(15.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Otevírám bod

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu
vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům
některých bytových družstev a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 56/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan vicepremiér Richard Brabec. Poprosím o klid v sále, abyste případné své diskuse přenesli do předsálí. Dívám se na svou pravou stranu, nerad bych jmenoval. Pane senátore, jestli je možnost si třeba tu diskusi ukončit v předsálí. Já vám děkuji. Ostatní nechť se usadí.

Pane vicepremiére, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já doufám, že tady někdo zbude, a když tak to budu přenášet do předsálí.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl bod, který se týká Ministerstva pro místní rozvoj paní kolegyně Dostálové, ale z důvodu její nemoci a díky vaší vstřícnosti mohu tento návrh přednést.

Jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev. Návrh novely zákona byl iniciován zástupci družstevních svazů. Ti poukazovali na problémy, které vznikly v souvislosti s přijetím nové právní úpravy v roce 2013, kdy zákon č. 311/2013 Sb. nepamatoval na vznik společenství vlastníků jednotek v těch případech, kdy podíl bytových družstev poklesl před účinností zákona pod jednu polovinu, avšak nepoklesl pod jednu čtvrtinu.

Ke změně podmínek pro vznik společenství vlastníků jednotek došlo v rámci projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně, kdy byl přijat pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj na schůzi 11. června 2013, a podle kterého byl povinný vznik společenství vlastníků jednotek vázán na snížení podílu bytových družstev na společných částech domu namísto původně stanovené jedné čtvrtiny na jednu polovinu. Smyslem návrhu novely zákona je tedy novelizovat ustanovení o odloženém založení a vzniku společenství vlastníků jednotek v případě těch bytových družstev, na která se tento zvláštní zákon vztahuje. Jedná se o bytová družstva bývalého typu lidové bytové družstvo, stavební bytové družstvo, pokud tato družstva vykonávala ke dni 1. 7. 2000 správu domů podle zákona o vlastnictví bytů, tedy na případy, kdy tato družstva vydala prohlášení o rozdělení domů na jednotky před 1. 7. 2000.

V současné době rejstříkové soudy odmítají zápisy společenství založených na popud těchto družstev analogicky podle § 24 zákona v těch případech, kdy podíl bytového družstva klesl před přijetím zákona č. 311/2013 Sb. na méně než jednu polovinu, ale neklesl pod jednu čtvrtinu. V těchto případech, na které zákon č. 311/2013 Sb. výslovně nepamatuje, vyžadují soudy podle § 1200 odst. 1 občanského zákoníku, který platí podpůrně, souhlas všech vlastníků. To je však kvorum nedosažitelné v domech s nadpoloviční většinou bytů převedených do vlastnictví před nabytím účinnosti zákona č. 311/2013 Sb. Často se jedná o větší panelové domy. V domech tak nemůže vzniknout společenství a katastrální úřady blokují jakékoli převody jednotek, což je v případě těchto družstev, která mají často povinnost převodu bytů přímo ze zákona, naprosto nežádoucí stav.

Cílem navrhované úpravy tedy je: odstranit věcnou chybu dosavadního znění ve vztahu mezi § 24 odst. 2 a § 24 odst. 5 tak, aby bylo zřejmé, že k odloženému založení a vzniku společenství vlastníků jednotek má dojít po snížení spoluvlastnického podílu bytového družstva na společných částech domu pod jednu polovinu postupem podle § 24; dále, vztáhnout právní úpravu podle § 24 také na ta bytová družstva, u nichž se spoluvlastnický podíl na společných částech domu snížil na méně než jednu polovinu v době přede dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku a tohoto zvláštního zákona; jasně stanovit, za jakého počtu hlasů vlastníků jednotek je shromáždění jednající podle § 24 odst. 3 způsobilé k jednání a usnášení.

Pokud by nedošlo k navrhované právní úpravě, tedy navrhovaná právní úprava by nebyla schválena, zůstala by bytová družstva s podílem vyšším než jedné čtvrtiny, avšak nižším než jedné poloviny v tzv. právním vakuu a právní nejistotě, přičemž by jim bylo ztíženo, ne-li znemožněno plnění jejich povinností.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Martin Kupka.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, rád bych také potvrdil to, že ten vládní návrh zákona skutečně odstraňuje legislativní chybu, ke které došlo, a vyplňuje legislativní vakuum, v němž se ocitla bytová družstva. Způsob, jak to činí, je velmi jednoduchý a předpokládám, že v této podobě se podaří opravdu odstranit chyby, které v tuto chvíli omezovaly bytová družstva.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra nebo zpravodaje. Vzhledem k tomu, že právě domluvili, tak není. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím, můžeme tedy přistoupit k hlasování. Už jsem přivolal kolegy z předsálí.

 

Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 87. Přihlášeno je 166 poslanců, pro 145, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. Má ještě někdo návrh na přikázání dalšímu výboru kromě ústavněprávního? Nikoho nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu organizačního výboru, o tom, aby tento návrh byl přikázán ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 88. Přihlášeno je 167 poslanců, pro 146, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

V rozpravě nezazněl ani žádný návrh na zkrácení či prodloužení lhůty k projednání, tím jsme se vypořádali s tímto bodem. Já vám děkuji a končím prvé čtení tohoto zákona.

 

Otevírám další bod pořadu této schůze, je to bod číslo

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 57/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, velmi stručně. Tento návrh je návrhem, kterým má být dosaženo implementace příslušné evropské směrnice, kterou se zavádí tzv. evropský vyšetřovací příkaz. Nutno říci, že ta implementační lhůta již uplynula 22. května 2017, jsme tedy v poměrně velkém zpoždění. Výjimečně za to nemůže Ministerstvo spravedlnosti, ale volby, které návrh, který již byl ve Sněmovně, nepropustily k finálnímu projednání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP