(9.20 hodin)

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane předsedo. Procedura nebude složitá. Vzhledem k tomu, že nebyly načteny legislativně technické úpravy, tak o nich nebudeme hlasovat. To znamená, první hlasování bude o pozměňovacím návrhu evidovaném pod písmenem A. Jde o ten návrh vzešlý z usnesení výboru pro sociální politiku, je to zrušení navrhované povinnosti a oprávnění porodní asistence. Dalším hlasováním bude bod B1, to je pozměňovací návrh kolegyně Jany Hnykové. Jedná se o provádění výplaty důchodů prostřednictvím zařízení sociálních služeb klientům tam umístěným. Další hlasování bude o bodu B2 a B3 společně, je to jakýsi variantní návrh paní kolegyně Hnykové k tomu B1. Další hlasování bude o bodu C1. Jedná se o ten rozsáhlý pozměňovací návrh pana poslance Běhounka spojený se zavedením tzv. elektronických neschopenek. Další hlasování bude o bodu C2, to je opět návrh pana Běhounka a ten se týká tzv. zvláštních postupů v souvislosti s utajením činnosti bezpečnostních sborů v souvislosti s tím předchozím pozměňovacím návrhem. Další hlasování pak bude o bodech společně D1, D2 a D3. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Zavadila spojený se zvýšením nemocenského. A poslední hlasování bude o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k návrhu procedury. Pokud ne, tak o tom návrhu nechám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 42, přihlášeno je 153, pro 150, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy přikročit k hlasování o jednotlivých návrzích. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Takže první hlasování bude hlasování o pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru pod bodem A. (Předsedající: Stanovisko výboru prosím.) Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 43, přihlášeno je 155, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Další hlasování bude o bodu B1, to je pozměňovací návrh paní kolegyně Jany Hnykové. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 44, přihlášeno je 157, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Další hlasování bude o bodu B2 a B3, to je jakýsi variantní návrh paní kolegyně Hnykové. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 45, přihlášeno je 157, pro 18, proti 60. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Další hlasování bude o bodu C1. Jedná se o ten rozsáhlý pozměňovací návrh pana poslance Běhounka. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 46, přihlášeno je 158, pro 121, proti 28. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Dalším hlasováním bude hlasování o bodu C2, to je ta druhá část pozměňovacího návrhu pana poslance Běhounka a stanovisko garančního výboru bylo doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 47, přihlášeno je 158, pro 119, proti 31. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Tak a dalším hlasování bude o bodech D1, D2, D3 společně. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Zavadila zvyšující nemocenskou. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 48, přihlášeno je 158, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já mám za to, pane zpravodaji, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Je tomu tak?

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Ano, můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: V tom případě přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 926, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Prosím stanoviska. (Ministryně souhlasí.) Rozumím, děkuji za stanovisko paní ministryně.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 49, přihlášeno je 159, pro 123, proti 2. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji a děkuji i paní ministryni.

 

Budeme pokračovat bodem 257, což je

 

257.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 958/ - třetí čtení

Prosím pana ministra obrany a zpravodaje garančního výboru, kterým je výbor pro obranu, pana poslance Kádnera. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 958/3, ten byl doručen 27. dubna 2017 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 958/4.

Já se zeptám pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Já si dovolím jenom několika větami připomenout ten materiál, který už byl představen v rámci prvního i druhého čtení, a jen tedy pro určité osvěžení dodám, že návrh reaguje na aplikační praxi související s rozsáhlou novelou zákona o vojácích z povolání, která začala platit 1. července 2015, a obsahuje zejména upřesnění některých podmínek nároků vojáků za účelem jednoznačného výkladu nebo zjednodušení především personální administrativy. Návrh byl opakovaně a velmi podrobně diskutován na jednání výboru pro obranu a výsledkem je komplexní pozměňovací návrh, který jistě přispěje ke zkvalitnění předloženého materiálu. Rád bych tedy touto cestou poslancům výboru poděkoval. Věřím, že předložený návrh podpoříte.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu. Pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, s ohledem na zákon, který se tady bude projednávat, si dovolím se vrátit k pozměňovacímu návrhu D1 až D3, který předložila paní poslankyně Nohavová, týkajícímu se výsluhových náležitostí. Já bych chtěl vysvětlit, proč nebudu hlasovat pro ten pozměňovací návrh D1 až D3.

Ten bod D1, nebo pozměňovací návrh zařazený pod bodem D1 říká, že § 134 by měl znít asi takto: Při souběhu nároků na výsluhový příspěvek s nárokem na invalidní důchod anebo starobní důchod náleží oprávněnému podle jeho volby buď příspěvek, nebo důchod. Ode dne přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu výsluhový příspěvek nenáleží. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP