(14.30 hodin)

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. V mnoha ohledech souhlasím s tím, co říká pan předseda Stanjura, ale osobně si myslím, že je mnoho různých politických bojů, které můžeme společně svést, ale nevnímám jako dobré, aby se to týkalo zrovna armády, aby se to zrovna týkalo našich vojáků, kteří do těch misí půjdou. Mám na paměti hlavně životy těch lidí, kteří půjdou hájit bezpečí do zahraničí.

Já chápu a rozumím tomu, že situace tady není hezká a že se vyjednává o vládě s podporou komunistů. Ale to přece neznamená, že budeme rezignovat na naše spojence a na dlouhodobé směřování naší zahraniční politiky. Za to to odmítám vyměnit.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ještě jednou dotaz, zda má někdo zájem o vystoupení k pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, tak se vypořádáme s jednotlivými návrhy hlasováním.

Já ještě přečtu několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Jan Řehounek od 18.15 do konce jednání z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Milan Hnilička od 14.15 do 16 hodin z pracovních důvodů, své předchozí omluvy ruší paní poslankyně Kořanová.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu grémia, tedy o zařazení bodu 46 jako pátého bodu dnešního jednání.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 118, přihlášeno 173 poslanců, pro 161, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bartoška, který navrhuje zařadit bod číslo 109, tisk 150, zahraniční operace, v pátek 1. 6. jako první bod po třetích čteních.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 119, přihlášeno je 173 poslanců, pro 115, proti 12. Tento návrh byl také přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Chvojky, který navrhuje společně zařadit dva body 36 a 34 v tomto pořadí. Bod 36 je zálohové výživné, 34 je náhradní výživné. Zařadit zítra po pevně zařazeném bodu 17.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 120, přihlášeno je 173 poslanců, pro 138, proti 30. Tento návrh byl také přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Michálka, který navrhuje zařazení nového bodu do pořadu této schůze, a to tisku 50, novela zákona o registru smluv.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 121, přihlášeno 174, pro 27, proti 60. Tento návrh přijat nebyl. Nebudeme už tedy hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Černochové, která navrhuje zařadit do pořadu této schůze nový bod. Je to stanovisko ministra školství, mládeže a tělovýchovy k využití výsledků dotazníkových šetření. Nejprve rozhodneme o zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento bod. Kdo je proti?

Hlasování číslo 122, přihlášeno je 174 poslanců, pro 37, proti 34. Návrh přijat nebyl. Nebudeme už tedy hlasovat o pevném zařazení.

 

Pan poslanec Bartošek ještě navrhoval bod 49, sněmovní tisk 144, po před chvílí pevně zařazených bodech 34 a 36.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení bodu číslo 49 na středu po bodu 36. Kdo je proti?

Hlasování číslo 123, přihlášeno je 174, pro 40, proti 17. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dle mých záznamů jsme se vypořádali se všemi návrhy, které v tuto chvíli zazněly, a budeme pokračovat dle schváleného pořadu 13. schůze.

 

Než přistoupíme k projednání návrhu zákonů, které Senát zamítl nebo vrátil, navrhuji na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům a senátorkám Janu Horníkovi, Zbyňku Linhartovi, Jaroslavu Větrovskému, Petru Víchovi, Jitce Seitlové a Anně Hubáčkové.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro schválení přítomnosti senátorů. Kdo je proti?

Hlasování číslo 125, přihlášeno 175, pro 160. Konstatuji, že návrh byl schválen a Poslanecká sněmovna souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů a senátorek.

 

Otevírám bod

 

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách
podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 12/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 12/5. Vítám mezi námi pana senátora Jana Horníka.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo. Dovolte mi, abych opětovně uvedla návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

Ráda bych zde pouze zopakovala - nebudu zdržovat - že předmětný návrh zákona je čistou transpozicí směrnice EU 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách. Národní transpoziční předpis by měl nabýt účinnosti nejpozději k 1. červenci 2018. Přijetí návrhu zákona je nezbytné pro splnění povinnosti vůči Evropské unii.

Dne 17. května 2018 byl návrh zákona projednán na 15. schůzi Senátu Parlamentu České republiky. Po projednání Senát předložený návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy Senátu se týkají pouze legislativně technických úprav občanského zákoníku, nemění nic na podstatě a významu původního návrhu. Souhlasím tedy proto se schválením návrhu ve znění pozměňovacích návrhů Senátu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní ministryně. Ptám se, chce se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru, Garančním výborem byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a zpravodajem byl pan poslanec Kalous. Nemá zájem.

Já tedy otevírám rozpravu a poprosím našeho hosta, pana senátora Horníka, aby vystoupil jako první. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Jan Horník: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já budu asi tak stručný jako paní ministryně, protože my jsme toto téma hodně probírali v Senátu, kde v rámci výboru, který to měl na starosti, to znamená pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jsme přijali technické legislativní opatření k nepřesnosti nám poslaného zákona. Všeobecně se jedná asi o pět bodů. Já je nebudu číst, vy máte těžký program. Jedná se skutečně jenom o upřesnění jednotlivých výrazů a případně zrušení čísla 5 a nahrazení číslem 4 apod. Myslím si, že to je velmi jednoduché. Asi se všichni těšíme, pokud se to podaří u vás schválit ve znění od nás ze Senátu. Takže i pan prezident se k tomu velmi rychle vyjádří a ten zákon bude naplněn v rámci evropské transpozice. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP