(17.20 hodin)
(pokračuje Pilný)

Nevím také, jak se bude zacházet se systémy, které už existují, například datové schránky, jaká to bude úroveň identifikace, jaká úroveň identifikace bude u systémů, které jsou ve státní správě zavedeny, jako EET, jestli je bude potřeba změnit, nebo ne podle toho, jaký jim bude přisouzen stupeň identifikace. Z toho vyplývá, že úvahy o tom, kolik to bude stát, jsou postaveny zcela na vodě a bude potřeba se jimi daleko přesněji zabývat.

Další věc, o které se povede velká diskuze, jsou osobní údaje, protože s elektronickou identitou je spojena celá řada osobních údajů, a bude potřeba opravdu vést diskuze o tom, jaké a v jakých případech se tato data mají chránit.

Znovu tedy říkám, že jsem velice rád, že ten zákon dorazil, je potřeba ho řádně projednat a přijmout, a je zcela namístě, protože je to věc, která ovlivňuje nejen státní a veřejnou správu, ale nás všechny, kteří budou vstupovat do jakéhokoliv systému včetně komerčních, které už nějakou identifikaci mají, a jestli ji změní, nebo přijmou, je jejich věc a je také věc jejich nákladů, ale stát podle mého názoru, pokud to budeme brát vážně, to bude stát mnohem víc než odhadované náklady, které jsou ve studii RIA.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Pilnému. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Štěpán Stupčuk. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych si dovolil požádat o zkrácení lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Eviduji tento návrh. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova pana ministra a případně paní zpravodajky. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? Není tomu tak.

 

Zahajuji tedy hlasování o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 368, přihlášeno je 118 poslankyň a poslanců, pro 103, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na další výbor? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: S dopadem eHealth navrhuji zdravotní výbor.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Běhounek navrhuje zdravotní výbor. Jestliže nikdo nemá další návrh, je tady žádost o odhlášení všech. Odhlašuji vás tedy a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat návrh pan poslance Běhounka na přikázání zdravotnímu výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání zdravotnímu výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 369, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro 100, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslední hlasování je návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů, tak jak byl navržen v obecné rozpravě.

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 370, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro 82, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Lhůta k projednání byla zkrácena a návrh zákona jsme přikázali výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu a dále zdravotnímu výboru. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Pan ministr už se ale chystá k našemu dalšímu bodu, jímž je

 

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
/sněmovní tisk 1070/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede z pověření vlády pan ministr Milan Chovanec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jedná se o související návrh s předchozím bodem. Tento návrh zákona obsahuje celkem šest novel právních předpisů. Jedná se o návrh novely zákona o zpravodajských službách ČR, zákona o občanských průkazech, zákona o informačních systémech veřejné správy, zákona o správních poplatcích, zákona o základních registrech a konečně o hazardních hrách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. I tady prosím zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Věru Kovářovou, aby se ujala slova. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zákona, kterým se mění zákony související s přijetím předchozího návrhu o elektronické identifikaci, představuje soubor právních předpisů o Vojenském zpravodajství, o občanských průkazech, informačních systémech veřejné správy, správních poplatcích, o základních registrech a hazardních hrách. Tato novela je svázána se zákonem o elektronické identifikaci a jako takovou je ji nutno projednat a schválit s předešlým návrhem zákona. Vzhledem k tomu, že jsme schválili u předchozího tisku zkrácení lhůty, dovoluji si tedy navrhnout jednak propuštění do dalšího čtení a zkrácení lhůty na 30 dnů. Organizační výbor navrhl pro tento návrh výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční výbor.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Já bych si ještě jednou dovolila zopakovat návrh na zkrácení lhůty na 30 dní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Eviduji tento návrh a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Není zájem o závěrečná slova, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 371, přihlášeno je 112 poslankyň a poslanců, pro 100, proti 1. Návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Jestliže nikdo nemá návrh na další výbor... Pan poslanec Běhounek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Protože bylo řečeno, že jsou tyto zákony provázány, tak zdravotní výbor.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tu návrh na zdravotní výbor. Jestliže nikdo nemá další návrh, zahajuji hlasování o přikázání výboru pro zdravotnictví. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 372, přihlášeno je 114 poslankyň a poslanců, pro 100, proti 2. Návrh na přikázání výboru byl přijat.

 

Poslední hlasování je návrh o zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů, o kterém jsem zahájil hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 373, přihlášeno je 114 poslankyň a poslanců, pro 87, proti 4. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu, dále zdravotnímu výboru, lhůta byla zkrácena na 30 dnů. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 747/ - druhé čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr dopravy Dan Ťok, také zpravodaj hospodářského garančního výboru pan poslanec Václav Snopek. Souhlasili jsme s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Nyní se táži navrhovatele pana ministra dopravy Dana Ťoka, zda chce vystoupit v úvodu druhého čtení. Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP