(17.30 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dne 1. února 2017 jste svým hlasováním vrátili tento návrh zákona zpět do druhého čtení a poskytli jste prostor Ministerstvu dopravy a Ministerstvu obrany k tomu, aby se pokusila nalézt shodu na konečné podobě právní úpravy provozování letišť a vypořádání majetkových vztahů na letištích. Z jednání vyplynulo, že nalezené (nalezení?) vzájemně konsenzuální řešení právní úpravy je možné pouze v delším časovém horizontu, a nikoliv pod časovým tlakem. Zároveň byla potvrzena dohoda, kterou jsem uzavřel s ministrem obrany, že žádná ze stran nepodpoří žádný pozměňovací návrh směřující do právní úpravy provozování letišť.

Nad rámec uvedeného si vás dovolím rovněž informovat o skutečnosti, že došlo k tomu, že sněmovní tisk 929, což je vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, předstihl v projednávání zákon o civilním letectví, na který však obsahově a legislativně technicky navazuje. Z toho důvodu je potřeba provést odpovídající legislativně technické úpravy. Ty Ministerstvo dopravy zpracovalo do souboru pozměňovacích návrhů společně s pozměňovacími návrhy, k nimž při předchozím projednávání vládního návrhu zaujalo jak Ministerstvo dopravy, tak i garanční hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu souhlasné doporučující stanovisko, a s pozměňovacím návrhem upravujícím ustanovení o účinnosti vládního návrhu zákona.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, na závěr mi dovolte opětovně zdůraznit, že předložený návrh zákona má především adaptační charakter, a to ve vztahu hned k několika přímo použitelným předpisům Evropské unie, a chtěl bych vás proto požádat o projednání tohoto tisku ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji panu ministrovi dopravy Danu Ťokovi a ptám se, jestli pan zpravodaj hospodářského výboru poslanec Václav Snopek má také zájem o slovo. Pane zpravodaji? Máte slovo.

 

Poslanec Václav Snopek: Dámy a pánové, tento návrh zákona projednáváme ve Sněmovně prakticky jeden rok. Jsem rád, že jsme se dostali do druhého čtení a našli shodu na tom, jak by měl zákon vypadat. Já pouze doplním některé informace. Tím, že jsme zákon projednávali hodně dlouho, byli jsme nuceni reagovat na změny, které přicházejí jak z Evropy, tak i v našem právním řádu, a všechny tyto změny jsou zachyceny v jakémsi komplexním pozměňujícím návrhu, který vychází z návrhu hospodářského výboru a minulý týden projednávaného sněmovního tisku 929. Přihlásím se potom do podrobné rozpravy, abych se přihlásil k tomu pozměňujícímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Do podrobné rozpravy, pane zpravodaji. (Ano.) Dobře.

Než otevřu obecnou rozpravu, ještě přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 18.45 hodin z osobních důvodů pan poslanec Jiří Štětina, od 18 hodin do konce jednacího dne paní poslankyně Vlasta Bohdalová a pan poslanec Ivan Gabal od 17.10 hodin do konce jednacího dne.

Nyní máme vystoupení s přednostním právem pana poslance Marka Černocha v rozpravě. Připraví se pan kolega Adamec. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: (Vystupuje v pilotní uniformě.) Hezké odpoledne dámy a pánové. Děkuji za slovo. Já před vás ještě jednou předstupuji nejenom za dopravní piloty, ale za každého, kdo chce létat bezpečně. Jak už bylo řečeno, tento zákon zde leží více než rok. Během posledních let velmi rychle narůstá letecká doprava a myslím, že je potřeba opravdu zpřísnit a zpřesnit hlavně parametry, tak abychom byli schopni držet krok s rozvojem letecké dopravy a zároveň byla dodržena bezpečnost leteckého provozu.

Myslím, že ze své praxe z kokpitu 737 můžu opravdu zcela vážně říct, že pověst českých pilotů, českých řídících letového provozu, leteckého personálu jako takového je nejenom u nás, ale ve světě na velmi vysoké úrovni. Je velmi oceňována. Když jsem učil tehdy ještě budoucí dopravní piloty, kteří dnes létají u velkých renomovaných aerolinek ve světě, tak musím říct, že zpětná vazba, pohled na české piloty a české letectví je opravdu velmi vysoký.

Takže v této chvíli jsem rád a chci vám poděkovat za to, že jste hlasovali pro zařazení tohoto návrhu zákona. Myslím, že ty odborné parametry zde už byly řečeny, a chtěl bych vás poprosit o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Antonín Seďa, který je přihlášen elektronicky, takže má přednost před kolegou Adamcem. Kolega Adamec se připravuje. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, omlouvám se, že trošku zdržím, ale nechci tady opětovně opakovat celou peripetii legislativního procesu novely zákona o civilním letectví, nicméně musím zdůraznit, že jako poslanec, který má chránit majetek státu, nemohu souhlasit s navrhovanou nulovou variantou novely zákona. Mrzí mě, že se ministerstva nedohodla, protože navrhovaná nulová varianta odsune tento problém donekonečna.

Zároveň se chci důrazně ohradit vůči řadě tvrzení z minulosti, která se nezakládají na pravdě. Mohl bych tady a teď ukázat, kdo a jakým způsobem lobboval za provozovatele včetně vyvlastnění pozemků na úkor státu či obcí. Mnou opakovaně navrhované pozměňující návrhy pouze upřesňují definici dráhy a letiště samotného, upravují nedokonalou aplikaci v praxi a umožňují Úřadu pro civilní letectví konat v zájmu zachování letišť. Zároveň ochraňují vlastnická práva majitelů pozemků daná platnou Ústavou České republiky. Také chci zdůraznit, že žádnému letišti nehrozí zánik, protože k tomu je nutný souhlas právě Úřadu pro civilní letectví.

Je pro mne zarážející, že Ministerstvo dopravy, potažmo Úřad pro civilní letectví má přehled o majetkových poměrech na 65 letištích z celkového počtu 95. V tomto počtu nejsou zahrnuta čtyři vojenská letiště.

Výbor pro obranu vyzval Ministerstvo obrany k doložení situace ve vojenských letištích a záložních plochách a zde se ukázaly dlouholeté a dnes soudně řešené problémy na letišti Plzeň-Líně. Taktéž existují závažné problémy na letišti v Kladně a v Příbrami. Tyto problémy vyvstaly z nejasného znění zákona o civilním letectví, kdy v praxi Úřad pro civilní letectví požaduje stoprocentní vypořádání při žádosti o vydání povolení provozovateli. Problém nemá pouze stát, potažmo Ministerstvo obrany, ale i celá řada majitelů letišť včetně obcí a měst.

Závěrem chci zdůraznit, že tvrzení Ministerstva dopravy, že pozměňovací návrh nic nevyřeší a že je potřeba komplexní novela zákona, se nezakládá na pravdě. Podle mne schází ochota tohoto ministerstva problémy řešit a to mě mrzí nejvíce. Viděli jsme to při tom projednávání několikrát. A o to více mě mrzí, že letecká veřejnost již dlouho čeká na úpravy zákona, které nejsou kontroverzní, které jsou potřebné.

Závěrem chci říci, že je opravdu třeba se postavit potom ve třetím čtení k pozměňujícím návrhům odpovědně a s vědomím, že je potřeba chránit majetek státu i vlastníků pozemků. Proto předem děkuji za podporu mých pozměňujících návrhů, které načtu v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Seďovi. Kolegu Adamce požádám ještě o posečkání. Kolega Seďa vyvolal dvě faktické poznámky, a to pana poslance Ivana Pilného a pana poslance Chalupy. Nejdříve s faktickou poznámkou pan kolega Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, hospodářský výbor se tímto zákonem zabýval několikrát včetně dohadovacích řízení a nakonec dospěl k variantě, která je jediná rozumná a kompromisní, to znamená splnit původní účel zákona, to je transpozice evropské směrnice, a doplnit ho jenom o dva pozměňovací návrhy. Jeden se týkal modelů a druhý se týkal případného dalšího zaměstnávání letců a posádek. Řešit právní problémy, které vyvstávají s dvěma letišti, která se používají jako záložní, v tom zákoně prostě není možné. A pouštět se do diskuse o tom, co je letiště, co jsou letištní budovy, jak má vypadat letištní dráha, je absolutně kontraproduktivní a přineslo by to spoustu problémů.

Ten zákon, jak už tady bylo řečeno, se projednává rok a já bych se velmi přimlouval za to, aby verze hospodářského výboru, která tady byla naposledy prezentovaná, byla dodržena a žádné další pozměňovací návrhy nebyly přijímány. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivanu Pilnému. Nyní pan poslanec Chalupa také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já velmi volně navážu na svého předřečníka. Připojuji se k tomu, co tady řekl pan kolega Pilný, vaším prostřednictvím, s tím, že vás chci informovat o tom, že obě ministerstva stanovila své odborné skupiny, které teď pracují. Oba ministři se v podstatě zavázali, že problém záložních letišť bude řešen tak, aby ani obrana, ani Ministerstvo dopravy neutrpěly konečným odborným vyřešením tohoto problému. A pokud to postoupíme, myslím, že do doby třetího čtení v té věci bude jasno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP