je, ale nic víc k tomu nevím a neví to ani paní generální ředitelka. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Munzar. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP