(16.10 hodin)
(pokračuje Onderka)

Ale je potřeba si uvědomit, že opravdu se bavíme o zákonné normě, která je z roku 1990, která je zastaralá, která nám sdělila nějakým způsobem a reagovala na dobu po roce 1989, a my dneska se snažíme a) sjednotit poplatek, jasně ho definovat, kde je jeho maximální výše, aby obce si mohly formou vyhlášky vydat, jaká ta výše bude, aby si to upravily podle svých potřeb, protože něco jiného je statutární město Plzeň a něco jiného je hlavní město Praha, určitě něco jiného je třeba statutární město Olomouc, o dalších obcích ani nemluvě. Takže z tohoto pohledu určitě ty podmínky, a hlavně turistický ruch, kterého se to převážně dotýká, je bezesporu úplně jiný.

Další z mých předřečníků zde mluvil o kapitole, která se dotýká spíše občanského zákoníku, to znamená ubytování. Tam je potřeba říci, že předmětem poplatku je záměrně úplatné poskytnutí pobytu a nikoli ubytování. Tam se opravdu musíme trošku podívat na občanský zákoník, protože ubytování poskytnuté na základě smlouvy o ubytování podle občanského zákoníku je sice jednou z forem úplatného poskytnutí pobytu, ale předmět poplatku má být širší a má zahrnout i zastřené formy ubytování poskytovaného formálně na základě nájemní nebo jiné smlouvy.

K tomu Airbnb ještě jednu drobnost, to znamená k té sdílené ekonomice, a my jsme se o tom s kolegou Ferjenčíkem prostřednictvím pana předsedajícího již bavili s ohledem na pirátský pozměňovací návrh, který je už dneska v systému, jestli se nepletu. Tak tam je potřeba si říct, že platba jako taková, když by byla prostřednictvím takzvané třetí - v tomto případě právnické - osoby, to znamená, že by například firma typu Booking nebo někdo takový zajišťoval platbu za ty - v uvozovkách, zdůrazňuji - živnostníky, to znamená ty, kteří poskytují ten krátkodobý pobyt, tak je sice krásná myšlenka, ale s ohledem na vymahatelnost práva, kde tyto zahraniční firmy mají většinou sídlo mimo Českou republiku, dokonce mimo Evropskou unii, je velice složitá. I v tom zákoně je potřeba jasně definovat poplatníka, jasně definovat správce poplatku, lépe řečeno daně. Z tohoto pohledu jsem trošku skeptik, ale to není moje role zde jako zpravodaje. Já jenom chci upozornit kolegy, tak jak vystoupili, že všechny tyto pozměňovací návrhy, jejich připomínky bereme v potaz a že bezesporu se jimi budeme zabývat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Máme tady omluvenku pana poslance Pávka, který se nám omlouvá z důvodu návštěvy lékaře mezi 16.00 a 16.30. A jelikož to nevypadá, že by někdo dokázal otevřít rozpravu, a nepadly, pokud vím, žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat teď, tak se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Marcela Melková: Protože tento návrh má přímou souvislost s podnikatelským prostředím, navrhuji výbor hospodářský.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Takže navrhujete jako další. Děkuji. Takže to je návrh na hospodářský jako další. To vezmeme v potaz potom. Já se znovu radši zeptám, jestli je nějaký - ano, pane poslanče, na další, tak ještě počkejme prosím. Dobře, takže teď budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Pokud nikdo není proti, já ještě zagonguji, aby si toho případně kolegové venku byli vědomi, že budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přiřazení rozpočtovému výboru jako garančnímu. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 126 bylo přihlášeno 178 poslanců a poslankyň, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Ptám se, kdo má návrhy na další výbor. Jako první byl pan poslanec Veselý, poté paní poslankyně Mračková. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Protože příjmy z místních poplatků tvoří zásadní příjem místních samospráv, tak navrhuji, aby další z výborů byl výbor pro místní samosprávu a regionální rozvoj, VVVR nebo jak se jmenuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Mračkovou.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Já jsem měla úplně tentýž návrh, aby to bylo přikázáno, a řeknu to správně, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec Michálek ještě.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji. Já jsem to krátce probíral s panem předsedou Bendou. Vzhledem k tomu, že ten návrh se týká Airbnb, a v souvislosti s Airbnb je minimálně podle mého názoru potřeba řešit i některé sousedské vztahy a věci týkající se občanského práva, tak navrhuji, aby dalším výborem byl ústavněprávní výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, zaznamenávám si, to už je třetí návrh. Má ještě někdo jiný návrh na další výbor? Pokud ne, tak já to shrnu. Je zde návrh na hospodářský výbor, výbor pro veřejnou samosprávu a regionální rozvoj a výbor ústavněprávní. Budeme o nich hlasovat v tomto pořadí.

 

Takže nejdříve budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako dalšímu výboru

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 127 je přihlášeno 178 poslanců a poslankyň, pro 83, proti 17. Návrh nebyl přijat.

 

Jako další budeme hlasovat o přiřazení výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 128 je přihlášeno 178 poslanců a poslankyň, pro 134, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přiřazení ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 129 je přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 68, proti 29. Návrh opět nebyl přijat.

 

Takže já konstatuji, že jsme návrh přiřadili toliko výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru. Tím projednávání v tomto čtení končí, protože další hlasovatelné návrhy nezazněly. Nad návrhem se sejdeme v druhém čtení.

 

Jako další bod zde máme bod 38, což je

 

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb.,
o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 299/ - prvé čtení

Jedná se o sněmovní tisk 299 a jsme v prvém čtení, které bylo přerušeno dne 25. 1. na 26. schůzi Poslanecké sněmovny. Já prosím, aby místo u stolku zpravodajů už zaujali ministr spravedlnosti Jan Kněžínek a zpravodajka pro prvé čtení Helena Válková. Máte případně zájem o nějaké úvodní vystoupení? Není tomu tak, takže budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které se přihlásili tito poslanci: jako první zde byl pan místopředseda Filip, ale mám informaci, že ten svou přihlášku stáhl. Takže v tom případě mám prázdno, ale pan poslanec Ondráček. Takže prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP