(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A nyní tedy pan kolega Adamec přihlášený do obecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, tak tohohle jsem se dneska ráno přesně obával. I včera, když se za mnou zastavili úředníci Ministerstva dopravy, zda podpoříme zařazení tohoto bodu na plénum, a dneska ráno někteří další plus lobbisté právě ze stran, řekl bych, odborné veřejnosti. Obával jsem se toho, že to tady zazní. Že kolega Seďa opět přijde s majetkoprávními problémy. A tady bych chtěl říct, že vždycky u těchto případů, a nejenom u těchto případů, je ďábel skryt v detailu. A není úplně pravda to, když vyjmenuje zákonem, co je letištní plocha, co je letištní budova, že to tu situací zjednoduší a upřesní a že všichni budou spokojeni. Tady jsem zaslechl, že budou spokojena ministerstva, od kolegy Chalupy. Tak já se přiznám, že mně spokojenost ministerstev je úplně volná. Naprosto. Já potřebuju, aby byli spokojení vlastníci a provozovatelé těch letišť. A to je velký problém, toto, protože já se domnívám, že to žádný pozměňovací návrh, ve vší úctě k panu kolegovi Seďovi, nevyřeší. Já si myslím, že to je tak citlivé téma plné detailů, které prostě je opravdu velmi na hraně. A jak říkám, ďábel je skryt vždycky v tom detailu a možná ten dobrý úmysl, který tady je předkládán, tak dle mého názoru určitě, skoro stoprocentně, patří do těch nápadů, jak se říká, že i cesta do pekel je dlážděná samými dobrými nápady, a tady je to evidentní.

Já se musím přiznat, že mě to mrzí, že piloti čekají na tento návrh zákona. Já proti tomu nic nemám. Ale pokud se pustíme do majetkoprávních záležitostí kolem letišť, tak jsem tedy tvrdě proti. A prosím a žádám vás všechny, abyste prostě nereflektovali další pozměňující návrhy než ty, které přináší hospodářský výbor. A co se týká toho problému. Já to chápu. Já to chápu. Je to letitý problém. Problém neřešený. Musím ale na druhou stranu říct úplně otevřeně, tato Sněmovna ho bohužel už z časových důvodů nevyřeší a ani vyřešit nemůže při sebelepší vůli. Jsem rád, že jste ustanovili pracovní skupiny, ale je to úkol pro příští Sněmovnu, pro příští vedení ministerstev. Měl by to být úkol prioritní, protože žijeme ve státě vlastníků, nebo se o to aspoň snažíme. A myslím si, že toto by vždycky měla být priorita, aby jakákoliv lidská činnost byla takto správně podchycena. Aby práva vlastníků zůstala nedotčená a aby provozovatelé měli naprostou jasnou představu, co si mohou dovolit a co ne.

Takže dámy a pánové, i přesto, že jsem nebyl pro zařazení tohoto návrhu zákona na dnešní plénum Poslanecké sněmovny z těch důvodů, o kterých jsem říkal, pokud se dostaneme dál, tak ve třetím čtení vás opravdu důsledně žádám, hlasujme jenom pro tu minimální verzi a věřme tomu, že příští léta, příští sněmovna, příští vedení ministerstev dokážou dotáhnout do konce letitý problém, který my nevyřešíme. A kdybychom se o to pokusili, tak vám můžu říct, že to přinese spoustu bezpráví.

A ještě je možná taková poznámka. Víte, ono nikdy to není jen tak. A já jsem se o to začal zajímat a zjistil jsem, že hlavním důvodem předložených pozměňováků je problematika příbramského letiště. Je mi líto. Takhle ne!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adamcovi. Jedna faktická poznámka pana poslance Antonína Sedi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Já ke kolegům poslancům jenom tolik. Tak už to tady padlo. Tak tento zákon se tady projednává celý rok a žádná dohoda mezi oběma ministerstvy nenastala. A zásadní problém byl v tom, že v rámci legislativy na začátku tam žádný problém nebyl, ale ten problém tam dalo Ministerstvo dopravy tou svou navrhovanou úpravou. Od toho se to začalo všechno odvíjet.

A ty návrhy, které dávám jako pozměňovací, ty neřeší majetkoprávní nebo majetkové vztahy. Ty v současné době řeší soud.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ptám se, kdo dál do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Není tomu tak. Tak v tom případě otevřu podrobnou rozpravu. První je přihlášený pan poslanec Snopek a poté pan poslanec Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Václav Snopek: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který byl vložen do systému pod č. 6180 a plně odpovídá tomu, co tady bylo řečeno. Je to minimalistický návrh, který respektuje usnesení hospodářského výboru a reaguje na poslední změny v zákonech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Snopkovi. Nyní pan poslanec Seďa v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Takže já se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 6069, který jsem vložil do systému. Obsahuje čtyři pozměňovací návrhy a odůvodnění je uvedeno ve sněmovním dokumentu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní se ptám, jestli někdo ještě v podrobné rozpravě. Není tomu tak. Žádný návrh, který by byl hlasovatelný ve druhém čtení, nemáme, a mohu tedy druhé čtení ukončit. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 10.

 

Myslím, že máme na 17.45 pevně zařazený bod, a proto bod č. 171, který byl na tabuli, musím přeskočit. A máme bod č. 19. Je jím

 

19.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka a Věry Kovářové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 249/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede navrhovatelka paní poslankyně Věra Kovářová. Pan kolega Kořenek už je u stolku zpravodajů. Takže paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, předstupuji dnes před vás jako předkladatelka už docela vousatého návrhu zákona - byl předložen před téměř třemi lety -, který má za cíl reagovat na některá nesmyslná trestní stíhání komunálních a regionálních politiků, k nimž v posledních letech podle nás vinou zavádějící právní úpravy dochází. Zpravidla jde o situace, kdy obec upřednostnila určitý dlouhodobý veřejný zájem před prostou, z ekonomického pohledu krátkodobou racionalitou a následovalo trestní stíhání jejich představitelů.

Naše novela usiluje o to, aby k takovým popotahováním už nedocházelo. Do § 38 odst. 1 zákona o obcích proto vkládáme ustanovení, které zní: Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn.

Novelizované ustanovení ve svém celku by pak podle našeho přesvědčení mělo znít následovně: § 38 odst. 1. Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušení povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

Jak píšeme v důvodové zprávě, explicitním zakotvením kritéria jiného důležitého zájmu obce se otevírá prostor pro zohlednění mimoekonomických aspektů přijímaných rozhodnutí. Typickým případem je posouzení konkrétní dispozice s ohledem na její účelnost pro rozvoj obce nebo význam pro řešení sousedských vztahů. Požadavky vyplývající právě z tohoto kritéria přitom mohou být s požadavky opírajícími se o úzce ekonomicky chápaná kritéria hospodárnosti a účelnosti v rozporu, přičemž nelze rozumně tvrdit, že by druhá kritéria měla v případě územních samosprávních celků s ohledem na jejich ústavně garantovanou samosprávu převládnout.

Závěrem svého úvodního vystoupení bych na tomto místě ráda poděkovala kolegovi Kořenkovi, jehož pozměňovací návrh rozšířil původní předlohu o ustanovení týkající se rovněž hlavního města Prahy a krajů, tedy všech úrovní a typů územní samosprávy v českém právním řádu. Tento pozměňovací návrh byl schválen výborem pro veřejnou správu a má také moji podporu.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP