(14.40 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Budeme tedy hlasovat i o jeho pevném zařazení, pan místopředseda Filip navrhuje jako první bod v pátek.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 84. Přihlášeno je 170 poslanců, pro 142, proti 7. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze na tento týden pro tuto chvíli a já nyní v souladu s dohodou, kterou jsme učinili na jednání grémia, než přistoupíme k projednávání dalších pevně zařazených bodů, poprosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly ve středu 7. března. Prosím, pane předsedo. A prosím o klid v sále. Děkuji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Já se omlouvám, že teď přeruším velmi krátce začátek schůze. My jsme se dostali do nepříjemné situace toho 7. března, kdy jsem už po volbách vzhledem k ukončení té mimořádné schůze nestihl formálně pro stenozáznam oznámit výsledky těch dvou volebních bodů a musím tak učinit, aby oficiálně ten výsledek byl zapsán v záznamech Sněmovny. Prosím o strpení, abych ty výsledky načetl.

 

První se týká druhého kola volby dvou členů do Rady České tiskové kanceláře.

 

52.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Bylo vydáno 170 hlasovacích lístků, 169 jich bylo odevzdáno, 1 neodevzdán. Kvorum nutné pro zvolení v této volbě bylo 86. Pavel Foltán získal 89 hlasů a byl zvolen, stal se členem Rady ČTK, Jana Gáborová získala 85 hlasů, nebyla zvolena, Michal Pehr 47 hlasů a Jiří Táborský 71 hlasů. Takže v tom druhém kole byl zvolen pouze Pavel Foltán.

Tady nad rámec toho protokolu připomenu, že zbývá jedno neobsazené místo, a podle informací, které mám z grémia, bychom ho měli volit na dubnové schůzi v týdnu od 9. dubna, to znamená do 9. dubna vám také můžu oznámit, že volební komise bude vyhlašovat lhůtu na podání nominace, a ve středu 11. dubna bychom se pokusili to poslední místo obsadit.

 

Druhý volební bod byla volba třinácti členů Rady Státního fondu kultury České republiky.

 

53.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Tady bylo kvorum stejné, tedy 170 odevzdaných hlasovacích lístků, kvorum 86, odevzdáno jich bylo 169, jeden neodevzdaný. Je to trochu delší seznam, promiňte, ale budu rychlý právě pro stenozáznam: Stanislav Barek získal 7 hlasů, nebyl zvolen, Luděk Beneš 99 hlasů a byl zvolen, Ondřej Cihlář 25 - nezvolen, Jiří Dědeček 143 - zvolen, Stanislav Doubrava 107 - zvolen, Roman Giebisch 79 - nezvolen, ale postupuje do druhého kola, Markéta Hejkalová 32 - nezvolena, Břetislav Holásek 91 - zvolen, Miloš Horanský 124 - zvolen. Irena Chovančíková 1 hlas - nezvolena, Dana Kalinová 3 hlasy - nezvolena, Karel Král 5 hlasů - nezvolen. Jiří Králík 95 hlasů - zvolen, Aleš Krejčů 116 - zvolen, Radek Křižanovský 108 - zvolen, René Levínský 101 - zvolen. Jiří Merger 54 hlasů, postupuje do druhého kola, Jana Mertinová 4 hlasy - nezvolena, Roman Michálek 37 - nezvolen, Jan P. Muchow 141 - zvolen, Terezie Nekvindová 131 - zvolena, Marta Smolíková 36 - nezvolena, Marcela Stránská 12 - nezvolena a Jan Vičar 105 - zvolen.

Znamená to, že z těch třinácti členů jsme obsadili na první pokus hned dvanáct pozic. Jedno místo zůstalo neobsazeno. A tak jak jsem v rychlosti v tom výsledku četl, do druhého kola tedy postupují dva kandidáti, kteří dosáhli nejvyššího počtu hlasů. Zopakuji, je to pan Roman Giebisch se 79 hlasy a Jiří Merger s 54 hlasy. Tady to druhé kolo, tak jak jsme před chvílí si odsouhlasili, zopakujeme zítra, ve středu, ve 12.45 hodin v tom standardním bloku volebních bodů.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Tím jsme se vypořádali s volebními body a budeme pokračovat ve schváleném pořadu schůze. Otevírám bod číslo

 

5.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
/sněmovní tisk 30/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 30/1 a já prosím, aby předložený návrh z pověření Senátu uvedla paní senátorka Eliška Wagnerová, kterou zde srdečně vítám a prosím, by se ujala slova.

 

Senátorka Eliška Wagnerová: Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, členky a členové vlády, předstupuji před vás s drobnou novelou zákona o Ústavním soudu a přestupkového zákona, která de facto napravuje, abych tak řekla, opomenutí, k němuž došlo v roce 2002, kdy se měnil režim pro zákonodárce, pokud jde o procesní postup při vyřizování přestupku. Tehdy byla zákonodárcům dána možnost, aby si, pokud naznají, že je to nutné nebo vhodné, aby šli se svým proviněním, tedy přestupkem, před parlamentní orgán, před parlamentní komoru.

Zapomnělo se na ústavní soudce. Ústavní soudci jsou vlastně dnes jediní, kdo jsou de facto vyňati z přestupkové odpovědnosti, alespoň tedy pokud jde o hmotněprávní exempci ve smyslu ukládání trestů, protože de facto oni mají jedinou možnost být potrestáni výtkou. Tam, kde jiným občanům, poslancům, senátorům také, hrozí mnohatisícové pokuty, zákazy řízení atd., tak tady je toliko výtka. To nelze hovořit o trestu, a proto mluvím o té exempci vlastně. Mám za to, že je zcela namístě, aby členové Ústavního soudu podléhali stejnému režimu, jako podléhají zákonodárci. Koneckonců tento režim je od 30. března 2002 v účinnosti a myslím si, že je s ním dobrá zkušenost, že nejsou proti němu žádné výhrady atd. Domnívám se tedy, že by bylo dobré, aby totéž platilo i pro ústavní soudce. Proto vás prosím, abyste tento zákon posoudili příznivě a propustili ho do dalšího čtení. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní senátorko. Paní senátorka je předsedkyní stálé komise pro Ústavu a my už máme také svoji vlastní předsedkyni komise pro Ústavu, paní poslankyni Valachovou, které tímto dávám slovo, aby se vyjádřila k tomuto tisku jako zpravodajka. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi se krátce vyjádřit k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o Ústavním soudu ve znění pozdějších předpisů a zákon odpovědnosti za přestupky. To podstatné tady zaznělo z úst předkladatele. Možná jenom tedy zdůraznění, že daný návrh nám byl doručen 13. prosince 2017, to znamená už před drahnou dobou. Principiálně jde o věc, která odpovídá jiným podobným úpravám v rámci právního řádu. Zkrátka není důvod pro to, aby zde existovala nadále nerovnost mezi soudci Ústavního soudu a ostatními občany, když chrání soudce Ústavního soudu před stíháním za přestupek v kárném řízení před Ústavním soudem, neumožňuje uložit soudci za přestupek jinou sankci než výtku. A nabízí se zde paralela, kterou právě předkladatelé a Senát nabízejí, to znamená vlastně podobně tak, jak to platí směrem k poslancům a senátorům, umožnit tedy i v uvozovkách trestání nebo sankcionování jako v klasickém přestupkovém řízení. To znamená, za mne rozhodně tento návrh by měl získat podporu a měl by být propuštěn do dalšího čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní zpravodajko. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení, v tuto chvíli žádná písemná přihláška podána nebyla. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Paní zpravodajka také nemá zájem o závěrečné slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP