(10.40 hodin)
(pokračuje Valachová)

Takže za toto děkuji a jsem ráda, že alespoň prozatím se podařilo pro tento návrh najít většinu, a samozřejmě prosím, aby Sněmovna napříč politickým spektrem tento pozměňovací návrh podpořila v rámci podpory právě toho společného komplexního pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru.

Druhá věc, za kterou jsem velmi ráda, opět je to v tom shrnujícím balíčku pozměňovacích návrhů a věřím, že i toto bude oceněno kolegy a kolegyněmi, je zlepšení postavení při vymáhání výživného. Víte, že to je velký problém. Napříště tedy výživné bude hrazeno ihned po odměně insolvenčního správce.

Třetí věc, kterou jsme podporovali jako sociální demokracie a také se dostala do tohoto balíčku pozměňovacích návrhů, je tedy to, aby příslušenství, které přesáhne hranici 100 % původního dluhu, spadlo do takzvaných podřízených pohledávek. Samozřejmě i to odstraňuje překážky, které velmi často brání skutečnému oddlužení a druhé šanci pro dlužníky.

Na závěr bych vás upozornila na pozměňovací návrh I1. Tento pozměňovací návrh jsem podala s cílem výkladového zpřesnění - znovu opakuji, výkladového zpřesnění - pozměňovacího návrhu Malá-Nacher s cílem, aby na konci pětiletého období s dlužníky insolvenční soudy zacházely v obdobných případech obdobně, pokud se splní podmínky a dodržují podmínky po dobu pěti let, pravidla splácení, a současně kumulativně vynaloží veškeré úsilí, které na nich lze spravedlivě požadovat, tak aby tyto dvě podmínky, pokud jsou splněny, tak skutečně byli dlužníci oddluženi. Cílem, jak už jsem zmínila, je tedy předejít z opatrnosti nejednotné soudní praxi a zajistit plné respektování vůle zákonodárce, jak tady zaznívala při projednávání z úst Patrika Nachera, Taťány Malé, mých, ale i Marka Výborného a samozřejmě zmíním i zpravodaje Jana Chvojku, a dokonce si troufnu zmínit i pana ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. Děkuji vám za zvážení tohoto pozměňovacího návrhu a jeho podpory.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kateřině Valachové. Nyní pan poslanec Lukáš Kolářík, připraví se pan kolega Farský. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych i já ve stručnosti tady shrnul postoj Pirátů k této novele insolvenčního zákona.

Určitě víte, že jednou z priorit Pirátů je právě boj proti chudobě. Proto jsme předložili novelu exekučního řádu a podporujeme i tuto novelu insolvenčního zákona. V situaci, kdy je v Česku zadlužený každý desátý člověk, je třeba hledat řešení a těmto lidem pomáhat.

V současné době na oddlužení dosáhne jen ten, kdo splatí 30 % svých závazků během pěti let. Paradoxně tak vlastně ti lidé, kteří potřebují oddlužení nejvíce, na něj dnes nedosáhnou a v dluhové pasti jsou odsouzeni být až do konce života. Tato navrhovaná novela otevře oddlužení většímu počtu osob, a proto my, Piráti, pro tento návrh budeme hlasovat.

Zcela zásadní je v tuto chvíli podle mého názoru také to, aby prošel pozměňovací návrh Kateřiny Valachové a pana Farského, protože bez těchto pozměňovacích návrhů schválíme v podstatě pouze současný stav a nepomůžeme předluženým lidem, pomůžeme pouze insolvenčním správcům a insolvenčním soudcům, a spousta hodin stovek lidí, kteří na tom pracovali, vyjde vniveč. Proto prosím za klub Pirátů o schválení nejen této novely, ale i těchto dvou pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kolářikovi. Nyní pan poslanec Jan Farský, připraví se pan kolega Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych také z tohoto místa poděkovat Ministerstvu spravedlnosti, které odvedlo velkou práci a bylo zázemím pro přípravu pozměňovacích návrhů a pro tuto debatu. Chtěl bych určitě poděkovat zvláště kolegovi Výbornému, který v rámci podvýboru odvedl obrovskou práci. V době, kdy ministerstvo nebylo zcela ukotveno svým vedením, tak on tu insolvenční káru táhl dál a nezastavila se, za což si zaslouží velké poděkování. Ale chtěl bych poděkovat všem těm, kteří se podíleli a tomuto tématu se věnovali, byť ne vždycky se samozřejmě na výsledku shodneme, ale respektuji to jako demokratickou diskusi.

Já bych vás chtěl požádat o podporu pozměňovacích návrhů J1, J2 a J3 a zároveň bych tady chtěl podpořit pozměňovací návrh Kateřiny Valachové, který právě řeší situaci po ukončení pěti let a tu debatu, která tady pořád zaznívá, jestli se to bude znovu posuzovat, nebo jestli to bude automatické. To je situace, kterou si myslím, že by tento návrh zcela vyjasnil, a proto ho určitě budu podporovat tak, jak je navržen, ať už v pozměňovacím návrhu J2, nebo v pozměňovacím návrhu poslankyně Valachové.

K pozměňovacímu návrhu J3 bych si teď dovolil načíst legislativně technické úpravy. Tady také děkuji za možnost konzultace s Ministerstvem spravedlnosti, které s tím pomohlo.

V souladu s § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhuji následující opravy legislativně technických chyb a úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů.

I. V pozměňovacím návrhu J3 bod 5. ve sněmovním tisku 71/6 zní: "5. Novelizační bod 31 zní: "31. V § 406 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.".".

II. V pozměňovacím návrhu J3 v bodu 7. ve sněmovním tisku 71/6 se slova "Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b)" nahrazují slovy "Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).".

III. V pozměňovacím návrhu J3 ve sněmovním tisku 71/6 se za bod 7. vkládá nový bod 8., který zní: "8. V novelizačním bodu 60 se text písm. c)" nahrazuje textem "písm. b)".". Dosavadní body 8. a 9. se označují jako body 9. a 10.

IV. V pozměňovacím návrhu J3 bod 9. (původně bod 8.) ve sněmovním tisku 71/6 zní: "9. Novelizační bod 61 se mění tak, že v návětí se slova "za písmeno c) vkládá nové písmeno d)" nahrazují slovy "za písmeno b) vkládá nové písmeno c)", v § 418 odst. 1 se slova "d) dlužník" nahrazují slovy "c) dlužník" a v závěrečné větě se slova "písmeno d) se označuje jako písmeno e)" nahrazují slovy "písmeno c) se označuje jako písmeno d)".".

Je mi jasné, že z toho nikdo moudrý být nemůže, ale procedura mi nedovoluje odkázat se jenom na vytištěný text, a proto jsem byl nucen ho tady načíst. Tím se omlouvám všem, kteří se snažili zachytit myšlenky, paragrafy a odstavce, které tady létaly vzduchem. Z legislativy takto je to předáno a Ministerstvu spravedlnosti ještě jednou děkuji za pomoc s formulací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Farskému. Nyní faktická poznámka pana poslance Nachera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji za slovo. Já jsem dnes nechtěl využívat formu faktických poznámek, ale musím reagovat, aby to zaznělo na mikrofon, na kolegu z pirátské strany. Pokud projde ten pozměňovací návrh nebo ta základna, která je v písmeně A, tak není pravda, že se nezmění proti současnosti nic. Je tam výrazná změna. Výrazná změna, to opakuji znovu. Dneska je 30 % bariéra vstupu. Ta odpadá. Těch 30 % tam je v tom zákoně implicitně. Někdo tomu říká jako výchovný, někdo tomu říká jako červené světýlko. A zásadní tam je informace, pokud ten dlužník vyvine veškeré úsilí, které je po něm možno spravedlivě požadovat, a v těch pěti letech bude pod určitou kontrolou toho insolvenčního správce, to zase řeší jiné pozměňovací návrhy, tak bude oddlužen. Prosím, nevytvářejme tady nějaké chiméry, že se nic nezmění. Změní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP