(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 4. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Poprosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o náhradní kartu. Pan místopředseda Hamáček hlasuje s náhradní kartou číslo 2.

Sděluji, že o omluvení své účasti požádali tito poslanci: pan Martin Jiránek do 15.30 z pracovních důvodů. Z členů vlády není omluven nikdo.

Náhradní karta číslo 4 - pan poslanec Pávek.

Nejdříve vás tedy seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme zařadit do programu schůze nový bod, a to Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD, a navrhujeme tento postup. Jako první dva body jednání projednat přerušený bod č. 22, což je volba předsedů stálých komisí, a nový bod, který jsem právě zmínil, volba předsedy vyšetřovací komise k OKD.

Dále bychom projednávali již pevně zařazené body 4, 5, 6, 7, 8 a 9, sněmovní tisky 2, 3, 8, 9, 25 a 26.

Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení, má návrh na změnu schváleného pořadu 4. schůze. Mám zde písemnou přihlášku pana poslance Leo Luzara, kterému tímto dávám slovo. Já vás poprosím, vážené kolegyně, vážení kolegové, abyste se již usadili na svých místech a ztišili své hovory, abychom slyšeli přesně návrh pana poslance Luzara. Ještě jednou děkuji za klid v sále.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, již na minulé schůzi jsem požadoval a prosil vás, abychom zařadili na program jednání informaci vlády o průběhu vyjednávání tzv. Dublinských protokolů, tzv. Dublinu IV. Bohužel jsme v rámci hlasování s mým návrhem neuspěli. KSČM proto opakuje tento návrh a prosí, aby na každých dalších schůzích byla tato informativní zpráva vlády zařazena.

Vzhledem ale k tomu, že dnes máme na pořadu rozpočet, a dle pozměňovacích návrhů je tento rozpočet docela náročný, rozhodli jsme se požádat o zařazení tohoto bodu na 16. 1. 2018 jako první bod nové schůze, kdy při vyhlášení programu zopakuji tento návrh. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o přednesení nějakého návrhu na změnu schváleného pořadu 4. schůze. Není-li tomu tak, tak přistoupíme k hlasování s tím, že pan kolega Luzar byl už upozorněn na to, že 16. 1. 2018 bude probíhat jiná schůze. Budeme hlasovat při jejím zahájení o pořadu schůze vůbec v celém jeho rozsahu a tam bude namístě zařadit tento bod, případně požádat organizační výbor o zařazení tohoto bodu. Já si myslím, že v tuto chvíli je jeho návrh nehlasovatelný. Tak jestli si to s panem kolegou poslancem... On mě asi neslyší... Mlčeti znamená souhlas.

Pan poslanec Mašek hlasuje s náhradní kartou číslo 3 a pan kolega poslanec Pražák s náhradní kartou číslo 7.

Nyní navrhuji, abychom o návrzích, které jsem přednesl z grémia, hlasovali jedním hlasováním a poté tedy schválili pořad schůze ve znění schválených změn.

 

Budeme hlasovat o návrhu grémia.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 40. Přihlášeno 174, pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat. Výborně.

 

A nyní budeme hlasovat o pořadu schůze ve znění změny schválené z grémia. Ne, nemusíme, ok. Omlouvám se. Nejsme na začátku.

 

Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice. A já tedy v souladu s návrhem z grémia budu pokračovat bodem

 

22.
Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny

Tento bod byl přerušen v pátek 15. 12. 2017. Rozprava toho bodu byla ukončena. Poprosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nás provedl dalším postupem v tomto bodu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Vážení členové vlády, pane předsedající, kolegyně, kolegové, já vám také přeji dobré odpoledne a přicházím s volebními body. Slibuji, že ta procedura, nebo moje představení bude co nejstručnější, abychom zabrali co nejméně času, který je dnes určen pro třetí čtení státního rozpočtu.

Tak jako bylo navrženo z grémia, jak jsme před malou chvílí odhlasovali, prvním z těch dvou volebních bodů je bod č. 22, Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny, a poté tedy bude ještě jeden volební bod. V obou případech volby proběhnou tajným způsobem. V tuto chvíli už ve Státních aktech je vše připraveno.

My jsme minulý týden v pátek uskutečnili v tom volebním maratonu... Jednu z voleb nebo jedna z těch voleb, kterou jsme uskutečnili, nebyla tzv. úspěšná. Byla to první volba, první kolo předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tady v té volbě byl jediným kandidátem pan poslanec Zdeněk Ondráček, navržen za KSČM. V prvním kole získal 85 hlasů a potřebný počet ke zvolení byl 94 hlasů.

Do druhého kola tedy opět postoupil jediný kandidát - pan poslanec Ondráček - a za malou chvíli proběhne v tomto případě tedy druhé kolo té první volby. Tak.

Ve stejném bodu máme pro vás připravený ještě návrh na volbu předsedy stálé komise Sněmovny pro Ústavu ČR. Byla to ta dodatečná nominace od kolegů ze sociální demokracie. My jsme na volební komisi přijali usnesení č. 37 per rollam a je tam jediný návrh, který tedy koresponduje i s těmi politickými dohodami. Nominována a navržena je paní poslankyně Kateřina Valachová.

Vzhledem k tomu, že v prvním případě se jedná o druhé kolo volby a v tomto případě o jednu nominaci, tak jsme vám to usnesení již nerozdávali, ale všechny kluby ho mají k dispozici.

A ještě připomenu, podle jednacího řádu se předsedové komisí volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Nyní prosím, pane předsedající, o přerušení projednávání tohoto bodu a otevření dalšího volebního bodu. To bude zmiňovaná komise k OKD. Pouze u tohoto bodu upozorňuji, pokud by někdo chtěl vystoupit v rozpravě, že byla ukončena. Musel by tu rozpravu opět otevřít někdo ze členů vlády.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo, a samozřejmě vám vyhovím. Přerušuji bod č. 22.

 

Otevírám nově zařazený bod

 

34.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD

Poprosím vás, abyste pokračoval vaším slovem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP