(15.50 hodin)

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já jsem velmi zvědavý, jak bude košatá debata k následujícímu bodu 16, když, tak jak řekl správně kolega Vondráček, už řada věcí k tomu bodu tady byla řečena. Ale nyní k té podrobné rozpravě.

Já mám v systému pozměňovací návrh, který se snaží řešit na to, na nějaké mé praktické zkušenosti. Přiznám se, že dříve než jsem se politicky angažoval, jsem se tím nijak nezabýval, ale zkušenosti, které jsme získali od osob, které nás zastupovaly ve volebních komisích, mě vedly k tomu, abych se snažil trošku nastavit nějaká pravidla, jak mají fungovat volební komise, aspoň v mezích těch, které jsou v tom pozměňovacím návrhu číslo 4498.

Je tam stanoveno to, že všichni členové se podílejí na sčítání volebních lístků, a hlavně je tam jedna pro mě zásadní věc. Že by měli všichni členové, kteří jsou ve volební komisi a sčítají lístky, pokud se vydá, jako že se samozřejmě vydá zápis volební komise s výsledky, které se potom postupují dále, nevidím důvod, proč by neměli mít zápis o tom, s jakými výsledky uzavřeli sčítání hlasů. To je druhá část mého pozměňovacího návrhu.

První část upravuje to, jak by volební komise měla fungovat a kdo je odpovědný za její činnost. Že za činnost je odpovědný nejen předseda, ale i za správnost výsledků. A to zdůvodnění, proč k tomu, které je tedy mou povinností sdělit, je takové, aby nedocházelo k tak rozdílnému fungování volebních komisí, jak jsem zjistil, když jsem se tím začal zabývat, že jsou obrovské rozdíly, jak fungovala ta komise, jak probíhalo sčítání hlasů. K mému překvapení rozdíly, které jsem zjistil, byly velmi zásadní. Proto se na to snažím reagovat tímto způsobem. To je zdůvodnění, aby se to alespoň v nějakých mezích možností sjednotilo. Aby nedocházelo k případným chybám a potom zbytečným stížnostem.

Tímto se tedy přihlašuji ke svému pozměňovacími návrhu číslo 4498.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Sedláček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Sedláček: Dobrý den. Rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 568, který je sněmovní dokument 4495. Odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu je jeho součástí. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Sedláčkovi. Než dám slovo panu poslanci Hovorkovi, tak jenom přečtu omluvy, prosím, pane poslanče. Dnes se omlouvá pan poslanec Pavel Šrámek od 14.30 do 18 hodin bez udání důvodu. Pan poslanec Jan Zahradník se dnes omlouvá od 14.30 hodin z osobních důvodů. Pan poslanec Ivan Gabal se omlouvá od 14.30 do 15 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec David Kasal se omlouvá od 14.30 do 16.30 hodin z pracovních důvodů. Paní poslankyně Balaštíková se omlouvá od 16 do 19 hodin a od 15.15 do konce jednacího dne se omlouvá paní ministryně Marksová. A z celého dnešního dne se omlouvá pan poslanec Šarapatka z pracovních důvodů. A pan poslanec Stanislav Grospič se omlouvá dnes od 17 hodin z důvodu zahraniční cesty. To byly omluvy.

Teď prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já se tímto hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem vložil do systému pod číslem 4494. Jedná se o pozměňovací návrh k tisku 568 a jedná se v podstatě o procentní sazbu sankcí.

V tom původním návrhu, tak jak jsme ho dostali, bylo poměrně široké rozmezí, ve kterém mohl správní orgán rozhodnout o výši sankce. Bohužel mohl rozhodnout třeba u velkého pochybení o malé výši sankce, takto vlastně je sankce stanovena procentně. Čím větší pochybení, tím větší sankce. Například v § 16g se vkládá, že by byla ta sankce od 10 000 Kč do výše jedenapůlnásobku částky obvyklé propagace nebo volební agitace, která byla šířena v rozporu s ustanovením § 16 odst. 5, jde-li o správní delikt podle odst. 1 písmena b) nebo odst. 2 písmena a). Čili jde tady o to, aby prostě nebylo všechno ponecháno jenom na libovůli správního orgánu, ale aby se přihlédlo k míře a závažnosti toho pochybení a tomu byla úměrná i sankce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Neeviduji ani návrh na vrácení či zkrácení lhůty. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji a předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne. Budeme pokračovat bodem číslo

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 569/ - druhé čtení

Jednání bylo přerušeno na 44. schůzi a potom bylo přerušeno do dnešního odpoledne v rozhodnutí z 25. 5. letošního roku. My jsme 25. května přerušili jednání o tomto tisku. Bod nebyl zahájen, a proto je potřeba, aby předložený návrh uvedl pan ministr vnitra, který je na místě. A kolega Koníček také. Takže pane ministře, máte své úvodní slovo. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a další související zákony.

Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je zavedení transparentnější kontroly financování politických stran a politických hnutí. Stanoví se nové povinnosti těchto politických subjektů, zejména povinnost používat ke svému financování tzv. transparentní účty. Dále se nastavuje finanční limit pro dary od fyzických i právnických osob. Strany a hnutí nesmí přijmout v jednom kalendářním roce od téže osoby dary, které by převyšovaly v souhrnu částku 3 miliony korun. Za dar bude považován i členský příspěvek v této částce, který převýší 50 tisíc korun. Zavádí se také povinnost vykazovat podrobněji přehled příjmů a výdajů o výročních finančních zprávách, včetně výdajů na volby. Strany a hnutí budou povinny zveřejňovat výroční finanční správy na internetu. Auditora pro účetnictví bude moci mít strana maximálně po pěti letech a následně ho bude muset obměnit.

Návrh zákona umožňuje straně nebo hnutí založit nebo být členem politického institutu. Politický institut je podle návrhu zákona veřejně prospěšná právnická osoba zaměřená na podporu výzkumné, publikační, vzdělávací nebo kulturní činnosti v politickém a veřejném životě. Zavádí se také možnost poskytnutí státního příspěvku na podporu činnosti právě těchto institutů. Na základě doporučení organizace GRECO, což je Skupina států proti korupci při Radě Evropy, je obsahem návrhu zákona rovněž zřízení nezávislého úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Úřad bude nezávislým orgánem tvořeným předsedou, čtyřmi členy a dalšími zaměstnanci České republiky, tedy státu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru vnitra Milanu Chovancovi a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru ústavněprávnímu. Usnesení výboru nám byla doručena jako sněmovní tisky 569/1 až 5. Záznam z jednání kontrolního výboru byl doručen také jako sněmovní tisk 569/6.

Žádám nyní, aby se slova ujal zpravodaj kontrolního výboru předseda výboru Vladimír Koníček, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, kontrolní výbor se sněmovním tiskem 569 zabýval opakovaně celkem třikrát a na své 31. schůzi dne 13. dubna 2016 k tomuto sněmovnímu tisku při hlasování, aby výbor doporučil Poslanecké sněmovně předložený návrh zákona schválit, z deseti přítomných poslanců tři hlasovali pro, nula hlasovala proti a sedm se zdrželo hlasování. Takže usnesení nebylo přijato. Tolik k jednání výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP