(18.10 hodin)
(pokračuje Pelikán)

Vyzdvihl bych z ní snad jenom to, že v souladu s právem Evropské unie se nyní zavádí právní nárok na jmenování soudním tlumočníkem nebo překladatelem pochopitelně za splnění potřebných kvalifikačních podmínek, což vyřeší problém, který v současné době trochu máme, kdy mnozí jazykoví odborníci v těch frekventovaných jazycích mají pocit, že se na ně nedostává neprávem, protože ten okruh osob je uzavřen.

Prosím o podporu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji předkladateli a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Zuzana Ožanová.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jedním z hlavních cílů navrhované právní úpravy je především dosažení větší komplexnosti ve vztahu k soudním tlumočníkům a soudním překladatelům. Novela se snaží především oddělit právní úpravu postavení a činnosti soudních tlumočníků a soudních překladatelů od právní úpravy postavení a činnosti soudních znalců. Odlišit výkon činnosti soudního tlumočníka od soudního překladatele, zvýšit právní jistotu a legitimní očekávání žadatelů o zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Stanovit jednoznačné kvalifikační požadavky. Mělo by dojít k jasnému vymezení odpovědnostních vztahů a k zavedení s tím souvisejícího povinného pojištění. Posílit výkon dohledu nad osobami vykonávajícími tlumočnickou a překladatelskou činnost se souvisejícím zpřísněním a zefektivněním správních trestů. Opatření by mělo vést k větší motivaci soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Lze pak spatřovat opatření v revizi systému odměňování a navýšení současné úrovně odměny a náhrad. Zároveň dochází k větší elektronizaci výkonu této profese.

Současná právní úprava týkající se této problematiky z roku 1967 a 1973 i po třech novelizacích dostatečně nevyhovuje současným podmínkám vyvstalým v důsledku vývoje společnosti a technologického rozvoje. Úprava řeší také současnou nedostatečnou úpravu minimálně odborné způsobilosti osob, které tlumočnickou a překladatelskou činnost vykonávají. Stávající zákon navíc nerozlišuje mezi profesí tlumočníka a překladatele.

Cílem předkládaného vládního návrhu zákona je stabilizace tlumočnického a překladatelského odvětví a především zkvalitnění výkonu této činnosti. Doporučuji postoupení do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám přihlášky, takže se ptám, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Paní poslankyně Válková. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já, jak jste všichni viděli v přímém přenosu, jsem při minulé diskusi prošvihla ten klíčový moment procesní, kdy jsem mohla dát návrh na prodloužení podle § 91 odst. 3 jednacího řádu o dvacet dní, protože my potřebujeme na ty změny, ke kterým zřejmě ještě dojde v průběhu projednávání zákona, který jsme před chvílí pustili do druhého čtení, zákona o soudních znalcích, více prostoru. A soudní tlumočníci jsou v mnoha ohledech, když vezmu kárná řízení, disciplinární opatření, způsoby jmenování, jejich kontrola, jako pupeční šňůrou provázáni s tím zákonem o soudních znalcích. Čili já toho teď využívám a se zcela otevřenými kartami říkám, že toho využijeme více v tom zákoně o znalcích, protože, jak říkám, když se bude pracovat na jednom, tak se to promítne i do toho druhého. A obracím se na vás s prosbou, abyste svým hlasováním podpořili návrh, kterým navrhuji nyní prodloužit tu lhůtu ve smyslu § 91 odst. 3 o dvacet dnů ve výborech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za ten návrh. Nyní se mi hlásil pan ministr.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Já jenom připomenu, že jsem při tom pátečním projednávání zákona o znalcích říkal, že podpořím prodloužení lhůty, takže to teď činím u tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Ptám se - pan poslanec Ondráček se ještě hlásí.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, jak byla ta vzrušená debata teď o té lhůtě u předchozího tisku, tak paní zpravodajka navrhovala prodloužení, ale bohužel ve zpravodajské zprávě řekla, že se k tomu vrátí v rámci obecné rozpravy, což neudělala. Pan ministr říkal, že s tím souhlasí. Teď sice říká - souhlasím s prodloužením lhůty o dvacet dní u tohoto sněmovního tisku, ale dostal dost příležitostí k tomu, aby otevřel rozpravu před krátkou dobou a mohl umožnit paní zpravodajce nebo někomu z nás poslanců, abychom tu lhůtu o těch dvacet dní prodloužili u toho předchozího tisku. A je škoda, že po té debatě, která zde v pátek proběhla a kde jsme se víceméně shodli, že ten zákon není dobře připraven a paní zpravodajka jen z politické korektnosti ke svému stranickému kolegovi neřekne pravý stav toho materiálu, který nám tady předkládáte, tak vám docela přeji, abyste v těch dvou měsících si na tom pěkně mákli a snažili se to předělat. Určitě to nebudete mít jednoduché.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. Mám tady s faktickou poznámkou paní poslankyni Levovou. Dvě minuty, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Levová: Děkuji za slovo. Jak jsem předeslala na posledním jednání u předešlého tisku, dávám návrh na zamítnutí z důvodu, který už jsem uvedla, a to, že vládní návrh zákona by měl být podstatně lépe zpracován a neměly by tam být takové legislativně technické nedostatky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Návrh jsem nezaregistroval, nikdo se nehlásí, tedy rozpravu končím. Svolám kolegy do sálu a posuneme se k hlasování.

Návrh na vrácení k přepracování nepadl, ale padl návrh na zamítnutí. Já tady nevidím v sále úplně moc lidí. Je nějaký zájem o odhlášení? (Ano.) Takže odhlásím všechny. Prosím, přihlaste se... Vypadá to, že se nám počet poslanců již celkem ustálil.

 

Takže já zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti zamítnutí? Já vám děkuji.

hlasování číslo 135 bylo přihlášeno 143 poslanců, pro hlasovalo 64, proti 55. Návrh na zamítnutí byl zamítnut, tedy nebyl přijat, takže se návrhem budeme dál zabývat.

 

Mám tady s faktickou poznámkou pana poslance Hanzela, ale předpokládám, že to je omyl. Dobře.

 

Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

V tom případě já zahajuji hlasování o přikázání výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 136, bylo přihlášeno 145 poslanců, pro bylo 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP