(13.00 hodin)
(pokračuje Rozvoral)

Co mě na projednávání této žádosti o vydání překvapilo a co považuji za skandální, je to, že nám do současné doby nebyla poskytnuta zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům, OLAF, v úředním překladu do českého jazyka. Je součástí spisu a nechápu, proč to policii trvá tak dlouhou dobu.

Chtěl bych tady také dementovat vyjádření některých kolegů na půdě Sněmovny a v médiích, kteří prohlašovali nepravdu, když komentovali hlasování ve výboru ohledně termínu poslední schůze mandátového a imunitního výboru, o kterém jsme hlasovali minulý týden v úterý. Pan Michálek a paní Němcová několikrát řekli, že termín poslední schůze výboru prohlasovali poslanci ANO společně s poslanci SPD. Není to pravda, jelikož já osobně jsem hlasoval pro návrh jednoho z kolegů, který minulý týden navrhoval termín schůze mandátového a imunitního výboru do šesti dnů od úředního překladu zprávy OLAF do českého jazyka. K ostatním termínům jsem se zdržel. Takže to jen na upřesněnou ke lžím již zmiňovaných kolegů směrem k SPD.

Závěrem mi dovolte sdělit stanovisko poslaneckého klubu SPD k žádosti Policie České republiky k vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Z důvodu velkých nesrovnalostí v žádosti o dotaci a její částečné netransparentnosti je potřeba, aby se celá kauza řádně a objektivně prošetřila, což mohou provést pouze orgány činné v trestním řízení a popřípadě nezávislý soud. Proto jsme s kolegou Roznerem doporučili poslaneckému klubu SPD hlasovat pro vydání obou poslanců a stejně jsme oba hlasovali i na mandátovém a imunitním výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Rozvoralovi a poprosím o další vystoupení ve všeobecné rozpravě. Přihlášeného mám pana poslance Roznera. Jinak přeji hezké odpoledne.

 

Poslanec Miloslav Rozner: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jednání Sněmovny, které se týká vydání nebo nevydání kolegů Babiše a Faltýnka, ukončí, jak věřím, dlouhé spekulace, které tento případ v posledních týdnech provázejí. Spekuluje se o různých dohodách mezi SPD, KSČM a ANO. Spekuluje se o obstrukcích a dalších nesmyslech. Nechci zde sám spekulovat, ale přesto je nutné zmínit dvě zásadní okolnosti, které jako člen mandátového a imunitního výboru vnímám.

Za prvé je třeba prošetřit, jak se stalo, že peníze určené malému a střednímu podnikání nakonec skončily v rukou firmy, která rozhodně malým či středním podnikatelem není. V této souvislosti je třeba prošetřit dle mého soudu i odpovědnost těch, kteří dotaci přidělovali a její realizaci kontrolovali.

Za druhé bohužel musím říci, že politický tanec a některé okolnosti kolem procesu vydávání nebo nevydávání obou kolegů bohužel zpolitizovaly celou věc a vytváří atmosféru, která je na škodu k úplnému došetření této kauzy. To, jak je do kauzy zabroušen pan kolega Kalousek (smích a potlesk z levé části sálu a částečně z pravé), politizaci... Tak ještě jednou. To, jak je do kauzy zabroušen pan kolega Kalousek, politizaci kauzy pouze nahrává.

Stejně jako celý klub SPD budu hlasovat pro vydání obou kolegů. Pevně věřím, že další šetření orgánů činných v trestním řízení přinese výsledky, které budou objektivní a přispějí k ukončení kauzy. Ukončení bez zbytečného politického cirkusu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Roznerovi a dalšího v pořadí mám přihlášeného pana poslance Jakuba Michálka, připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dnes projednáváme žádost Policie České republiky, ve které jsou poslanci Babiš a Faltýnek obviněni z toho, že se měli dopustit dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie, zjednodušeně řečeno tím, že zorganizovali nebo pomohli tomu, že z Evropské unie byla vylákána dotace pro malé a střední podniky a následně - ačkoliv tedy ta společnost, kterou vlastnil Andrej Babiš, byla velkým podnikem, Agrofertem, která vlastní spoustu a spoustu miliard - a následně Andrej Babiš měl převést tuto společnosti na svoje děti, tyto děti ji měly spravovat, ačkoliv se Andrej Babiš nadále choval jako vlastník, a po uplynutí doby udržitelnosti projektu, která je stanovena nařízením Evropské unie na pět let, byla převedena společnost zpátky do Agrofertu. Takže to je podstatou té žádosti, kterou dnes projednáváme.

Klub Pirátů vždycky vycházel z toho, že všichni občané jsou si rovni před zákonem, že tady máme právní stát. A imunita je výjimka z tohoto pravidla, která má své zvláštní předpoklady. Proto taky jednací řád Poslanecké sněmovny mluví o tom, že se mají posuzovat podmínky v imunitních věcech při tomto našem jednání. Čili nemá smysl tady spekulovat o tom, kdo je vinen či nevinen, má smysl se podívat na to, jestli jsou tady určitá podezření pro to, že byla např. zneužita policie proti poslancům tak, aby byli zbaveni mandátu nebo nějakým způsobem poškozeni.

Nyní bych se vrátil k tomu skutku, ke kterému mělo dojít, abychom si připomněli, co je to jednání, které je předmětem, jednání, dejme tomu, podezřelých z trestného činu, o kterém dnes jednáme na plénu Poslanecké sněmovny.

V roce 2006 bylo vydáno nařízení o strukturálních fondech. V roce 2007 - a teď čerpám z veřejně dostupného článku Mladé fronty Dnes, kterou vlastní Andrej Babiš prostřednictvím svěřeneckého fondu, takže určitě není namístě zpochybňovat ty informace tam uvedené. V roce 2007 společnost ZZN AGRO Pelhřimov spadající pod holding Agrofert Andreje Babiše rozhoduje o vydání tzv. anonymních akcií. Tímto krokem skrývá svou dosud průhlednou vlastnickou strukturu. Někdy v roce 2008 se pak firma přejmenovává na Čapí hnízdo a všude tam vystupují ve statutárních orgánech buď právníci Agrofertu, dodavatelé Agrofertu, nebo příbuzní Andreje Babiše. Následně tedy získává dotaci a v roce 2014, jakmile uplyne pětiletá lhůta, po kterou se kontroluje dodržení podmínek udělení dotace, se ta společnost vrací zpátky do Imoby, takže pod křídla Andreje Babiše.

Chtěl jsem se věnovat několika nepravdivým nebo zavádějícím informacím, které podle mého názoru zazněly ve vystoupení pana premiéra.

Pan premiér říká, že ve zprávě OLAFu není ani slovo o podvodu. Já jsem si vytiskl ze serveru Aktuálně cz, který tedy vlastní pan Bakala, nicméně jsem si to ověřil i v té původní zprávě, kterou jsem měl možnost si přečíst, takže je to jedno, že ji vlastní pan Bakala, protože to je zkrátka tam napsáno, tak tam se ve zprávě OLAFu uvádí: Vyšetřování OLAFu dospělo k závěru, že rodinné vazby mezi osobami zapojenými do vlastnictví farmy Čapí hnízdo, a. s., a Agrofert holding, a. s., se zdají být takové, že poskytly těmto osobám příležitost působit společně za účelem ovlivnění obchodních rozhodnutí dotčených podniků, což znemožňuje, aby na tyto podniky bylo nahlíženo jako na ekonomicky nezávislé subjekty. Tyto dva podniky lze považovat za propojené v rámci příslušných právních předpisů. Teď je výpustka. Tato porušení legislativy mohou zakládat podstatu pro soudní řízení na základě příslušných opatření českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie. - Takže tolik zpráva, citace ze zprávy OLAFu. Není pravda, jak říkal pan premiér, že by se nemluvilo v té zprávě o podvodu.

Za druhé. Pan premiér se odvolával na to, že teprve v důsledku judikatury bylo to jednání, které je mu policejním orgánem vytýkáno, hodnoceno jako dotační podvod. Tady bych se chtěl odkázat na článek tři doporučení Evropské komise k definici malých a středních podniků. Tam se vysvětluje, že pro účely výpočtu je potřeba se podívat, co je tzv. nezávislým podnikem. Jestli bylo Čapí hnízdo nezávislým podnikem. V doporučení se výslovně říká, že nezávislým podnikem nebyl podnik, který byl tzv. partnerský nebo který byl propojený. Andrej Babiš zde sám uvedl, že existovalo partnerství, dokonce strategické partnerství mezi Čapím hnízdem a Agrofertem.

A také zde máme propojení skrze skupinu osob, jak už uvedl OLAF, a to skrze příbuzenské vztahy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP