(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě jedna faktická poznámka poslance Marka Výborného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Já se nechci úplně opakovat, protože jsem v zásadě chtěl říci to, co říkal kolega. Skutečně ten základ je v tom, že se mění celá filozofie toho oddlužovacího procesu. Prostě buď tam bude špunt na začátku, anebo to odšpuntujeme a ty lidi tam vpustíme. A to je zásadní sdělení pro veřejnost a to je potřeba jasně říci. Na konci je to pouze o té, řekněme, psychologii toho, zda ten dlužník před sebou bude mít jakýsi, já říkám pomyslný červený semafor, že bude vědět: a musím opravdu si tím oddlužením projít se vším, co k tomu patří. Nebude to žádný hippy, žádný med těch pět let nebo ty tři roky, ale to dobrodiní státu tady prostě na konci je. A ne že opravdu potom si s tím ten soud bude moci nakládat dle své libovůle. Není tomu tak, nestrašme veřejnost ani my, ani média a nakonec ani ne část odborné veřejnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Výbornému. Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jen velmi stručně reagovat na předřečníka. Já si myslím, že odhadovat, jaká bude ta reálná soudní praxe, je bohužel v této zemi velmi odvážné, že bych si netroufal tady dělat nějaké predikce. A z toho důvodu my např. podporujeme pozměňovací návrh kolegy Farského.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a pokračujeme vystoupením pana poslance Jana Chvojky v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já už nebudu mluvit věcně, to jsem si už odehrál v rámci té své úvodní řeči a myslím, že už bylo v podstatě od mých kolegů řečeno vše. Ale je potřeba ještě v souladu s § 95 odst. 2 jednacího řádu Sněmovny provést opravy legislativně technických chyb a úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů. A já bych si tady dovolil jich několik přednést.

Tak za prvé, v pozměňovacím návrhu B k bodu VI ve sněmovním tisku 71/6 se za slovo "ustanovení" vkládají slova "části první bodu 5 (k § 102 a 6), k § 139, která nabývají účinnosti prvním dnem 40. kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení".

Odůvodnění je takové, že pozměňovací návrh B bodu VI a návrh A31 v bodě 3 upravují ustanovení o účinnosti zákona. Úpravy spolu nejsou v rozporu. S ohledem na hlasovací proceduru navrhuji do pozměňovacího návrhu B promítnout i úpravy účinnosti podle návrhu A31.

Potom poprosím v pozměňovacím návrhu I v bodu 2 ve sněmovním tisku 71/6 se slova "má se za to" nahrazují slovem "platí".

Odůvodnění - předložený návrh obsahuje konstrukci vyvratitelné právní domněnky. Z jeho logicky je však nade vši pochybnost zřejmé, že měla být užita právní domněnka nevyvratitelná. Navrhuji tedy proto příslušnou formulaci uvést do souladu s uzancí zavedenou občanským zákoníkem pro vyjádření nevyvratitelné domněnky.

A potom si dovoluji požádat o uplatnění a samozřejmě potom schválení legislativně technického návrhu při přijetí pozměňovacího návrhu B IV, a to takto. Do názvu zákona se doplní slova "zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony", přičemž tato úprava reaguje na podaný pozměňovací návrh B IV, což je změna účinnosti pro změnu zákona o soudech a soudcích, jehož novela je obsažena v zákoně č. 296/2017 Sb. Tato legislativně technická úprava by se hlasovala jako podmíněná samozřejmě přijetím toho pozměňovacího návrhu B IV. To znamená, nebude-li pozměňovací návrh B IV schválen, nebude zapracována tato legislativně technická úprava do konečného znění. To je za mě vše a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Chvojkovi, nyní s faktickou poznámkou pan kolega Jiří Bláha. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se chtěl sice přihlásit s delším proslovem, ale zhodnotil jsem to, že vás nechci dlouho zdržovat, takže jenom v krátkosti.

Tady jsme se doslechli záležitosti v celém průběhu přednášejících, jak jsou zatěžováni na jedné straně dlužníci, na druhé straně ti, co peníze půjčují, anebo banky a jiné instituce, advokáti atd., ale nikdo se nezmínil o jedné z nejdůležitějších složek a to jsou ti, kteří ty peníze vybírají, což jsou v 99 % podnikatelé, kteří navíc zaměstnávají ty dlužníky. To znamená, že já bych rád, abychom po dnešním dni dospěli k závěru, že je nutné se insolventním a exekučním zákonem nadále zabývat a že je potřeba změnit, protože v celém průběhu nedošlo k absolutní změně v pomoci právě podnikatelům v tom, aby se jim snížila administrativní zátěž na základě péče o jejich zaměstnance. V dnešní době jsou podnikatelé zahrnuti celou řadou povinností, kterou musí dělat, a hlavně se k nim dostávají všechny exekuční a insolvenční náležitosti v papírové podobě a pod hrozbou pokuty jsou nuceni se o toto starat. Já vám jenom uvedu jeden příklad. U mě jedna moje zaměstnankyně má 23 exekucí, takže si asi umíte představit, jak je u mě dotyčné děvče, které to zpracovává, zatížené.

Takže já bych tímto chtěl říct, že různé asociace a zájmové spolky navrhovaly, jak by se mělo změnit nakládání s daty, aby podnikatelé nebyli zatíženi. Bohužel to bylo všechno shozené ze stolu a ve výsledku ten, kdo je na konci, ten podnikatel, který se o to stará, tak vlastně z toho vychází pořád jenom v minusu. Takže já vás poprosím, abychom na to nepozapomněli a abychom si uvědomili, že je potřeba podnikatelům pomoci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, tolerance sama, čas pro faktickou poznámku vypršel.

Ještě v rozpravě se hlásí pan kolega Marek Benda. Žádnou jinou písemnou přihlášku nemám, čili přihláška z místa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážený pane premiére, dámy a pánové, já jsem vůbec nechtěl vystupovat, ale jenom mě vyprovokoval pan poslanec Bláha, který zase mluví o něčem, co v tom zákoně vůbec v žádném případě není. Ano, tento zákon řeší insolvenční část předlužených lidí. Budeme muset přijímat v nějaké podobě někdy asi i nějaké části, které se týkají exekucí, jejich spojování nebo zjednodušení administrativy pro zejména zaměstnavatele, kde je opravdu absurdní, pokud jim chodí 24, 27 exekučních titulů a na každé odvádějí 1,70 koruny. Ale to není případ insolvenčního řízení, tam je to přesně obráceně. V insolvenčním řízení už je to sloučeno do jednoho rozhodování, vybírá insolvenční správce jedním rozhodováním a ten rozděluje mezi věřitele.***
Přihlásit/registrovat se do ISP