(9.30 hodin)
(pokračuje Chalupa)

Stanovisko, které k tomu zaujímám, to negativní, vyplývá i z hodnocení, tak jak jsem to vydiskutoval s Ministerstvem obrany, kdy v podstatě tento návrh říká, že jeho cílem je vlastně udělat z výsluhového příspěvku důchod. Předkladatelka návrhu podle mého názoru nesprávně v odůvodnění odkazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004, neboť zvláštní systémy dávek, kterými členské země Evropské unie zabezpečují své příslušníky ozbrojených sil po skončení služebního poměru v podobném systému jako v České republice, nejsou dávkami důchodovými a v žádném případě nepodléhají koordinačním předpisům Evropské unie.

Důchodové nároky pojištěnců, a tedy i vojáků, jsou v České republice upraveny zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a nelze je omezovat či měnit zákonem č. 221/1999 Sb. Na obecný důchodový systém navazuje zabezpečení vojáků zvláštním systémem výsluhových náležitostí podle zákona o vojácích z povolání tak, aby po vzniku nároku na důchod nedošlo k zásadnímu snížení životní úrovně vojáka. Z tohoto důvodu tento návrh pod bodem D1 doporučuji nepodpořit.

K pozměňovacímu návrhu pod označením D2. Tam se říká, že pod § 137 by mělo být: Výsluhový příspěvek se zvyšuje stejným způsobem a ve stejných termínech jako procentní výměra důchodu z důchodového pojištění podle zvláštních předpisů o zvyšování důchodů. Cílem návrhu, tak jak je předložen, je valorizace výsluhového příspěvku v plném rozsahu jako důchod.

Tady chci podotknout, že dnes je výsluhový příspěvek valorizován ve výši 1/2 valorizace důchodu, což odpovídá charakteru této dávky. Důchod se vypočítá z vyměřovacích základů pojištěnce z období od roku 1986, které podléhají významné redukci. Výše výsluhového příspěvku se stanoví zcela jinak než důchody - ze služebních platů vojáka poskytovaných za předchozích pět kalendářních roků přede dnem skončení služebního poměru - a redukci nepodléhají. To je důvod, proč ani tento návrh pod bodem D2 nedoporučuji schválit.

K poslednímu pozměňovacímu návrhu pod bodem D3. Je navrhován takto: pod § 159 Promlčený zánik práv a nároků odst. 2 je navržen takto: Nárok na náhradu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby, za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby, náhradu na výživu pozůstalých a výsluhový příspěvek se nepromlčují. Nároky na jednotlivá plnění, která z nich vyplývají, se však promlčují ve lhůtách stanovených v § 161. U nároku na výsluhový příspěvek se postupuje v souladu s § 56 odst. 1 písmeno b) zákona č. 155/1995 Sb.

Cílem návrhu takto předloženého je, aby se u výsluhového příspěvku postupovalo podle § 56 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. K tomu podotýkám, že současné ustanovení § 142 odst. 4 zákona 221/1991 Sb. stanoví, že není-li v části 8, která se týká výsluhových náležitostí, stanoveno jinak, řídí se organizace a řízení o výsluhových náležitostech a jejich výplata ustanoveními zvláštních právních předpisů o organizaci a řízení ve věcech důchodového pojištění a výplatě dávek důchodového pojištění. Ustanovení § 55 a § 56 zákona č. 155/1995 Sb. se na výsluhové náležitosti upravené zákonem č. 221/1999 Sb. vždy vztahovala a vztahuje. Současné ustanovení § 159 bylo na výsluhový příspěvek z důvodu kolize s výše uvedeným ustanovením § 142 odst. 4 neaplikovatelné. Kolize těchto dvou ustanovení je již vyřešena pozměňovacím návrhem, který je uveden pod bodem A14. Návrh tedy nelze podpořit.

Pokud jde o pozměňovací návrhy A až C, tam nemám problém a doporučuji tyto pozměňovací návrhy schválit a doporučuji schválit zákon jako celek. To zdůvodnění tady přednesl pan ministr. Možná že se ještě někdo do diskuze přihlásí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem na výboru pro obranu kladla celou řadu dotazů, na které jsem bohužel nedostala odpověď. Žádala jsem jak pana ministra, tak pana státního tajemníka, abych se dozvěděla, a všichni kolegové se mnou, jaké rozpočtové náklady tato změna - proti které nic nenamítám, protože ano, pokud se máme snažit o to, abychom stabilizovali bezpečnostní sbory, měli bychom dorovnávat finanční prostředky i u sborů ozbrojených.

Ale já jsem na stejnou věc poukazovala jak u Policie České republiky a u hasičů, kde se právě diskutovala ta otázka přesčasů... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Chtěl bych požádat Sněmovnu o klid, diskuzní hloučky prosím do předsálí, jak vpravo, tak vlevo. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Kde se diskutovala otázka těch přesčasů, těch 150 hodin, ve vazbě na následnou kompenzaci. Nic proti té kompenzaci, ale chtěla bych se zeptat, co bude dělat... Pane předsedo, to se opravdu nedá...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak já prosím hlouček vlevo...

 

Poslankyně Jana Černochová: Já prosím o deset minut přestávku na jednání klubu ODS!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To by měl asi navrhovat předseda klubu, pokud se nepletu.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano, pan předseda klubu to navrhne, protože pokud tady projednáváme velmi vážný zákon, je to zákon 221, pokud se ta Sněmovna nezklidní (ohlas v sále, hluk se vystupňoval), tak prosím, aby se skutečně tady zjednal pořádek, anebo prosím pana předsedu, aby vzal desetiminutovou pauzu!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana předsedu ODS. (Poslanec Stanjura přichází k řečništi. Potlesk.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To je popularita! Ještě jsem nic neřekl, a už mi tleskáte. Děkuji vám. Člověk si toho cení, nestává se to každý den.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím o klid, aby pan předseda mohl něco navrhnout.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych hlavně očekával, že ministr obrany bude chtít, aby se ten zákon důstojně doprojednal, ale jako obvykle mlčí. A pokud tady padají závažné dotazy a komentáře, tak je škoda, že je neposloucháte. Já vím, že vám je to jedno, že spěcháte, ale není kam spěchat.

Já věřím, že pan předseda zjedná pořádek a bude tady klid a má kolegyně bude moci v důstojné atmosféře dokončit své vystoupení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Paní poslankyně Černochová. A já prosím sněmovnu o klid. A pokud nebudu úspěšný, budu jednotlivé hlučící poslance jmenovat a jejich jména zůstanou na věky ve stenozáznamech. (Smích a potlesk v sále.)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Takže já zopakuji ty otázky, které jsem měla na výboru, na které mi byla slibována odpověď buďto od pana ministra, nebo od pana státního tajemníka a které jsem nedostala. Týkaly se tedy těch přesčasových hodin.

Stejně u Ministerstva vnitra, u služebního zákona, který tady budeme projednávat příští týden,ta otázka je úplně stejná: Kde resort Ministerstva obrany na to vezme finanční prostředky, když v rozpočtu se zatím s tímto navýšením, nebo resp. s kompenzací těchto 150 hodin nepočítá? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP