(14.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Žádný návrh na vrácení či zamítnutí přednesen nebyl, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím, můžeme tedy přistoupit k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 85, přihlášeno 174 poslanců, pro 157, proti nikdo, tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je zde návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak, tak tedy konstatuji, že tento bod jsme úspěšně projednali, a končím prvé čtení. Děkuji paní senátorce, na shledanou.

 

Otevírám další bod číslo

 

6.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
/sněmovní tisk 31/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že navrhovateli bylo navrženo, abychom s návrhem vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 31/1.

Poprosím, aby předložený návrh z pověření Senátu uvedl pan senátor Vladimír Plaček, kterému předávám slovo a vítám ho u nás ve Sněmovně.

 

Senátor Vladimír Plaček: Pěkné odpoledne, vážený pane předsedo, vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vážená vládo.

Senát přijal 7. prosince 2017 senátní návrh zákona o evidenci tržeb, který má základní účel v tom, aby z povinnosti evidence tržeb vyňal především zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb, která nejsou příspěvkovými organizacemi. Je tady dána jakási nerovnost mezi těmito zařízeními, která poskytují prakticky stejné služby, a některá by evidenci tržeb provádět musela, některá nemusela. Říkal jsem hned na začátku, 7. prosince přijal Senát tento návrh, a to z toho důvodu, že týden nato Ústavní soud svým nálezem vlastně řekl, když to řeknu ve zkratce: evidence tržeb ano, ale jinak. Takže třetí a čtvrtá vlna evidence tržeb byla minimálně odložena. Možná bude přepracována. Přesto přese všechno si myslím, že by tento návrh měl tady zaznít, měl být projednán tak, aby se o této problematice vědělo.

Návrh předkladatelé hodně diskutovali z toho pohledu, zda tedy by se měl týkat všech ambulantních zdravotnických zařízení, jak praktických lékařů, tak ambulantních specialistů, nebo případně s určitými výjimkami. Na určitých výjimkách jsme se nakonec shodli, a to v tom smyslu, že by se evidence tržeb i nadále, co se týká zdravotnických zařízení, měla týkat odbornosti klinických stomatologů, ortodontistů, dentálních hygienistek a zařízení reprodukční péče - nebudu mluvit o lékárnách, lékárenských zařízeních, které už v evidenci tržeb dávno běží -, a to z toho důvodu, že v těchto odbornostech jsou přece jenom hotovostní tržby ve větší míře než v těch jiných. Protože v naprosté většině ambulantních zdravotnických zařízení jsou platby od zdravotních pojišťoven a platby v hotovosti od pacientů v řádech tisíců u ambulantních specialistů a maximálně v řádech desetitisíců korun za rok u praktických lékařů. Takže svým způsobem tato evidence tržeb vůbec nedává smysl, pouze zatěžuje zdravotnická zařízení, nebo zatěžovala by zdravotnická zařízení, a především by byla namířena proti pacientům. Proti pacientům z jednoho prostého důvodu, protože zdravotnická zařízení, lékaři by se mohli rozhodnout, že nebudou přijímat žádné hotovostní platby. A jestliže pacient potřebuje potvrzení například pro řidičský průkaz u praktického lékaře, tak dostane číslo účtu při návštěvě, bude informován: Zaplaťte z účtu na účet a přijďte s potvrzení, že jste zaplatil 300, 350 korun, anebo běžte na poštu, složte na účtenku, přijďte s ní a pak dostanete to správné razítko. To je jeden postup, který je možný. A nemyslím si, že by to bylo obcházení zákona. Je to prostě jiné řešení. A pokud by se nakonec zdravotnické zařízení, pokud by tu povinnost mělo, co se týká evidence tržeb, rozhodlo evidovat tyto tržby, tak je logické, že při té malé frekvenci hotovostních plateb, by se to samozřejmě zdravotnickému zařízení značně prodražilo. Samozřejmě nějaké tisíce stojí ta kasa, pravidelné měsíční paušální poplatky, takže co by se stalo? Služby by podražily, takže by to zaplatili zase pacienti.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak bylo řečeno, ten návrh byl vznesen k projednání v prvním čtení podle § 90 odst. 2 z toho důvodu, že 7. prosince pochopitelně Senát nemohl vědět, že Ústavní soud svým nálezem bude řešit tuto problematiku jinak, a návrh platnosti a účinnosti zákona byl dán na 28. února 2018, tak aby se k 1. březnu, kdy třetí vlna měla naběhnout, těchto zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, která nejsou příspěvkovými organizacemi, vůbec netýkala.

Takže já vás chci požádat, abyste propustili projednávání tohoto návrhu do výborů, tak aby mohl být případně následně potom přijat. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane senátore, a poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Stanislav Juránek.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážená vládo, vážený předsedo Poslanecké sněmovny, vážení poslanci a poslankyně, probíráme senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. Podstatné věci k tomuto zákonu zde zazněly a velmi podrobně je řekl předkladatel. Je to senátní návrh a jediná věc, na kterou chci při projednávání upozornit, je, že máme již ve druhém čtení jeden návrh schválený, kterým se budeme zabývat ve druhém čtení, a týká se stejného zákona.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. A než otevřu obecnou rozpravu, tak bych chtěl uvést, že v tomto bodě bylo podáno veto. Byl mi předán podpisový arch s podpisy 65 poslanců, a tedy podle § 90 odst. 3 nemůžeme pokračovat a rozhodnout o tomto tisku v prvém čtení. Takže budeme pokračovat standardním způsobem a já otevírám obecnou rozpravu. V tuto chvíli vidím pana poslance Volného, který se hlásí do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Vážení poslanci, poslankyně, vážená vládo, jelikož všichni víme, že je v legislativním procesu a zanedlouho doputuje do Sněmovny velká novela zákona o EET, která bude obsahovat i nějaké ty výroky Ústavního soudu, proto si myslím, že bychom měli hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení a případně s ním pracovat právě v projednávání toho velkého zákona. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP