(15.00 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Poznačil jsem si váš návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Ptám se... Pan poslanec Onderka. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Vážený pane předsedo, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, již zde zaznělo, že rozpočtový výbor má k dispozici jeden návrh na změnu tohoto zákona, a máme avizováno, že Ministerstvo financí připravuje také změnu. Z tohoto pohledu, abychom se dopracovali k tomu, že budeme mít v rozpočtovém výboru další jeden, dva, tři, možná i čtyři návrhy, si myslím, že akorát tuto práci bude komplikovat a zdržovat. Proto se klub sociální demokracie přidává k návrhu na zamítnutí. To je v prvé řadě.

Ale zároveň bych chtěl vyzvat prostřednictvím pana předsedy paní ministryni financí, aby se zabývala konkrétem, které je uvedeno v tomto senátním návrhu, a to z hlediska zapracování těchto náležitostí do návrhu, který půjde přímo z jejího ministerstva. Konkrétně tak, jak je uvedeno v návrhu zákona, kde mezi tržby vyloučené z evidence tržeb se přiřazují také tržby uvedené v § 12 odst. 3 zákona doplňovaným písmenem k) až m). V prvé řadě se jedná o poskytovatele sociálních služeb, a to zejména ty, kteří nejsou příspěvkovou organizací a na které by tedy nebylo možné aplikovat ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) zákona. Také se jedná o ústavy, spolky, korporace veřejného práva poskytující sociální služby apod. V těchto institucích působí veřejnoprávní kontrola prostřednictvím příspěvků na činnost, veřejnoprávních smluv, poskytnutých dotací. Dále se navrhuje v tomto senátním návrhu vyloučit z působnosti zákona zdravotnická zařízení poskytujících ambulantní péči. Dále se navrhuje, aby z působnosti zákona byla vyloučena zdravotnická zařízení, která poskytují lůžkovou péči, vyjma zařízení lékárenské péče.

Prosím tedy ministryni financí prostřednictvím pana předsedy, aby se opravdu velice vážně těmito věcmi zabývala. A avizuji dopředu, že jestli tak neučiní, tak sociální demokracie podá v intencích tohoto senátního návrhu pozměňovací návrhy.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Dokonce se můžete jako poslanec obracet na paní ministryni přímo, nikoliv mým prostřednictvím, podle jednacího řádu. A s přednostním právem chce reagovat paní ministryně financí.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den. Dovolte mi, abych reagovala.

Ministerstvo financí má k předloženému pozměňovacímu návrhu zcela logicky odmítavé stanovisko, a to z několika důvodů, které shrnu do jednoho zásadního, a to je ten, že odešla do meziresortního připomínkového řízení novela zákona o evidenci tržeb, kde se snažíme postihnout všechny problémy komplexně, kde jsme reagovali na rozhodnutí Ústavního soudu a bezezbytku ho akceptovali, kde jsme přistoupili k možnosti výjimky pro ty nejmenší po značné diskusi se všemi odbornými svazy a komorami komplexně. Věřím, že celá řada problémů, které požaduje tento pozměňovací návrh, bude tímto obecným ustanovením zachycena. Celou řadu problémů už dnes řeší zákon o evidenci tržeb, protože má zakotvenu výjimku pro tzv. veřejně prospěšné poplatníky a celá řada těchto zdravotnických zařízení funguje jako veřejně prospěšný poplatník.

Samozřejmě vnímám názory, které se objevují v oblasti lékařské péče. Jednala jsem se všemi zástupci lékařských svazů a jsme dohodnuti, že zpracují určitou analýzu, a budeme to v rámci meziresortního připomínkového řízení řešit. To znamená, celou řadu těchto problémů zachytí už předložená novela, která tam vytváří jakési obecné pravidlo pro ty nejmenší. A o zařízeních lékařské péče budeme jednat v rámci meziresortu na základě analýzy, kterou předloží zdravotnická zařízení.

Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji. Paní ministryně, s celou řadou problémů - a to je to, proč jsem zdůrazňoval a žádal vás, abyste se na Ministerstvu financí zabývali veškerou (s důrazem) problematikou, kterou uvádí tento senátorský návrh. V případě, že tomu tak nebude, opět zdůrazňuji, že budeme prosazovat změny prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. (Není na svém místě.) Rozsvítila se mi faktická poznámka z místa pana předsedy, tak možná došlo omylem... Ruším ji... Bude hlasovat kabelka paní kolegyně. Děkuji. (S úsměvem.)

Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Pan senátor. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Vladimír Plaček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, děkuji za tu rozpravu. Plně chápu návrh na zamítnutí v tom smyslu, že je již v legislativním procesu jiný návrh a v rámci projednávání tohoto návrhu by bylo možné problematiku, kterou navrhuje senátní návrh zákona o evidenci tržeb, řešit právě tím pozměňovacím návrhem. Já děkuji paní ministryni, že to tady zaznělo, že se míní touto problematikou opravdu vážně zabývat. A pokud by se to opravdu v tom vládním návrhu neobjevilo, tak vnímám, že klub ČSSD podá pozměňovací návrhy v tomto smyslu. A pokud by ani toto nebylo přijato, tak já zase můžu deklarovat, že v Senátu bychom tento pozměňovací návrh přednesli my. A předpokládám, že pokud to Senát již jednou projednal a jednou schválil a podpořil, tak že by se dalo předpokládat, že ta podpora by byla opětovně.

Takže snad je těch pojistek k projednání této opravdu vážné záležitosti docela dosti a je teď prosím na vás, jakým způsobem se rozhodnete. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan senátor právě mluvil. Pan zpravodaj? Nemá zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

Budeme tedy hlasovat o návrhu, který zazněl v obecné rozpravě, a to je návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který přednesl pan poslanec Jan Volný. Přivolal jsem kolegy z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení, které samozřejmě vyhovím, a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. (Děje se.) Myslím, že se ustálil počet hlasujících a můžeme přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí návrhu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 86, přihlášeno je 160 poslanců, pro 86, proti 71. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

 

Já tento bod končím. Děkuji panu senátorovi za jeho účast. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP